Om praktiken hos Vacse - Carolina Löfgren från Tekniksprånget

Praktiken hos Vacse har varit mycket intressant och lärorik. Till en början skedde det mesta på distans med tanke på pandemin, då hade jag mycket kontakt med min handledare och fick lyssna in till projekteringsmöten, förvaltarmöten samt kundmöten av olika slag. Praktiken har givit en stor möjlighet att få träffa och prata med flera olika personer som arbetar inom olika områden inom fastighetsbranschen.

Jag har även haft möjlighet att följa med kollegor inom olika avdelningar och roller bla ekonomi, förvaltning och hållbarhet, vilket givit en bred överblick i hur ett bolag verkar. Att Vacses hållbarhetsarbete är något som genomsyrar hela verksamheten har ökat mitt redan stora intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor, samt givit insikt i hur man på många olika sätt kan effektivisera och minska förbrukning av våra resurser. 

Jag har under praktiken fått ta del av många olika projekt och haft uppgifter av många slag.  Jag har exempelvis fått vara med och sammanställa Vacses GHG redovisning Scope 1 och 2, där man räknar på de direkta utsläppen av växthusgaser samt inköpt energi. Vidare så har jag följt med ut till olika fastigheter på besiktning, ekologigenomlysning samt hyresgästmöte. Jag har nyligen blivit insatt i Vacses ISO-14001 projekt som går ut på att få en multi-sitecertifiering som täcker alla Vacses dotterbolag. Där har jag inledningsvis gjort en genomlysning av bolagets olika intressenter och dess miljökrav.   

Genom min praktik hos Vacse har jag fått en inblick i hur ett ett framtida arbetsliv inom fastighetsbranschen kan se ut. Men framför allt har jag fått en stor möjlighet till att hitta en inriktning inom ingenjörsyrket inför val av fortsatta studier, vilket jag är mycket tacksam att Vacse möjliggjorde.

//Carolina Löfgren

 

Tekniksprånget är ett praktikprogram där Sveriges arbetsgivare tillsammans med regeringen satsar för att säkra vår framtida kompetensförsörjning genom att locka fler ungdomar till högre tekniska utbildningar. Läs mer om Tekniksprångets praktik här.


VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2022

I utdrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 121,5 mkr (108,5), en ökning med 12,0 procent
 • Driftöverskottet uppgick till 97,2 mkr (89,0) vilket är en ökning med 9,2 procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 73,5 mkr (68,8), en ökning med 6,8 procent
 • Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med 135,2 mkr (43,7)
 • Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 61,7 mkr (138,0)
 • Resultat efter skatt uppgick till 214,5 mkr (200,4)
 • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 9 003,0 mkr (7 401,0) vid periodens utgång
 • Uthyrningsgraden den 31 mars var i det närmaste 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 10,4 år (10,5)

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under och efter perioden januari-mars
Detaljplanen för den nya tingsrätten i Norrköping vann lagakraft i början av 2022. Byggnaden kommer uppföras av Serneke och har Domstolsverket som hyresgäst. Tingsrätten beräknas färdigställas under 2024 har en uthyrningsbar area om 4 200 kvm, avtalet med Domstolsverket är på 20 år och byggnaden kommer certifieras enligt BREEM Excellent SE. Under kvartalet har Vacse tecknat ett 15-årigt respektive 12- årigt hyresavtal med Region Gotland och Gotlandshem i den befintliga fastigheten Visby Visborg 1:15. Den genomsnittliga kontraktslängden för hela hyresportföljen är därmed 10,4 år.

Om detta och annat kan läsas vidare här: VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2022

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Vacse AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2022 klockan 07:00.

Frågor besvaras av Fredrik Linderborg, VD, Telefon 070 579 79 79

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 9,9 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se


Vacse förlänger med 15 årigt hyresavtal med Region Gotland


Sara Jägermo, Lina Runander, Patric Ramberg, Fredrik Linderborg

Vacse har kommit överens med Region Gotland om ett nytt 15-årigt hyresavtal i fastigheten Visborg 1:15. Avtalet träder i kraft den 1a juni 2022 och omfattar en yta om ca 16 500 kvm. Utöver det har man även tecknat hyresavtal med den helt nya hyresgästen Gotlandshem som ska hyra en yta om ca 1 400 kvm. Därmed är fastigheten 100 % uthyrd till två långsiktiga och offentliga hyresgäster med stark lokal förankring.

