Vacse välkomnar Elisabeth Strand, Felix Brodén och Isabel Tham

Vacse hälsar Elisabeth, Felix och Isabel välkomna!

- Det känns oerhört roligt att kunna kick-starta året genom ytterligare förstärkning av fastighetsavdelningen. Vi är mycket nöjda att vi lyckats knyta till oss dessa fantastiska medarbetare och hälsar dem varmt välkomna till oss! säger Sara Jägermo, Fastighets- och Hållbarhetschef på Vacse.

Elisabeth Strand kommer arbeta som projektledare främst för Vacses nybyggnationer och större hyresgästanpassningar.

Felix kommer arbeta med fastighetsförvaltning samt övergripande förvaltningsfrågor för Vacses fastighetsbestånd.

Isabel kommer från Tekniksprånget och kommer vara administrativt stöd åt projekt- och fastighetsavdelningen. Isabel kommer att ha sin praktik hos oss Vacse under våren 2023.

Tekniksprånget är ett praktikprogram där Sveriges arbetsgivare tillsammans med regeringen satsar för att säkra vår framtida kompetensförsörjning genom att locka fler ungdomar till högre tekniska utbildningar. Läs mer om Tekniksprångets praktik här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79
Fastighets- och Hållbarhetschef Sara Jägermo, telefon: 072-570 11 30

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se


Vacse förvärvar Göta hovrätt i Jönköping

Vacse har ingått avtal om förvärv av fastigheten Götaland 9 i Jönköping av Castellum AB. Serneke som totalentreprenör kommer färdigställa fastigheten under våren 2023 och omfatta 9 200 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd på ett 15-årigt hyresavtal med Domstolsverket och planerad inflytt sker under våren 2023. Köpeskillingen uppgår till cirka 510 MSEK.

Byggnaden kommer inrymma Göta hovrätt och Kammarrätten i Jönköping och utformas med högt ställda miljöambitioner. För att uppfylla certifiering enligt Miljöbyggnad Guld kommer bland annat en solcellsanläggning anläggas på taket. Särskild vikt har även lagts vid dagsljustillgång i lokalerna samt byggnadens gestaltning i relation till den omkringliggande stadsmiljön i centrala Jönköping vid Munksjön. Tillträde sker efter färdigställt byggnation.

”En fastighet som uppfyller samtliga kriterier för Vacse, hög miljöcertifiering, mycket bra hyresgäst, långt hyresavtal, modern byggnad samt gott läge i en bra stad där vi är etablerade sedan tidigare” säger Fredrik Linderborg, Vd, Vacse

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Linderborg, VD, +46(0)70- 579 79 79

 


Volvo Personvagnars Pensionsstiftelse blir ny aktieägare i Vacse

Atlas Copco Gruppens Gemensamma Pensionsstiftelse (”Atlas Copco Pension”) har idag den 20 december 2022 ingått avtal med Volvo Personvagnars Pensionsstiftelse (”VPPS”) om att förvärva Atlas Copco Pensions samtliga aktier i Vacse AB (publ) (”Vacse”).

Tillträde förväntas ske under december 2022 och kommer att leda till att VPPS kommer bli ägare av 10.7% av aktierna i Vacse samt ta över det kapitalåtaganden som Atlas Copco Pension har mot Vacse.

- Som långsiktig ägare av samhällsfastigheter ser vi fram emot att välkomna en ny aktieägare till Vacse som delar vår vision och som kommer vara en engagerad part i vår framtida resa, säger Fredrik Linderborg, VD

För frågor eller ytterligare information kontakta:
Fredrik Linderborg, Vd, 070-579 79 79 

Denna information är sådan information som Vacse AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2022 kl 16:12


Vacse publicerar färdplan mot klimat- och energimål samt accelererar hållbarhetsarbetet

Under 2021 antog Vacse ett ambitiöst klimatmål om halverade utsläpp i egen verksamhet till 2030, och klimatneutralitet till 2045. Klimatmålen validerades därefter enligt Science Based Targets, och nu publiceras även tillhörande färdplan för hur klimat- och energimålen ska nås.  

 Färdplanen kommer att vara publikt tillgänglig för ökad transparens och för att uppmuntra till dialog i branschen. Arbetet innefattar åtgärdsplaner i fastighetsbeståndet, tillväxtplaner och antaganden kring omvärldsfaktorer. Under året har även hela beståndet klimatsriskinventerats för att bättre kunna förebygga risker kopplat till förändrat klimat och extremväder. Arbetet kombineras till en konkret plan för hur beståndet ska utvecklas.  

- Som långsiktig ägare av samhällsfastigheter är detta en självklar del av att arbeta riskminimerande och framtidssäkrat. Det räcker inte längre att ha ambitiösa mål, vi ser ett ökat fokus på att även tydligt kunna förklara och visa hur målen ska nås, säger Sara Jägermo, Fastighets- och Hållbarhetschef på Vacse. 

