Säkerhetshäktet i Sollentuna lyfter nivån trots de hårdare kraven som ställs på Breeam-In-Use v.6

Fastigheten Tabellen 4 var Vacses första fastighet samt den första som certifierades enligt Breeam-In-Use . Fastigheten är belägen i Sollentuna och inhyser ett av Kriminalvårdens säkerhetshäkten.

2019 mottog Tabellen 4 pris vid BRE:s BREEAM Awards för bästa BREEAM In-Use certifierade byggnad inom kategorin offentliga byggnader. Trots de hårda kraven som ställs på Breeam-In-Use v.6 så har Vacse tillsammans med kriminalvården, Coor och GreenLevel lyckats lyfta nivån från föregående certifiering.

"Häktet i Sollentuna var den första fastigheten som vi certifierade enligt Breeam-In-Use och det är även Vacse största fastighet både värdemässigt samt till yta. Det är därför oerhört glädjande att se hur förvaltning på ett ambitiöst och proaktivt sätt använder systemet i sitt dagliga arbete och fortsätter lyfta nivån trots de hårdare kraven som ställs på Breeam-In-Use v.6. Ett väldigt fint exempel på samarbete mellan förvaltning, Kriminalvården, Coor och GreenLevel" säger Sara Jägermo, Fastighets- och Hållbarhetschef på Vacse

Fastigheten är certifierad enligt BREEAM In-Use 


Vacse förvärvar hälsocentral i Kalmar

Skanska Sveriges kommersiella utveckling har vunnit upphandlingen avseende uppförandet av en ny hälsocentral i Kalmar. Den nya hälsocentralen kommer inrymma folktandvård och vårdcentral och vara belägen i Norrliden, strax norr om Kalmar. Vacse förvärvarar fastigheten vid färdigställandet. 

Hyresavtalen på 20 år är med Region Kalmar län där den nya byggnaden kommer uppföras i två våningar och omfatta cirka 3 500 kvm. Byggnaden, som kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld version 4.0, kommer uppföras med stort innehåll av trä kompletterad med klimatförbättrad betong och vara utrustad med solceller som i kombination med en bergvärmeanläggning säkerhetsställa en låg energiförbrukning.

Projektering av den nya byggnaden sker under 2024 med planerat tillträde för Vacse under Q1 2027.

”Vacse ser fram emot att utöka sin närvaro i Kalmar med vår tredje fastighet i staden samt välkomna en för oss ny kund och hyresgäst, Region Kalmar ” säger Fredrik Linderborg, VD på Vacse

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Linderborg, VD, +46(0) 705 79 79 79


Den 13:e maj tillträder Domstolsverket Norrköpings nya tingsrätt


Nyckelöverlämning mellan Evelina Englund, lagman på Norrköpings tingsrätt och Felix Brodén, fastighetsförvaltare på Vacse.

Den 13:e maj tillträder Domstolsverket Norrköpings nya tingsrätt. Vacse utökar därmed sitt fastighetsbestånd inom sektorn med publika hyresgäster och detta blir dessutom Vacses femte domstolsbyggnad. Vacse har även sedan tidigare två ytterligare domstolsbyggnader under uppförande med planerat tillträde under 2025 och 2026.

Fastigheten, Skepparen 1, är belägen invid Norra Promenaden, omfattar cirka 4 800 kvm och kommer inrymma 40–50 medarbetare. Ett stort fokus under projektet har varit integrera Vacses erfarenheter för att skapa en modern domstol som möter både medarbetare och besökares behov.

Bygganden kommer att certifieras i enlighet med Breeam Excellent som säkerhetsställer Vacses höga ambitioner om minskad klimatpåverkan och bra materialval.

”Det är mycket glädjande att få välkomna Domstolsverket och Norrköpings tingsrätt till denna vackra fastighet med fint läge i staden som vi ser framemot att förvalta och äga långsiktigt”, säger Fredrik Linderborg Vd på Vacse.

