Investerarrapport Vacse AB (publ) 2019

Investerarrapporten för 2019 avseende Vacse AB (publ):s gröna obligationer finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.vacse.se

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 6,5 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se


Kallelse till årsstämma i Vacse AB (publ)

Aktieägarna i Vacse AB (publ), org. nr 556788-5883, (”Bolaget”) kallas till årsstämma onsdagen den 13:e maj 2020 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 26, Stockholm.

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall vara införda som ägare i Bolagets aktiebok och anmäla sig till bolaget per e-post info@vacse.se senast 27 april 2020.

Förslag till dagordning
1. Utseende av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen för stämman.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Utseende av en eller två justeringsmän.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören;
d) om avstämningsdag och utbetalningsdag för det fall bolagsstämman beslutar om vinstutdelning; och
e) i annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller denna bolagsordning.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
11. Övriga ärenden
12. Årsstämmans avslutande

Årsredovisning med revisionsberättelse finns att tillgå på Bolagets hemsida (www.vacse.se) från den 1 april 2020.

Stockholm i april 2020

Vacse AB (publ)
Styrelsen

 


Årsredovisning Vacse AB (publ) 2019

Vacse AB (publ) årsredovisning 2019

För att beställa en tryckt version av årsredovisningen, vänligen maila till info@vacse.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 6,5 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se


Vacse välkomnar Maria Mailosson

Vacse välkomnar Maria Mailosson som kommer att vara administrativt stöd till projekt- och förvaltningsavdelningen inför tillträdet av Färgskrapan i Sollentuna. Maria har avslutade studier från gymnasiet och kommer från Tekniksprånget som praktikant. Marias målsättning med sin praktikplats är att till hösten utbilda sig till civilingenjör.

Tekniksprånget är ett praktikprogram där Sveriges arbetsgivare tillsammans med regeringen, satsar för att säkra vår framtida kompetensförsörjning genom att locka fler ungdomar till högre tekniska utbildningar. Läs mer om Tekniksprångets praktik här. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fastighetschef Sara Jägermo, telefon: 072-570 11 30

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 6,4 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se

 


Vacse Bokslutskommuniké 2019

I utdrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 368,7 mkr (339,8), en ökning med 8,5 procent
 • Driftöverskottet uppgick till 305,5 mkr (285,7) vilket är en ökning med 7,0 procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 226,7 mkr (118,4), en ökning med 91,5 procent
 • Förvaltningsresultatet exklusive ränta på aktieägarlån uppgick till 226,7 mkr (199,3), en ökning med 13,7 procent
 • Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med -10,7 mkr (-9,3).
 • Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 179,2 mkr (267,1) främst till följd av sänkta direktavkastningskrav.
 • Resultat efter skatt uppgick till 303,1 mkr (318,2)
 • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 6 521,9 mkr (5 943,0) vid periodens utgång
 • Under perioden har bolaget SMEBAB Cementen Kv C AB, namnändrat till Vacse Tierp 1:117 AB, förvärvats med ett underliggande fastighetsvärde om 134,7 mkr
 • Under perioden har Vacse under sitt MTN-program emitterat Gröna obligationer till ett värde av 600 mkr
 • Uthyrningsgraden vid periodens slut var 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 10,1 år (10,8)

 

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år

Om detta och annat kan läsas vidare här: Vacse Bokslutskommuniké 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 6,5 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se

 


Vacse välkomnar Pierre Gylbert

Vacse välkomnar Pierre Gylbert som förstärker förvaltaravdelningen. Pierre kommer att arbeta med fastighetsförvaltning samt övergripande förvaltningsfrågor för Vacses fastighetsbestånd. Pierre har tidigare varit operasångare på Kungliga Operan men är sedan några år tillbaka verksam inom fastighetsbranschen, han kommer närmast från Newsec Property Asset Management där han arbetade som kommersiell förvaltare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79
Fastighetschef Sara Jägermo, telefon: 072-570 11 30

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 6,4 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se


Vacse miljöcertifierar Mimer 3 och Kullen 1

Vacse har miljöcertifierat fastigheterna Polishuset Mimer 3 i Västervik samt Domstolsbyggnad Kullen 1 i Falun enligt BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) in-Use nivå Very Good. Vacse har nu miljöcertifierat 85% av sitt fastighetsbestånd.

Kraven på hållbarhet inom fastighetsbranschen ökar. En ökad medvetenhet kring hur vi använder naturens resurser och vilken klimatpåverkanbyggnad medför har inneburit att miljöfrågor har blivit allt viktigare på dagordningen det senaste decenniet. Ett av Vacses långsiktiga mål är därför att inneha en helt grön fastighetsportfölj. Byggnader har även påverkan på miljö, hälsa och produktiviteten hos de människor som vistas i dem.

BREEAM In-Use är ett ledningssystem som hjälper fastighetsägare att minska sin energiförbrukning och förbättra miljöprestandan i befintliga byggnader. Vacses bestånd kommer att certifieras enligt två kategorier; Första delen behandlar byggnadens prestanda baserat på dess form, konstruktion och egenskaper. Del två berör den löpande förvaltningen av byggnaden, den behandlar resursanvändning såsom energiförbrukning, vattenförbrukning samt uppföljning med hyresgästen och kontroller. Den berör även förvaltningens policys, förfaranden och olika metoder relaterade till driften av byggnaden.

BREEAM In-Use utfärdar betyg på en skala från ”Acceptable” till ”Outstanding”. Med målsättningen att nå ”Very Good” på samtliga fastigheter sätter Vacse en tydlig ribba för hur viktigt bolaget tycker att frågor såsom gott inomhusklimat och hållbarhet är. Certifieringssystemet premierar hälsa och välbefinnande genom att fastighetsägare tillgodoser hälsosamma och attraktiva arbetsmiljöer.