I samband med att färdplanen står klar har Vacse även klarat av flera viktiga milstolpar i beståndet. Fastighetsbeståndet har nu en genomsnittlig energianvändning under 100 kWh/m2 och år, och över 50% av fastighetsvärdet ligger i fastigheter som linjerar med kraven i EU:s Taxonomi för hållbara investeringar. Detta trots att beståndet till stor del inrymmer specialiserade samhällsviktiga verksamheter med höga säkerhetskrav och verksamhet som pågår dygnet runt. Färdplanen innefattar dock ytterligare energieffektivisering, och utökad samverkan med hyresgästerna.   

- Det gläder mig verkligen att se att det hårda arbete och genuina engagemang som har lagts in av våra medarbetare och samarbetspartners verkligen har gett tydliga resultat, säger Fredrik Linderborg, Vd 

 

 

 

 

 

 

Ta del av Färdplanen här: Färdplan mot klimat- och energimål  

 

 

 

 

 

 För ytterligare information, kontakta: 
Fredrik Linderborg, Vd, 070-579 79 79 
Sara Jägermo, Fastighets- och Hållbarhetschef, 072-570 11 30


Q3 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2022

I utdrag

• Hyresintäkterna uppgick till 364,9 mkr (340,8), en ökning med 7,1 procent.
• Driftöverskottet uppgick till 290,9 mkr (281,1) vilket är en ökning med 3,5 procent.
• Förvaltningsresultatet uppgick till 220,0 mkr (216,9), en ökning med 1,4 procent.
• Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med 271,4 mkr (42,0). Realiserade värdeförändringar har påverkat resultat före skatt med 0,0 Mkr (14,8).
• Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 168,6 mkr (535,2).
• Resultat efter skatt uppgick till 520,9 mkr (642,6).

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Vacse AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2022 klockan 07:00.

Om detta och annat kan läsas vidare här: Q3 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2022

Frågor besvaras av Fredrik Linderborg, VD, Telefon 0705 797979

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 9,9 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se


Vacse informerar om ny finansiering och bekräftad rating

Vacse starka finansiella position bekräftas genom en förlängning av befintligt säkerställt lån om 700 mkr med fem år, vilket sker till en lägre kreditmarginal än befintligt lån, samt får sin rating hos Nordic Credit Rating (NCR) bekräftad med nivån ”A-, Stable outlook”.

Vacse har under inledningen av oktober 2022 förlängt sitt befintliga, säkerställda lån om 700 mkr hos Nordea med fem år till 14 oktober 2027. Lånet är ett så kallat Grönt lån enligt Nordeas kriterier. Förlängningen av lånet medför att Vacses vägda genomsnittliga kapitalbindningstid ökar med ca ett (1) år till 4,6 år.

Dessutom har Vacse fått sin rating Nordic Credit Rating (NCR) bekräftad med nivån ”A-, Stable outlook”. För mer information, se fullständiga rapporter på NCR:s hemsida: http://www.nordiccreditrating.com

”Det är glädjande strategin att jobba nära våra banker möjliggör ny finansiering i ett ansträngt marknadsläge och visar styrkan i vår långsiktiga finansieringsstrategi med lång kapitalbindning och med en bredd av finansieringskällor. Även den bekräftade ratingen visar att Vacses robusta strategi med högkvalitativa och hållbara fastigheter, offentliga hyresgäster samt konservativ finansiering står så stark även i sämre marknadslägen”, säger Fredrik Linderborg, vd på Vacse.

Information om Vacses finansiering finns på bolagets webbplats www.vacse.se/investerare

Denna information är sådan information som Vacse är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2020 kl. 10.00(CET).

För mer information:
Vacse AB (publ)
För ytterligare information kontakta:
Fredrik Linderborg, VD, 070 - 579 79 79

 


Vacse tillträder Regionens Hus i Skövde


Den 3 oktober 2022 tillträder Vacse ”Regionens Hus” i Skövde av Hemsö Fastighets AB. Regionens hus hyrs av bl.a. Västra Götalandsregionen och har en genomsnittlig avtalslängd om 11,8 år.

Vacse utökar därmed sitt fastighetsbestånd inom kontor med publika hyresgäster. Fastigheten, Mode 4, är beläget intill Skövdes resecentrum och byggnaden färdigställdes 2018 av Serneke som totalentreprenör. Total uthyrningsbar yta är cirka 8 200 kvm.

Fastigheten, certifierad enligt BREEAM-In-Use, är fullt uthyrd med Västra Götalandsregionen som ankarhyresgäst till 93 % av uthyrningsbar yta och utgör en modern aktivitetsbaserad arbetsplats för cirka 400 medarbetare från 13 förvaltningar.

