Vacse förbättrar klimatet med ny AI-teknik

Vacse har höga ambitioner vad gäller hållbarhet. Nu installerar de Myrspovens AI-teknik i flera fastigheter och främsta målet är att det ska leda till ett förbättrat klimat – både inomhus och utomhus.

Vacse är ett renodlat samhällsfastighetsbolag som äger och utvecklar fastigheter inom rättsväsende, utbildning och kontor för samhällsservice. Sedan flera år tillbaka arbetar de aktivt med driftsoptimering i sina fastigheter. Som ytterligare ett led i detta arbete har de nu tecknat avtal med Myrspoven, vars AI-teknik inledningsvis har installerats i tre fastigheter.

– Vi har höga mål vad gäller energi och klimat. Vi har arbetat aktivt med energibesparande åtgärder i flera år, genom såväl teknik som beteendeförändringar. Nu kan vi komma ett steg längre med hjälp av AI-teknik, säger Sara Jägermo, fastighetschef på Vacse.

Myspovens AI-system har nyligen installerats i hovrätten i Malmö, Attunda tingsrätt i Sollentuna och en Vallastadens skola i Linköping. I dessa fastigheter finns sedan tidigare styrsystem som huvudsakligen styrs utifrån utomhustemperaturen. Genom att installera nya sensorer i dessa fastigheter kan AI-systemet läsa in inomhus- och utomhustemperaturen, brukarbeteende och mäta koldioxidhalten. Därutöver analyserar systemet data från energibolag och väderlekstjänster. Systemet lär sig olika mönster och reagerar snabbt på förändringar utifrån valda minimi- och maxvärden. Det gör att det går att hålla en jämn nivå på energianvändning och ventilationsflöden. Det i sin tur leder till energibesparing, men ger också ett mer behagligt inomhusklimat.

Till våren kommer Vacse att göra en utvärdering vad AI-tekniken har gett.

– Om vi får de resultat som vi hoppas på är vår ambition att vi ska rulla ut den här tekniken till flera av våra fastigheter under nästa år, säger Sara Jägermo och fortsätter:

– För oss är det inte energibesparingen sett till pengar som är den viktigaste förtjänsten, utan att tekniken leder till att vi får ett jämnare inomhusklimat och därmed nöjdare hyresgäster, men också att åtgärderna leder till minskade koldioxidutsläpp.

För Myrspoven passar Vacses krav och mål väl ihop med deras egen miljöprofil, vars vision är att globalt bidra till att fastighetssektorn minskar sitt koldioxidavtryck och icke förnyelsebara kilowattimmar med 1 procent.

– Vacse är en långsiktig ägare av fastigheter och har ett stort hållbarhetsfokus. De vill bidra till ett mindre klimatavtryck, men inte på bekostnad av en sämre inomhusmiljö och det kan vår AI-teknik lösa, säger Tobias Björk Andersson, affärsutvecklare på Myrspoven.

– Deras ägare representerar en stor grupp av pensionskapital och det är ett stort förtroende att de vill och vågar använda vår nya teknik för att uppnå sina hållbarhetsmål. Vi ser att de har goda förutsättningar att lyckas med detta, avslutar Tobias Björk Andersson.

Av: Simon Lithner
2021-10-21
Läs artikeln här: https://myrspoven.se/vacse-forbattrar-klimatet-med-ny-ai-teknik/

 


VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2021

I utdrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 340,8 mkr (279,7), en ökning med 21,9 procent
 • Driftöverskottet uppgick till 281,1 mkr (233,9) vilket är en ökning med 20,2 procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 216,9 mkr (177,2), en ökning med 22,4 procent
 • Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med 42,0 mkr (-37,2). Under perioden har Vacse löst ränteswappar med en realiserad vinst om 14,8 mkr samt ingått nya avtal på lägre räntenivåer.
 • Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 535,2 mkr (251,0)
 • Resultat efter skatt uppgick till 642,6 mkr (310,7)
 • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 8 396,8 mkr (6 920,0) vid periodens utgång
 • I januari förvärvade och tillträdde Vacse en förskola i Hammarby sjöstad i Stockholm
 • I mars har Vacse under sitt MTN-program emitterat gröna obligationer till ett värde av 600 mkr. Löptiden är 7 år
 • I april förvärvade och tillträdde Vacse fastigheten Öppningen 1 i Jönköping med Jordbruksverket och Skogsstyrelsen som hyresgäster
 • I april har Vacse under sitt MTN-program emitterat gröna obligationer till ett värde av 200 mkr. Löptiden är 13 år
 • I april har Vacse återköpt obligationer till ett värde av 210 mkr med ett drygt års återstående löptid
 • Uthyrningsgraden vid periodens slut var i det närmaste 100,0 procent (99,2), och den genom-snittliga kontraktstiden uppgick till 10,1 år (10,8)

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Vacse AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2021 klockan 07:00.