 

Mimer 3

Erhållet betyg

Asset Performance: Very Good, 64,8%

Building Management: Very Good, 57,9%                             

Kullen 1

Erhållet betyg

Asset Performance: Very Good, 60,1%

Building Management: Very Good, 65,8%

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79
Fastighetschef Sara Jägermo, telefon: 072-570 11 30


Vacse är nominerade till 2020 års BREEAM Awards

Vacse har i veckan mottagit nyheten att fastigheten Malmö Flundran 2, med Domstolsverket som hyresgäst, är nominerat i kategorin ”Public Sector Project -In Use”. Vacse har ägt fastigheten sedan 2013 och den är miljöcertifierad enligt BREEAM-In-Use nivå Very Good. Byggnaden för Hovrätten i Malmö färdigställdes 2008 och här sitter Hovrätten, Hyresnämnden samt Regeringskansliet. Vinnarna tillkännages den 2 mars i London på Hilton Bankside.

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien, utvecklat och administrerat av the Building Research Establishment (BRE). BREEAM är ett av de äldsta miljöcertifieringssystemen och systemet har använts för att certifiera över 500 000 byggnader. Certifieringen är ett bra verktyg för att skapa en långsiktig förvaltning och tydlig målstyrning.

”Vi är mycket stolta över att åter igen ha blivit nominerade och ser det som ett resultat av det miljöstrategiska arbetet som inleddes under 2018. BREEAM In-Use passar oss bra i vårt arbete med långsiktig förvaltning då systemet tar ett helhetsgrepp om fastigheten och dess närområde. Utöver det har fastigheter inverkan på bland annat trafiksystem, avfall, vattenanvändning och lokala ekosystem. Beslutet att miljöcertifiera den befintliga portföljen innebär därmed, förutom att vi intygar attraktiva arbets- och mötesplatser, att vi får ett strukturerat verktyg som leder till ständiga förbättringar för miljön, hyresgästerna och oss själva” säger Fredrik Linderborg

För mer information klicka här

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79
Fastighetschef Sara Jägermo, telefon: 072-570 11 30

 


Nordic Credit Rating höjer utsikterna för kreditbetyget på Vacse AB (publ) till positiva medan det långsiktiga betyget lämnas oförändrat på nivån 'BBB+'

Utsikterna för kreditbetyget på Vacse AB (publ) höjs till positiva medan det långsiktiga betyget lämnas oförändrat på nivån 'BBB+'. Ratingen är ett viktigt verktyg i företagets målsättning att uppnå ännu mer fördelaktiga förutsättningar för finansiering.

Vacse är sedan 2014 aktiv i den svenska kapitalmarknaden och har idag en utestående volym om ca 1,7 miljarder kronor under ett icke säkerställt MTN-program (Medium Term Notes) med en ram om 5 miljarder kronor.

” Our 'BBB+' long-term issuer rating on Vacse AB (Vacse) reflects the company's strong portfolio of modern, tailor-made properties leased on very long contracts (averaging around 10.3 years) to very creditworthy public-sector authorities that are essential to Sweden's public security. The rating also reflects the company's 100% occupancy rate and strong operating margins. It is supported by Vacse's strong financial position, low risk appetite and relatively moderate leverage: the company has a loan to value (LTV) ratio of 41.8%; an interest coverage ratio of 5.0x year to date (ytd); a low share of secured debt-to-assets (17%) as of 30 Sep. 2019; and a strong ownership profile.” Skriver Nordic Credit Rating i sin rapport som finns tillgänglig i sin helhet på www.nordiccreditrating.com.

”Svensk kapitalmarknad är idag en viktig finansieringskälla för Vacse. Ratingen kommer bidra till vårt arbete att uppnå mer fördelaktiga finansieringsvillkor och möjlighet till längre löptider för vår upplåning. Det sistnämnda är inte minst viktigt när det gäller att hantera den finansiella risken genom att erhålla långa kredittider och en god spridning i förfallostrukturen.” säger Fredrik Linderborg, VD Vacse.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Linderborg, VD
0705-79 79 79, fredrik.linderborg@vacse.se

Denna information är sådan information som Vacse är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2019 kl. 13.05 (CET).

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till ca 6,4 miljarder kr per 30 september 2019. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag.


VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2019

 • Hyresintäkterna uppgick till 274,8 mkr (250,8), en ökning med 9,5 procent
 • Driftöverskottet uppgick till 228,6 mkr (210,4) vilket är en ökning med 8,6 procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 168,8 mkr (79,4), en ökning med 112,6 procent
 • Förvaltningsresultatet exklusive ränta på aktieägarlån uppgick till 168,8 mkr (145,5), en ökning med 16,0 procent
 • Värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med -54,2 mkr (7,7)
 • Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 123,6 mkr (97,5) främst till följd av sänkta direktavkastningskrav.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 180,0 mkr (159,3)
 • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 6 435,1 mkr (5 701,7) vid periodens utgång
 • Under perioden har bolaget SMEBAB Cementen Kv C AB, namnändrat till Vacse Tierp 1:117 AB, förvärvats med ett underliggande fastighetsvärde om 134 mkr
 • Under perioden har Vacse under sitt MTN-program emitterat Gröna obligationer till ett värde av 600 mkr
 • Uthyrningsgraden vid periodens slut var 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 10,3 år (10,6)

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Om detta och annat kan läsas vidare här: VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 6,4 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se