”Vi tycker det är mycket glädjande att kunna tillträda denna välförvaltade och moderna fastighet i bästa mikroläge i Skövde med Västra Götalandsregionen som långsiktig ankarhyresgäst”, säger Fredrik Linderborg, VD Vacse.

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Linderborg, VD
+46 705–797979


Vacse förvärvar Regionens hus i Skövde

Vacse har förvärvat fastigheten Mode 4, Skövde ”Regionens Hus” av Hemsö Fastighets AB via ett bolagsförvärv. Regionens hus hyrs av bl.a. Västra Götalandsregionen och har en genomsnittlig avtalslängd om 11,8 år. Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om 300 mkr före sedvanligt avdrag för uppskjuten skatt. 

Vacse AB (publ) utökar sitt fastighetsbestånd inom kontor med publika hyresgäster genom förvärvet av fastigheten Mode 4, Skövde. Fastigheten är beläget intill Skövdes resecentrum och byggnaden färdigställdes 2018 av Serneke som totalentreprenör. Total uthyrningsbar yta 8 200 kvm.

-Vi tycker det är mycket glädjande att kunna förvärva denna välförvaltade och moderna fastighet i bästa mikroläge i Skövde med Västra Götalandsregionen som långsiktig ankarhyresgäst, säger Fredrik Linderborg, VD Vacse. 

Byggnaden är fullt uthyrd med Västra Götalandsregionen som ankarhyresgäst till 93 % av uthyrningsbar yta och utgör en modern aktivitetsbaserad arbetsplats för cirka 400 medarbetare från 13 förvaltningar. Fastigheten är certifierad enligt BREEAM-In-Use och tillträds under oktober 2022. 

‒ Regionens hus i Skövde är en fin kontorsfastighet med Västra Götalandsregionen som största hyresgäst med en genomsnittlig avtalslängd om 12 år. Vi avyttrar fastigheten eftersom den inte tillhör vårt kärninnehav och vi är mycket nöjda med att det är Vacse som långsiktig och stabil fastighetsägare som är köpare, säger Nils Styf, vd på Hemsö.

För ytterligare information kontakta: 

Fredrik Linderborg, VD 

0705-79 79 79, fredrik.linderborg@vacse.se 


VACSE AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2022

I utdrag

  • Hyresintäkterna uppgick till 241,3 mkr (223,7), en ökning med 7,9 procent.
  • Driftöverskottet uppgick till 196,5 mkr (186,2) vilket är en ökning med 5,5 procent.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 149,2 mkr (142,9), en ökning med 4,4 procent.
  • Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med 230,1 mkr (28,7). Realiserade värdeförändringar har påverkat resultat före skatt med 0,0 Mkr (14,8).
  • Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 173,9 mkr (535,2).
  • Resultat efter skatt uppgick till 439,4 mkr (571,3).
  • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 9 155,5 mkr (8 386,0) vid periodens utgång.
  • Uthyrningsgraden den 30 juni var i det närmaste 100 procent (100) och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 10,2 år (10,0).

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Informationen i denna halvårsrapport är sådan som Vacse AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juli 2022 klockan 10:00.

Om detta och annat kan läsas vidare här: VACSE AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2022

Frågor besvaras av Fredrik Linderborg, VD, Telefon 0705 797979

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 9,9 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se


Första spadtag för den nya tingsrätten i Norrköping


Illustration: ON Arkitekter

Under fredagen den 17 juni hölls traditionsenligt ett första spadtag för den nya tingsrätten i Norrköping. Serneke som totalentreprenör kommer uppföra bygganden som vid färdigställandet under våren 2024 kommer omfatta 4 600 kvm fördelat på fyra våningar och vara belägen utmed Norra promenaden i området Saltängen som är placerat mellan Inre Hamnen och Norra staden/Butängen. Tingsrätten kommer när det är klar att inrymma 40-50 medarbetare.

−  Vi är glada att ha satt i gång produktionen av tingsrätten i Norrköping. Sedan tilldelningsbeslutet 2019 har vi utvecklat den i nära samarbete med Vacse och Domstolsverket för att skapa en funktionell och modern tingsrätt, säger Patrik Lindström, vice VD på Serneke Invest.

−  Vacse ser fram emot färdigställande av denna funktionella och inte minst vackra byggnad som kommer att tjäna rättsstaten under lång tid framöver, säger Fredrik Lindeborg VD Vacse.

Tingsrätten kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM Excellent som ställer höga krav på minskad klimatpåverkan och bra materialval. Vacse förvärvade fastigheten i maj 2022.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Linderborg, VD
0705-79 79 79, fredrik.linderborg@vacse.se