Om detta och annat kan läsas vidare här: VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2021

Frågor besvaras av Fredrik Linderborg, VD, Telefon 0705 797979

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 8,4 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se


Vacse välkomnar David Zazi

Vacse välkomnar David Zazi som förstärker förvaltaravdelningen. David kommer att arbeta med teknisk förvaltning för Vacses fastighetsbestånd. David började sin fastighetskarriär i samband med sina studier till teknisk fastighetsförvaltare. Han har erfarenhet som installationskonsult inom VVS och installationsledare med flera teknikintensiva projekt. Han kommer närmast från sitt egna bolag där han arbetade som VVS-projektör och installationsledare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79
Fastighetschef Sara Jägermo, telefon: 072-570 11 30


VACSE AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2021

I utdrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 223,7 mkr (185,9), en ökning med 20,3 procent
 • Driftöverskottet uppgick till 186,2 mkr (154,1) vilket är en ökning med 20,9 procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 142,9 mkr (115,9), en ökning med 23,3 procent
 • Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med 28,7 mkr (-37,7). Under perioden har Vacse löst ränteswappar med en realiserad vinst om 14,8 mkr samt ingått nya avtal på lägre räntenivåer.
 • Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 535,2 mkr (136,0)
 • Resultat efter skatt uppgick till 721,7 mkr (169,8)
 • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 8 386,0 mkr (6 763,4) vid periodens utgång
 • I januari förvärvade och tillträdde Vacse en förskola i Hammarby sjöstad i Stockholm
 • I april tillträdde Vacse fastigheten Öppningen 1 i Jönköping med Jordbruksverket och Skogsstyrelsen som hyresgäster
 • I mars har Vacse under sitt MTN-program emitterat gröna obligationer till ett värde av 600 mkr. Löptiden är 7 år
 • I april har Vacse under sitt MTN-program emitterat gröna obligationer till ett värde av 200 mkr. Löptiden är 13 år
 • I april har Vacse återköpt obligationer till ett värde av 210 mkr med ett drygt års återstående löptid
 • Uthyrningsgraden vid periodens slut var 100 procent (99,1), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 10,0 år (11,1)

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Informationen i denna halvårsrapport är sådan som Vacse AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2021 klockan 10:00.

Om detta och annat kan läsas vidare här: VACSE AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2021

Frågor besvaras av Fredrik Linderborg, VD, Telefon 0705 797979

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 8 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se


Färgstarka muralmålningar kommer att smycka fasaden på Jordbruksverkets och Skogsstyrelsens nya huvudkontor i Jönköping

Nina Valkhoff har fått i uppdrag att genomföra tre väggmålningar på Jordbruksverkets och Skogsstyrelsens nya huvudkontor Öppningen 1 i Jönköping. En större mulalmålning planeras för fasaden och två mindre väggmålningar inne hos Jordbruksverket och Skogsstyrelsen. Initiativet till den nya muralmålningen kom från Kristin Kallebo-Ydrén, projektchef för Skanska Sverige AB.

- Jag har inte arbetet med konst på det här sättet innan men hade en vision. Jag tycker verkligen att konst i det offentliga rummet skapar en intressantare stad och det är jättekul att med den här muralen få knyta ihop vårt arbete med att bygga byggnaden, verksamheterna som verkar i den, platsens historia, staden Jönköping och Småland, säger Kristina Kallebo-Ydrén.

Den holländska konstnären Nina Valkhoff kommer under tre veckor i sommar befinna sig i Jönköping för att uppföra platsspecifika muralmålningar på uppdrag av Skanska. Valkhoffs motivvärld rör sig kring djur och natur och hon är intresserad av platsens unika flora och fauna. Jönköping som plats samt byggprojektet bidrar med ytterligare dimensioner till projektet. Stadens expansion i Södra Munksjöområdet gör detta till ett viktigt portalverk för det fortsatta arbetet med konst i området. Byggprojektets hållbarhetsprofil är en viktig dimension. Konstnären är vald med omsorg utifrån byggnaden, platsen och verksamheterna.


Vacse söker dig som vill jobba mot en hållbar framtid!

Är du Vacses nya Tekniska Förvaltare? Vill du bygga relationer, ha eget ansvar och få en trygg och långsiktig arbetsgivare med hållbarhetstänk? Då ska du läsa vidare!

Vad kommer du att göra?
Som förvaltare hos Vacse kommer du att ingå i fastighetsavdelningen och aktivt arbeta för att långsiktigt kvalitetssäkra fastighetsbeståndet samt att upprätthålla goda relationer till hyresgästerna och säkerställa ett optimalt och hållbart förvaltningsprojekt. Du kommer få möjligheten att forma rollen själv där du har förståelse för hur tekniska system fungerar. I arbetet ingår det att driva egna projekt kring till exempel digitalisering, energi och system där du kommer ansvara för budget, tidsplan och genomförande. I din roll ska du våga ifrågasätta befintliga arbetssätt för att hela tiden sträva efter förbättringsåtgärder och arbeta innovationsdrivande. Du kommer även agera länken mellan entreprenören och driftoperatören.

