”Därför är det viktigt att engagera sig”


Foto: Karl Nordlund
– Jag har lärt mig saker som jag inte hade en aning om men som är viktiga kunskaper att ha i mitt jobb. Genom att engagera sig i föreningar får man information som man inte visste att man behövde, men som kan utveckla ens verksamhet, säger Sara Jägermo.

Fastighetsbolaget Vacse och dess fastighetschef Sara Jägermo är medlemmar i en rad fastighetsrelaterade föreningar och organisationer. Det är bästa sättet att kompetensutvecklas och bredda sitt nätverk, konstaterar Sara.

– Eftersom vi är så få anställda på Vacse är det jätteviktigt att vara med i olika föreningar. Både för att lära oss, men också för att stämma av och sprida våra erfarenheter, säger Sara Jägermo.

Vacse är bland annat medlemmar i Aff och Sweden Green Building Council, där Sara sitter med i de operativa råden för utbildning och BREEAM SE. Bolaget är också med i Stockholms Handelskammare, SIQ:s fastighetsnätverk, Forum Bygga skola, Movium, Håll nollan (trygga arbetsmiljön vid entreprenader) samt SF Ventures där Sara är representant.

Tampas med samma utmaningar
– Ensam är inte stark, säger Sara. Vi fastighetsägare tampas med samma problem och det finns massor med frågor som behöver diskuteras. Jag tycker att branschen generellt är bra på att lära av varandra och dela med sig.

Inte minst har hon haft stor nytta av sitt deltagande i BREEAM-rådet, eftersom Vacse certifierar merparten av sina fastigheter enligt BREEAM. Hon har också stor nytta av Aff i samband med upphandlingar.

Ringa en vän
Medlemskapet har också gett nya bekantskaper som det är lättare att kontakta för att stämma av någon fråga.

– Det är viktigt att veta när man behöver ringa en vän för att rådgöra, till exempel när man ska handla upp nåt system eller kolla referenser i samband med en driftupphandling.

– Och jag har lärt mig saker som jag inte hade en aning om men som är viktiga kunskaper att ha i mitt jobb. Man får information som man inte visste att man behövde, men som kan utveckla ens verksamhet.

Saras tips!

 • Var generös med din tid, du har alltid det tillbaka och lär dig nåt som gör att både du själv och företaget växer.
 • Som ledare är det viktigt att visa att det är nyttigt med kompetensutveckling och nätverkande.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se
2021-05-05
Läs artikeln här: https://forvaltarforum.se

 

 

 

 


Delårsrapport Vacse AB (publ) januari-mars 2021

I utdrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 108,5 mkr (93,6), en ökning med 15,9 procent
 • Driftsöverskottet uppgick till 89,0 mkr (75,8) vilket är en ökning med 17,4 procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 68,8 mkr (56,5), en ökning med 21,8 procent
 • Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med 43,7 mkr (-21,3)
 • Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 138,0 mkr (-45,6)
 • Resultat efter skatt uppgick till 204,4 mkr (-8,6)
 • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 7 401,0 mkr (6 546,5) vid periodens utgång
 • I januari förvärvade Vacse en förskola i Hammarby sjöstad i Stockholm med tillträde i januari 2021.
 • Under mars har Vacse under sitt MTN-program emitterat gröna obligationer till ett värde av 600 mkr. Löptiden är 7 år
 • Uthyrningsgraden vid periodens slut var 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 10,5 år (9,9)

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Ta del av rapporten här: Delårsrapport Vacse AB (publ) januari-mars 2021

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Vacse AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2021 klockan 07:00.

Informationen publiceras även på Vacses hemsida, www.vacse.se.

Frågor besvaras av Fredrik Linderborg, VD, Telefon 0705 797979


Säg hej till vår praktikant Alfonsina

Praktik i coronatider? Det går! Förutom att bidra med ett piggt perspektiv hjälper Alfonsina oss också att utvecklas som praktikplats i denna speciella tid. Här berättar Alfonsina om sin praktik hos oss på Vacse.

