VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2020

I utdrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 280,0 mkr (274,8), en ökning med 1,8 procent
 • Driftöverskottet uppgick till 233,9 mkr (228,6) vilket är en ökning med 2,3 procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 177,2 mkr (168,8), en ökning med 5,0 procent
 • Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med -37,2 mkr (-54,2)
 • Resultat efter skatt uppgick till 310,7 mkr (180,0)
 • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 6 920,0 mkr (6 435,1) vid periodens utgång
 • Per sista september är fastigheten Tabellen 7 (projekt Färgskrapan) marknadsvärderad. Värdeförändringen på 124,0 mkr ingår i omvärderingen av fastigheter ovan
 • Den revolverande kreditfaciliteten har förlängts med tre år med förlängningsoptioner om två gånger ett (1) år och höjts till 700 mkr, hela beloppet är outnyttjat vid periodens utgång
 • Det säkerställda lånet om 720 mkr med förfall i april 2021 har förlängts till oktober 2022
 • I januari erhöll Vacse lånelikvid enligt ett tidigare ingånget avtal med Nordic Investment Bank, NIB, och har därmed tagit upp ytterligare ett säkerställt lån om 400 mkr
 • Uthyrningsgraden vid periodens slut var 99,2 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 10,8 år (10,3)
 • Hyresintäkterna uppgick till 93,7 mkr (95,2), en minskning med 1,5 procent vilket beror av en vidarefakturerad engångspost under 2019
 • Driftöverskottet uppgick till 79,9 mkr (79,0) vilket är en ökning med 1,1 procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 61,3 mkr (61,1), en ökning med 0,2 procent
 • Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet med 0,5 mkr (-16,6)
 • Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 115,0 mkr (-3,0)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 141,0 mkr (23,5)

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2020

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Vacse AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 klockan 07:00.

Informationen publiceras även på Vacses hemsida, www.vacse.se

Frågor besvaras av Fredrik Linderborg, VD, Telefon 0705 797979

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till ca 7 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se


Vacse tecknar hyresavtal med Åklagarmyndigheten för kontorslokaler i Färgskrapan, Sollentuna

Vacse har tecknat ett nytt hyresavtal avseende 1 462 kvm kontorsyta i fastigheten Färgskrapan, Sollentuna. Åklagarmyndigheten tillträder de nya lokaler under sommaren 2021. 

Åklagarmyndigheten kommer flytta in på plan 10–12 på ett 6-årigt grönt hyresavtal.  Med det nya hyresavtalet på plats är Färgskrapans kontorslokaler uthyrda till 100%, varav 88 % till offentliga hyresgäster.

”Vi ser mycket framåt att välkomna Norrorts åklagarkammare till deras nya lokaler under sommaren 2021. I nära samarbete har vi kunnat erbjuda moderna kontorslokaler med verksamhetsspecifika höga krav på arbetsmiljö och säkerhet utan att tumma på hållbarhet och arkitektur”, säger Fredrik Linderborg, vd Vacse

”Norrorts åklagarkammare är väldigt glada att få flytta till nya, funktionella och hållbara lokaler i Färgskrapan som ger en modern och attraktiv arbetsplats för våra medarbetare” säger Anders Hirsch, Chefsåklagare och kammarchef på Norrorts åklagarkammare i Stockholm.

Färgskrapan består av totalt 15 våningar och ca 17 000 kvm BTA. De nedre våningarna är sammanlänkade med den befintliga Attunda tingsrätt och här planeras även två butikslokaler. Övriga våningar kommer att hyras av Domstolsverket, Nomor AB, Åklagarmyndigheten, Region Stockholm och Creanova AB.

Färgskrapan är ett landmärke med ett unikt formspråk där funktionalitet, välavvägda materialval och mycket högt ställda miljökrav tillsammans skapar en modern och vacker mötesplats. Färgskrapan blir miljöcertifierad enligt den internationella miljöcertifieringen BREEAM SE och med nivå Excellent.

 

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Linderborg, VD, +46(0) 705 79 79 79
Sara Jägermo, Fastighetschef, +46(0)72 570 11 30


Invigning av Kungliga bibliotekets nya arkivlokaler i Håbo kommun

Invigningen av Kungliga bibliotekets nya arkivlokaler genomfördes traditionsenligt med bandklippning onsdag den 14 oktober 2020.