För ytterligare information, kontakta: Fredrik Linderborg, VD +46 705–797979


VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2024

I utdrag

- Hyresintäkterna uppgick till 154,1 mkr (138,0), en ökning med 11,7 procent.
- Driftöverskottet uppgick till 119,8 mkr (107,6) vilket är en ökning med 11,3 procent.
- Förvaltningsresultatet uppgick till 86,7 mkr (79,2), en ökning med 9,5 procent.
- Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med 20,2 mkr (-29,4).
- Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med -1,9 mkr (-86,8).
- Resultat efter skatt uppgick till 80,6 mkr (-27,1).
- Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 9 770,4 mkr (9 297,1) vid periodens utgång.
- Uthyrningsgraden den 31 mars var 99,8 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 9,3 år (9,9).

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Vacse AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2024 klockan 07:00.

Om detta och annat kan läsas vidare här: VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2024

Frågor besvaras av Fredrik Linderborg, VD, Telefon 0705 797979

Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se


Kallelse till årsstämma i Vacse AB (publ)

Aktieägarna i Vacse AB (publ), org. nr 556788-5883, (”Bolaget”) kallas till årsstämma onsdagen den 15:e maj 2024 kl. 9.00 i Bolagets lokaler på Kungsgatan 26, Stockholm.
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall vara införda som ägare i Bolagets aktiebok och anmäla sig till bolaget per e-post info@vacse.se senast 26 april 2024.

Förslag till dagordning

1. Utseende av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen för stämman.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Utseende av en eller två justeringsmän.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören;
d) om avstämningsdag och utbetalningsdag för det fall bolagsstämman beslutar om vinstutdelning; och
e) i annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller denna bolagsordning.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
11. Övriga ärenden
12. Årsstämmans avslutande

Års- och hållbarhetsredovisning med revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2023 finns att tillgå på Bolagets hemsida (www.vacse.se) från den 27 mars 2024.

Kallelse till årsstämma i Vacse AB (publ)

Stockholm i april 2024
Vacse AB (publ)
Styrelsen

 


Investerarrapport Vacse AB (publ) 2023

Ta del av rapporten här: Investerarrapport Vacse AB (publ) 2023

Frågor besvaras av Henrik Molin, Vice Vd / Finanschef, Telefon 070-870 98 17

Informationen publiceras även på Vacses hemsida, www.vacse.se

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se


Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Ta del av rapporten här : Vacse AB (publ) års- och hållbarhetsredovisning 2023

För att beställa en tryckt version av årsredovisningen, vänligen maila till info@vacse.se

Vacse offentliggör informationen i denna årsredovisning i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/ eller lagen om handel med finansiella instrument. Information lämnades för offentliggörande den 27 mars 2024 kl.12.00.

Informationen publiceras även på Vacses hemsida, www.vacse.se

Frågor besvaras av Fredrik Linderborg, VD, Telefon 070- 579 79 79

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se


Vacse hälsar Peter Heyman välkommen!  

Vacse hälsar Peter Heyman välkommen!  

Peter kommer arbeta med teknisk förvaltning för Vacses fastighetsbestånd.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se


Vacse välkomnar Klara Nilsson

Vacse hälsar Klara välkommen!  

Klara kommer arbeta med den ekonomiska redovisningen, delårsbokslut samt årsbokslut för koncernens dotterbolag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se


BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2023

I utdrag

  • Hyresintäkterna uppgick till 559,4 mkr (490,4), en ökning med 14,1 procent.
  • Driftöverskottet uppgick till 448,6 mkr (390,4) vilket är en ökning med 14,9 procent.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 328,3 mkr (292,7), en ökning med 12,2 procent.
  • Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med -137,8 mkr (257,7).
  •  Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med -378,4 mkr (5,7).
  • Resultat efter skatt uppgick till -161,7 mkr (451,7).
  • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 9 751,8 mkr (9 345,2) vid periodens utgång.
  • Uthyrningsgraden den 31 december var 99,8 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 9,9 år (10,2).

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Om detta och annat kan läsas vidare här: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2023

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Vacse AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2024 klockan 07:00. Informationen publiceras även på Vacses hemsida, www.vacse.se.

Frågor besvaras av Fredrik Linderborg, VD, Telefon 0705 797979

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se


Privacy Preference Center