Om praktiken hos Vacse  – på distans

Praktiken sker med hänsyn till pandemin mestadels på distans, även om jag har möjlighet att sitta på kontoret också. Det är såklart tråkigt att inte få träffa mina kollegor dagligen och att det ges färre tillfällen att besöka fastigheterna på plats. Trots det tycker jag att praktiken hittills har fungerat mycket bra! Jag har nästintill daglig kontakt med min handledare och närvarar på digitala interna och externa möten. Jag har fått besöka Färgskrapan med tillhörande platskontor i Sollentuna och fått uppleva byggnaden och studera ritningar. Jag får därtill lyssna på möten med arkitekter och vara med och jämföra offerter.

Hittills har jag bland annat skrivit gröna faktablad om alla fastigheter som sammanfattar hållbarhetsarbetet, energianvändning, och miljöcertifieringar. I samband med det har jag lärt mig mer om vad de olika miljöcertifieringarna innebär, men också om gröna hyresbilagor och det gröna ramverket. Därtill har ett projekt påbörjats med att samla in data till en hållbarhetsredovisning rörande avfallshantering. Just nu skriver jag en text om ett forskningsprojekt med Vinnova som belyser vikten av restorativa arbetsplatser.

Ambitionen är att börja studera till arkitekt till hösten. Tack vare min praktik på bolaget får jag en större inblick i hur branschen ser ut i stort och jag har fått chansen att möta såväl driftoperatörer som arkitekter. Jag lär mig hela tiden och är oerhört tacksam för den här möjligheten. Det var genom Tekniksprånget som jag fick chansen att praktisera hos Vacse.

Tekniksprånget är ett nationellt praktikprogram där regeringen tillsammans med omkring 200 arbetsgivare tillhandahåller praktikplatser i hela Sverige för 18–20-åringar. Initiativet är fantastiskt och oerhört viktigt. Det ger mig och hundratals andra ungdomar möjlighet att få en inblick i hur det riktiga arbetslivet förhoppningsvis kommer se ut en dag.

 

För ytterligare information kontakta:
Elias Filén, förvaltningsansvarig, 076-100 40 99

 


100 % grön finansiering!

Uthålligt hållbarhetsarbete hos Vacse har lett till att 100 % av Vacses finansiering nu är grön.

”Som samhällsfastighetsbolag är det naturligt att agera både hållbart och långsiktigt och nu när Vacse nått upp till 100 % grön finansiering uppnås ett mål som vi ställde upp 2018.”, säger Fredrik Linderborg, vd på Vacse.

Information om Vacses finansiering finns på bolagets webbplats www.vacse.se/investerare

För mer information:

Vacse AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Linderborg, VD, 070 - 579 79 79
Henrik Molin, Finanschef, 070 - 870 98 17


Vacse emitterar 13-åriga obligationer i SEK


Fotograf: Johan Fowelin

Vacse stärker sin finansiella position ytterligare genom en emission av ej säkerställda gröna obligationer om 200 mkr med fast ränta och en 13-årig löptid. Motpart i transaktionen är Kammarkollegiet.

Vacse har inom ramen för sitt MTN-program emitterat 13-åriga ej säkerställda, gröna obligationer om 200 mkr med en fast ränta om 2,067 %. Vacses vägda återstående kapitalbindningstid överstiger 4,5 år efter transaktionen.

”Det är glädjande att få förtroendet att genomföra en emission med så lång löptid med en så välrenommerad aktör som Kammarkollegiet. Transaktionen är en bra kombination av två långsiktiga parter och visar än en gång att Vacses goda rating på nivån A- medger förmånliga finansieringsmöjligheter.”, säger Fredrik Linderborg, vd på Vacse.

Information om Vacses finansiering finns på bolagets webbplats www.vacse.se/investerare

För mer information:
Vacse AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Linderborg, VD, 070 - 579 79 79
Henrik Molin, Finanschef, 070 - 870 98 17

 


Investerarrapport Vacse AB (publ) 2020

Investerarrapporten för 2020 avseende Vacse AB (publ):s gröna obligationer finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.vacse.se

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se


Vacse tillträder Jordbruksverkets och Skogsstyrelsens nya huvudkontor i Jönköping

 1 april 2021 tillträder Vacse det nya kontorshuset Öppningen 1 i Jönköpings. Fastigheten uppfördes av Skanska och omfattar cirka 16 300 kvm. Hyresavtalet är tecknat på 6 år med Jordbruksverket och Skogsstyrelsen samt Annes Husman som kommer att driva restaurangen i huset.