Entreprenör för tillbyggnationen är Veidekke Entreprenad AB och omfattar cirka 4 000 kvm. Hyresavtalet med Kungliga biblioteket är tecknat på 25 år.

Tillbyggnation ligger helt i linje med företagets strategi att förvalta högkvalitativa fastigheter med stabila hyresgäster och långa hyreskontrakt.

 

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Linderborg, Vd, +46(0)70 – 579 79 79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nordic Credit Rating höjer det långsiktiga kreditbetyget på Vacse AB (publ) till nivån 'A-' med utsikterna ”Stable”

Kreditbetyget på Vacse AB (publ) höjs till nivån ”A-” med utsikterna ”Stable”. Ratingen är ett viktigt verktyg i företagets målsättning att uppnå ännu fördelaktigare förutsättningar för finansiering.  

Vacse är sedan 2014 aktiv i den svenska kapitalmarknaden och har idag en utestående volym om ca 1,7 miljarder kronor under ett icke säkerställt MTN-program (Medium Term Notes) med en ram om 5 miljarder kronor.

”Our 'A-' long-term issuer rating on Swedish property manager Vacse AB (publ) (Vacse) reflects the company's strong portfolio of modern, tailor-made properties leased on long contracts to highly creditworthy public-sector authorities that are essential to Sweden's public security. It is supported by Vacse's strong financial position, low risk appetite, and relatively moderate leverage, as reflected in our adjusted loan to value (LTV) ratio of 40% and interest coverage ratio of 5.6x (as of 30 Jun. 2020).” Skriver Nordic Credit Rating i sin rapport som finns tillgänglig i sin helhet på www.nordiccreditrating.com.

”Svensk kapitalmarknad är idag en viktig finansieringskälla för Vacse. Det förbättrade kreditbetyget kommer bidra till vårt arbete att uppnå mer fördelaktiga finansieringsvillkor och möjlighet till längre löptider för vår upplåning. Det sistnämnda är inte minst viktigt när det gäller att hantera den finansiella risken genom att erhålla långa kredittider och en god spridning i förfallostrukturen.” säger Fredrik Linderborg, VD Vacse.

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Linderborg, VD

0705-79 79 79, fredrik.linderborg@vacse.se

Denna information är sådan information som Vacse är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2020
kl. 10.05 (CET).


”Ju mer vi kan, desto mer inser vi vad vi kan göra.”

Sara Jägermo arbetar som fastighetschef på Vacse och sitter samtidigt i SGBC:s utbildningsråd. Här representerar hon kundperspektivet, med erfarenhet både av organisationens medlemskap och certifieringskurser.

– Jag kom i kontakt med SGBC under 2017 när vi startade utvecklingsprojektet Färgskrapan i Sollentuna. Vi hade högt ställda miljökrav, och behövde ett bollplank och en vägledning i hållbarhetsarbetet. Det var ett projekt som tog vårt miljöfokus till en ny nivå. Vi valde också att certifiera med BREEAM, som är ett mycket omfattande certifieringssystem som ställer krav inte bara på fastigheten utan också omgivningen och miljön.

På vilket sätt underlättade kontakten med SGBC?

– Vi fick stöd i arbetet och genom hela processen egentligen. SGBC hjälpte oss att tydliggöra olika frågeställningar vilket underlättade beslutsprocessen. I takt med att vi har certifierat flertalet fastigheter i BREEAM-In-Use samt med BREEAM SE i projekt så anmälde vi oss till introduktionskursen. Det var ovärderligt för oss. Medan större bolag ofta kan ha hela miljöavdelningar inhouse, är mindre företag som Vacse helt beroende av kurser för att nå upp till rätt kunskapsnivå.

Hur hjälpte kurserna er i arbetet framåt?

– På massor av olika sätt. Utöver att vi fick en tydlig bild av certifieringsprocessen så blev vi också bättre kravställare. Samtidigt har vi också fått kunskap i hur alla delar påverkar varandra när det kommer till hållbarhetsarbetet i stort.