Vacse har ägt lokalerna på Visborg där Region Gotland hyr sedan 2014. Fastigheten är miljöcertifigerad enligt BREEAM In-Use, nivå Very Good. Som ett ytterligare led i att minska byggnadernas miljöpåverkan har Vacse åtagit sig att installera solceller på taken samt ny AI-teknik för driftoptimering av hyresgästens totala mediaförsörjning. Vacse ska även utveckla och bygga om Rådhusets ljusgård till en yta som kan användas som en öppen mötesplats för att ta emot besökare samt som tillfälliga arbetsplatser för besökare, förtroendevalda och medarbetare. Arbetet inkluderar också att en öppning görs ut mot kaserngården.

- Under åren har Region Gotlands lokalbehov förändrats och ett gediget arbete har genomförts, tillsammans med regionen, för att skapa konkurrenskraftiga, hållbara och moderna arbetsplatser i en kulturhistorisk miljö. Vi ser verkligen fram emot att fortsätta detta samarbete, som nu även inkluderar Gotlandshem som blir ny hyresgäst på Visborg, säger Sara Jägermo, fastighets- och hållbarhetschef Vacse AB.

- Vi har efter en lång diskussion och utvärdering av olika alternativ beslutat att finnas kvar på Visborg i en ny hyresperiod. Visborgsområdet är expansivt och vi ser möjligheter att utveckla våra befintliga lokaler och utnyttja dessa mer effektivt än idag. Detta tillsammans med att vi också vill satsa på mer förnybarenergi för bl.a. uppvärmning av lokalerna gör att det känns bra att kunna vara långsiktiga på Visborg säger Peter Lindvall, regiondirektör 

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Linderborg, Vd, 070 – 579 79 79
Sara Jägermo, Fastighets- och Hållbarhetschef, 072-570 11 30

Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 9,9 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se


Investerarrapport Vacse AB (publ) 2021

Ta del av rapporten här: Investerarrapport Vacse AB (publ) 2021

Frågor besvaras av Henrik Molin, Vice Vd / Finanschef, Telefon 070-870 98 17

Informationen publiceras även på Vacses hemsida, www.vacse.se

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 9,9 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se


Kallelse till årsstämma i Vacse AB (publ)

Aktieägarna i Vacse AB (publ), org. nr 556788-5883, (”Bolaget”) kallas till årsstämma onsdagen den 11:e maj 2022 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 26, Stockholm.

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall vara införda som ägare i Bolagets aktiebok och anmäla sig till bolaget per e-post info@vacse.se senast 27 april 2022.

Förslag till dagordning

 1. Utseende av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen för stämman.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Utseende av en eller två justeringsmän.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut
 8. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 9. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 10. om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören;
 11. om avstämningsdag och utbetalningsdag för det fall bolagsstämman beslutar om vinstutdelning; och
 12. i annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller denna bolagsordning.
 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna.
 14. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 15. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
 16. Övriga ärenden
 17. Årsstämmans avslutande

Års- och hållbarhetsredovisning med revisionsberättelse finns att tillgå på Bolagets hemsida (www.vacse.se) från den 30 mars 2022.

Stockholm i mars 2022

Vacse AB (publ)

Styrelsen


Vacse AB (publ) års- och hållbarhetsredovisning 2021

 

 

Ta del av rapporten här : 

Vacse AB (publ) års- och hållbarhetsredovisning 2021

För att beställa en tryckt version av årsredovisningen, vänligen maila till info@vacse.se 

Informationen i denna Års- och Hållbarhetsredovisning är sådan som Vacse AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2022 klockan 12:00.

Frågor besvaras av Fredrik Linderborg, VD, Telefon 0705 797979'

Informationen publiceras även på Vacses hemsida, www.vacse.se

 

 

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 9,9 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se


Sila snacket - grova skämt ska väck från branschen

Vi på Vacse hade turen att få lyssna på Charlie Klang, genusvetare och projektledare inom arbetsmiljöfrågor på byggföretaget TL Bygg om projektet Sila snacket. Hur påverkar machokulturen oss alla på arbetsplatsen, hur är snacket och jargongen, hur påverkar detta rekrytering och viljan att stanna kvar på en arbetsplats? Så viktigt, så bra! Boka honom!

Tack Charlie! Du gör skillnad.

Sila Snacket är ett initiativ för att stå upp mot exkluderande och diskriminerande jargong. Initiativet och dess tillhörande symbol har sitt ursprung i byggbranschen där problemen är fortsatt stora och går långt tillbaka, men kan mer än väl användas för alla branscher som upplever problem med sin jargong.


VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2021

I utdrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 459,0 mkr (383,9), en ökning med 19,6 procent
 • Driftöverskottet uppgick till 377,5 mkr (320,9) vilket är en ökning med 17,6 procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 289,6 mkr (243,3), en ökning med 19,0 procent
 • Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med 59,2 mkr (-26,5). Under året har Vacse löst ränteswappar med en realiserad vinst om 14,8 mkr samt ingått nya avtal på lägre räntenivåer
 • Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 1 053,5 mkr (318,2)
 • Resultat efter skatt uppgick till 1 137,9 mkr (423,3)
 • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 8 923,0 mkr (7 167,0) vid periodens utgång
 • I januari förvärvade och tillträdde Vacse en förskola i Hammarby sjöstad i Stockholm
 • I mars har Vacse under sitt MTN-program emitterat gröna obligationer till ett värde av 600 mkr. Löptiden är 7 år
 • I april förvärvade och tillträdde Vacse fastigheten Öppningen 1 i Jönköping med Jordbruksverket och Skogsstyrelsen som hyresgäster
 • I april har Vacse under sitt MTN-program emitterat gröna obligationer till ett värde av 200 mkr. Löptiden är 13 år
 • I april har Vacse återköpt obligationer till ett värde av 210 mkr med ett drygt års återstående löptid
 • I november upptog Vacse ett säkerställt lån om 235 mkr från Nordic Investment Bank, NIB, med en tioårig löptid
 • Uthyrningsgraden vid periodens slut var 99,7 procent (100,0), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 9,9 år (10,8)

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Vacse AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2022 klockan 07:00.

Om detta och annat kan läsas vidare här: Vacse Bokslutskommuniké 2021

Frågor besvaras av Fredrik Linderborg, VD, Telefon 0705 797979

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se


Vacse välkomnar Hanna Svahn och Carolina Löfgren 

Vacse välkomnar Hanna Svahn och Carolina Löfgren som kommer att ha sina praktikplatser hos oss på Vacse under våren 2022.

Hanna Svahn studerar till diplomerad fastighetsförvaltare på Folkuniversitet i Jönköping och är nu inne på sin fjärde termin av totalt fem. Hannas målsättning med praktiken är att få se hur ett fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter fungerar på nära håll, se så mycket som möjligt av det dagliga arbetet som förvaltare samt knyta an teorin från utbildningen till verkligheten.

Läs mer om Hanns utbildning här

Carolina Löfgren kommer att vara administrativt stöd till projekt- och förvaltningsavdelningen. Carolina kommer inledningsvis jobba med samanställning av klimatbokslutet. Carolina har avslutat sina gymnasiestudier och kommer från Tekniksprånget. Hennes målsättning med praktikperioden är att lära sig mer om branschen samt få en grund till framtida utbildningsval.

Tekniksprånget är ett praktikprogram där Sveriges arbetsgivare tillsammans med regeringen satsar för att säkra vår framtida kompetensförsörjning genom att locka fler ungdomar till högre tekniska utbildningar." Läs mer om Tekniksprångets praktik här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fastighetschef Sara Jägermo, telefon: 072-570 11 30

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 8,5 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se


Vacse är nominerade för fjärde året i rad till BREEAM Awards

I slutet av året meddelade BRE att Vacse för fjärde året i rad har en fastighet nominerad till priset BREEAM Awards BREEAM-In-Use Public sector. Tävlingen är internationell och nomineringen tas fram av BRE och baseras på antal poäng som projekten har erhållit i certifieringsprocessen.

- Det är med stor glädje vi har mottagit nomineringen för fastigheten Södertälje Mörten 3 som är certifierad enligt Breeam-In-Use Nivå Excellent, säger Lena Steen, ansvarig förvaltare på Vacse.

Byggnaden har många miljömässiga fördelar såsom sedumtak, solceller och rekreativa pausytor för personalen både inomhus och ute. Byggnaden ligger i direkt närhet till parker och grönska men även kollektivtrafik och butiker. I certifieringsprocessen vägs dessa och många andra faktorer in, även mätvärden med avseende på hållbarhet gällande byggnadens konstruktion, produktion, underhåll och användning. Höga krav ställs för att uppnå ”excellent”-nivå och en nominering i denna kategori är ett kvitto på fastighetsägarens engagemang, men det genererar även i fördelar för hyresgästen då viktiga poäng uppnås i dennes interna miljöarbete.

- Vacse är inte det största samhällsfastighetsbolaget i Sverige men förmodligen det enda som blivit nominerat fyra år i rad till denna prestigefulla tävling – stort tack till engagerade medarbetare som gjort detta möjligt, säger Fredrik Linderborg, vd Vacse

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien, utvecklat och administrerat av the Building Research Establishment (BRE). BREEAM är ett av de äldsta miljöcertifieringssystemen och systemet har använts för att certifiera över 500 000 byggnader. Certifieringen är ett bra verktyg för att skapa en långsiktig förvaltning och tydlig målstyrning.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79