Kontorshuset Öppningen 1 är ett av de första projekten i Jönköpings nya stadsdel Skeppsbron vid Munksjöns södra strand. Huset är uppfört med högt ställda hållbarhetskrav med både svensk skog och natur som inspiration. De fyra skogsregionerna och de åtta odlingszonerna samt fjällregionen har inspirerat husets interiör. Utöver detta finns det sedumtak, biodling, insektshotell och takets nionde våningen omvandlas sol till energi med solceller. Öppningen 1 blir miljöcertifierad enligt den internationella miljöcertifieringen BREEAM-SE med nivå Excellent samt med Skanskas egen miljöcertifiering, Gröna kartan på nivån Grön 1.

”Vi är stolta över att har fått producera en byggnad med hög hållbarhet till en slutkund som Vacse som delar våra ambitioner. Miljöarbetet i detta projekt har gett ringar på vattnet både i vår organisation och på ett privat plan”, säger Kristin Kallebo Ydrén, projektchef, Skanska

”Denna affär ligger helt i linje med vår förvärvsstrategi inom samhällsbyggnadsprojekt. Denna åttonde affär tillsammans med Skanska Projektutveckling stärker ytterligare vårt samarbete”, säger Fredrik Linderborg, Vd, Vacse AB.

 

Denna information är sådan information som Vacse är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2021 kl. 12.00 (CET).

 

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Linderborg, VD, +46(0) 705 79 79 79
Sara Jägermo, Fastighetschef, +46(0)72 570 11 30


Kallelse till årsstämma i Vacse AB (publ)

Aktieägarna i Vacse AB (publ), org. nr 556788-5883, (”Bolaget”) kallas till årsstämma onsdagen den 12:e maj 2021 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 26, Stockholm.

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall vara införda som ägare i Bolagets aktiebok och anmäla sig till bolaget per e-post info@vacse.se senast 27 april 2021.

Förslag till dagordning
1. Utseende av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen för stämman.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Utseende av en eller två justeringsmän.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören;
d) om avstämningsdag och utbetalningsdag för det fall bolagsstämman beslutar om vinstutdelning; och
e) i annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller denna bolagsordning.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
11. Övriga ärenden
12. Årsstämmans avslutande

Årsredovisning med revisionsberättelse finns att tillgå på Bolagets hemsida (www.vacse.se) från den 31 mars 2021.

Stockholm i april 2021

Vacse AB (publ)
Styrelsen


Vacse AB (publ) års- och hållbarhetsredovisning 2020

 

Ta del av rapporten här : Vacse AB (publ) års- och hållbarhetsredovisning 2020

Informationen publiceras även på Vacses hemsida, www.vacse.se

För att beställa en tryckt version av årsredovisningen, vänligen maila till info@vacse.se

Informationen i denna Års- och Hållbarhetsredovisning är sådan som Vacse AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2021 klockan 12:00.

Frågor besvaras av Fredrik Linderborg, VD, Telefon 0705 797979

 

 

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 7,2 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se


World Water Day

Idag är det World Water Day! Omkring 2,2 miljarder människor lever utan trygg tillgång till rent vatten vilket kraftigt bidrar till spridning av vattenburna sjukdomar i katastrofområden. Syftet med World Water Day är bland annat att uppmärksamma vikten av ett hållbart sötvattenanvändande.

Vacse arbetar aktivt med FN:s globala hållbarhetsmål, däribland delmål 6: Rent vatten och sanitet till alla till 2030. Under det gångna året har vi vidtagit flertalet åtgärder för att dra vårt strå till stacken. Avtal har tecknats med Smartvatten för att få en mer precis vattenmätning för uppföljning och analys. Vacse har sedan tidigare som rutin att både i underhållsprojekt och nya fastigheter enbart installera sensorstyrda blandare, vilka är mer resurssnåla än konventionella blandare.

Samtliga tjänsteresor som Vacses anställda gör klimatkompenseras för att säkra rent dricksvatten till skolor och låginkomsthushåll i Uganda genom ZeroMission. I samband med World Water Day köper Vacse också vatten- och hygienpaket hos UNICEF, som är till för att täcka familjers grundläggande behov.