I början hade vi, likt många andra, inställningen att det räckte med att certifiera enligt BREEAM SE eller motsvarande. När vi gick kursen blev det dock en aha-upplevelse för oss att vi behövde gå ännu längre för att få till det långsiktiga och konsekventa arbetet vi strävar efter. Därför lade vi till BREEAM-In-Use, som har starkare återrapporterings- och uppföljningskrav.

Var det en positiv eller negativ nyhet?

– Enbart positiv! Det har lett till att vi hela tiden höjer ribban för oss själva och strävar ett steg längre. Snart lanserar SGBC också NollCO2, en ad-on som kommer att innebära ännu mindre klimatpåverkan. Det är vi så taggade på att få in i våra projekt! Ju mer vi kan, desto mer inser vi vad vi kan göra, och det är då affären påverkas på lång sikt.

Sedan 2020 sitter du även med i SGBC:s utbildningsråd. Hur ser det arbetet ut?

– I utbildningsrådet arbetar vi med att hålla uppdaterade och relevanta kurser kopplade till de certifieringar som finns, men också med utveckling. En del i arbetet är att se över hur SGBC kan ställa om och bli mer digitala, något som blivit än viktigare nu i samband med spridningen av Covid 19. När kurserna digitaliseras så blir de mer lättillgängliga och då når vi fler. Men samtidigt tror jag att båda delarna behövs. Det fysiska mötet – när nuvarande situation är över – är fortsatt viktigt för att träffa folk, utbyta erfarenheter och knyta kontakter.

En annan viktig del som jag försöker lägga fokus på är att många tror att det är mer kostsamt och komplicerat att certifiera än vad det faktiskt är. Jag vill och hoppas verkligen att introduktionskurserna visar på motsatsen. De är enbart till hjälp, och ger tillbaka både tid och kostnad på sikt.

Läs intervjun hos SGBC här


VACSE AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2020

I utdrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 185,9 mkr (179,6), en ökning med 3,5 procent
 • Driftöverskottet uppgick till 154,1 mkr (149,6) vilket är en ökning med 3,0 procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 115,9 mkr (107,7), en ökning med 7,7 procent
 • Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med -37,7 mkr (-37,6)
 • Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 136,0 mkr (126,6)
 • Resultat efter skatt uppgick till 169,8 mkr (156,4)
 • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 6 763,4 mkr (6 430,7) vid periodens utgång
 • Per sista juni är fastigheten Tabellen 7 (projekt Färgskrapan) marknadsvärderad. Värdeförändringen på 110,3 mkr ingår i omvärderingen av fastigheter ovan
 • Den revolverande kreditfaciliteten har förlängts med tre år med förlängnings-optioner om två gånger ett (1) år och höjts till 700 mkr, hela beloppet är outnyttjat vid periodens utgång
 • Det säkerställda lånet om 720 mkr med förfall i april 2021 har förlängts till oktober 2022
 • I januari erhöll Vacse lånelikvid enligt ett tidigare ingånget avtal med Nordic Investment Bank, NIB, och har därmed tagit upp ytterligare ett säkerställt lån om 400 mkr
 • Uthyrningsgraden vid periodens slut var 99,1 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 11,1 år (10,6)

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Informationen i denna halvårsrapport är sådan som Vacse AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli 2020 klockan 07:00.

Om detta och annat kan läsas vidare här:VACSE AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2020

Frågor besvaras av Fredrik Linderborg, VD, Telefon 0705 797979

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 6,5 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se


Vacse förlänger och tar upp ny finansiering om sammantaget 1,4 mdkr

Vacse stärker sin finansiella position genom en förlängning av befintligt säkerställt lån om 720 mkr samt förlänger och utökar sin revolverande kreditfacilitet till 700 mkr. Det betyder att alla låneförfall inklusive obligationer är säkrade fram till oktober 2022.

Vacse har under det andra kvartalet 2020 förlängt sitt befintliga, säkerställda lån om 720 mkr hos Nordea med 18 månader till 14 oktober 2022. Lånet kommer under förlängningsperioden till 95 procent vara ett så kallat Grönt lån.

Dessutom har Vacse under kvartalet ersatt befintlig revolverande kreditfacilitet hos Handelsbanken med en ny om 700 mkr med en löptid om tre år med förlängningsoptioner om två gånger ett år. Faciliteten är per den 30 juni 2020 helt outnyttjad och möjliggör vid utnyttjande en så kallad Grön finansiering.

Inklusive den nya finansieringen uppgick den genomsnittliga kapitalbindningen per den 30 juni 2020 till 4,4 år, beaktat den revolverande kreditfaciliteten. Motsvarande siffra per den 31 mars 2020 uppgick till 3,5 år.

”Det är glädjande att vår strategi att jobba nära våra banker möjliggör ny finansiering i ett ansträngt marknadsläge och visar styrkan i vår långsiktiga finansieringsstrategi med lång kapitalbindning och med en bredd av finansieringskällor”, säger Fredrik Linderborg, vd på Vacse.

Information om Vacses finansiering finns på bolagets webbplats www.vacse.se/investerare

Denna information är sådan information som Vacse är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juli 2020 kl. 07.00(CET).

För mer information:

Vacse AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Linderborg, VD, 070 - 579 79 79


Delårsrapport Vacse AB (publ) januari-mars 2020

I utdrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 93,6 mkr (90,0), en ökning med 3,9 procent
 • Driftsöverskottet uppgick till 75,8 mkr (74,1) vilket är en ökning med 2,3 procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 56,5 mkr (52,6), en ökning med 7,5 procent
 • Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med -21,3 mkr (-14,6)
 • Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med -45,6 mkr (57,3)
 • Resultat efter skatt uppgick till -8,6 mkr (76,0)
 • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 6 546,5 mkr (6 167,4) vid periodens utgång
 • Den utnyttjade revolverande kreditfaciliteten om 350 mkr amorterades i januari och outnyttjat belopp är 500 mkr
 • I januari erhöll Vacse lånelikvid enligt ett tidigare ingånget avtal med Nordic Investment Bank, NIB, och har därmed tagit upp ytterligare ett säkerställt lån om 400 mkr
 • Uthyrningsgraden vid periodens slut var 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 9,9 år (10,5)

 

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd Fredrik Linderborg, telefon 0705-79 79 79


Vacse fortsätter att fylla på med hyresgäster i Färgskrapan

Vacse har tecknat två nya hyresavtal avseende ca 3 000 kvm kontorsyta i fastigheten Färgskrapan. I början av 2021 flyttar Sollentuna Habiliteringscenter samt Nomor AB in i sina nya lokaler.

Sollentuna Habiliteringscenter är en del av Region Stockholm och förhyr plan 7 och 8 på ett 10-årigt hyresavtal. Nomor är Sveriges näst största företag inom skadedjurskontroll och matsäkerhet och kommer att flytta in på plan 9 på ett 5-årigt hyresavtal.
Vi ser framemot att successivt välkomna våra nya hyresgäster from sommaren 2020. Med de nya hyresavtalen på plats är Färgskrapan uthyrd till 88% men det finns fortfarande bra kontors- och butiksytor kvar för de hyresgäster som vill flytta in i Sollentunas nya landmärke, säger Fredrik Linderborg, vd Vacse.
Färgskrapan består av totalt 15 våningar och byggnadsytan är ca 15 000 kvm. De nedre våningarna är sammanlänkade med den befintliga Attunda tingsrätt och här planeras även två butikslokaler. De övre våningarna kommer att hyras av bl.a. Creanova, Sollentuna Habiliteringscenter och Nomor som kommer att ha en separat entré från Tusbystråket. Färgskrapan är ett landmärke med ett unikt formspråk där funktionalitet, välavvägda materialval och mycket högt ställda miljökrav tillsammans skapar en modern och vacker mötesplats. Färgskrapan blir Excellent-certifierad enligt den internationella miljöcertifieringen BREEAM.

 

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Linderborg, VD, +46(0) 705 79 79 79
Sara Jägermo, Fastighetschef, +46(0)72 570 11 30


Investerarrapport Vacse AB (publ) 2019

Investerarrapporten för 2019 avseende Vacse AB (publ):s gröna obligationer finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.vacse.se

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 6,5 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se