Arbetsuppgifter i urval:

 • Kvalitetssäkra och bevaka besiktningar och myndighetskrav
 • En regelbunden kontakt med hyresgäster och samarbetspartner för att identifiera hållbara förbättringsmöjligheter i beståndet
 • Driva hyresgästanpassningar och garantifrågor tillsammans med förvaltning och driftoperatör
 • Systemansvarig för tekniska system samt följa den tekniska utvecklingen och driva implementering av ny teknik.

Vem är du?
Vacse erbjuder dig ett utvecklade jobb som teknisk förvaltare i en kreativ miljö där nytänkande och öppenhet står i fokus. För att lyckas i rollen söker Vacse dig som har ett par års praktisk erfarenhet inom området. Du kommer självgående axla ansvaret och agera bolagets tekniska specialist vilket kräver ett inre driv, personlig mognad och en trygghet i rollen. Med en stor nyfikenhet vågar du ta initiativ och arbeta lösningsorienterat. Bolaget värdesätter sina medarbetare och söker dig som trivs i en varm företagskultur där även du förväntas bidra med positiv energi och goa skratt!

Ansökan!
Vid denna rekrytering samarbetar Vacse med Croisette Human Capital. Urval och intervjuer sker löpande och vi önskar därför få din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor angående tjänsten, vänligen kontakta Louise Svensson på louise.svensson@croisette.se eller slå en pling på 070-860 63 09.

Varmt välkommen med din ansökan!

 


”Därför är det viktigt att engagera sig”


Foto: Karl Nordlund
– Jag har lärt mig saker som jag inte hade en aning om men som är viktiga kunskaper att ha i mitt jobb. Genom att engagera sig i föreningar får man information som man inte visste att man behövde, men som kan utveckla ens verksamhet, säger Sara Jägermo.

Fastighetsbolaget Vacse och dess fastighetschef Sara Jägermo är medlemmar i en rad fastighetsrelaterade föreningar och organisationer. Det är bästa sättet att kompetensutvecklas och bredda sitt nätverk, konstaterar Sara.

– Eftersom vi är så få anställda på Vacse är det jätteviktigt att vara med i olika föreningar. Både för att lära oss, men också för att stämma av och sprida våra erfarenheter, säger Sara Jägermo.

Vacse är bland annat medlemmar i Aff och Sweden Green Building Council, där Sara sitter med i de operativa råden för utbildning och BREEAM SE. Bolaget är också med i Stockholms Handelskammare, SIQ:s fastighetsnätverk, Forum Bygga skola, Movium, Håll nollan (trygga arbetsmiljön vid entreprenader) samt SF Ventures där Sara är representant.

Tampas med samma utmaningar
– Ensam är inte stark, säger Sara. Vi fastighetsägare tampas med samma problem och det finns massor med frågor som behöver diskuteras. Jag tycker att branschen generellt är bra på att lära av varandra och dela med sig.

Inte minst har hon haft stor nytta av sitt deltagande i BREEAM-rådet, eftersom Vacse certifierar merparten av sina fastigheter enligt BREEAM. Hon har också stor nytta av Aff i samband med upphandlingar.

Ringa en vän
Medlemskapet har också gett nya bekantskaper som det är lättare att kontakta för att stämma av någon fråga.

– Det är viktigt att veta när man behöver ringa en vän för att rådgöra, till exempel när man ska handla upp nåt system eller kolla referenser i samband med en driftupphandling.

– Och jag har lärt mig saker som jag inte hade en aning om men som är viktiga kunskaper att ha i mitt jobb. Man får information som man inte visste att man behövde, men som kan utveckla ens verksamhet.

Saras tips!

 • Var generös med din tid, du har alltid det tillbaka och lär dig nåt som gör att både du själv och företaget växer.
 • Som ledare är det viktigt att visa att det är nyttigt med kompetensutveckling och nätverkande.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se
2021-05-05
Läs artikeln här: https://forvaltarforum.se

 

 

 

 


Delårsrapport Vacse AB (publ) januari-mars 2021

I utdrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 108,5 mkr (93,6), en ökning med 15,9 procent
 • Driftsöverskottet uppgick till 89,0 mkr (75,8) vilket är en ökning med 17,4 procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 68,8 mkr (56,5), en ökning med 21,8 procent
 • Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med 43,7 mkr (-21,3)
 • Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 138,0 mkr (-45,6)
 • Resultat efter skatt uppgick till 204,4 mkr (-8,6)
 • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 7 401,0 mkr (6 546,5) vid periodens utgång
 • I januari förvärvade Vacse en förskola i Hammarby sjöstad i Stockholm med tillträde i januari 2021.
 • Under mars har Vacse under sitt MTN-program emitterat gröna obligationer till ett värde av 600 mkr. Löptiden är 7 år
 • Uthyrningsgraden vid periodens slut var 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 10,5 år (9,9)

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Ta del av rapporten här: Delårsrapport Vacse AB (publ) januari-mars 2021

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Vacse AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2021 klockan 07:00.

Informationen publiceras även på Vacses hemsida, www.vacse.se.

Frågor besvaras av Fredrik Linderborg, VD, Telefon 0705 797979


Säg hej till vår praktikant Alfonsina

Praktik i coronatider? Det går! Förutom att bidra med ett piggt perspektiv hjälper Alfonsina oss också att utvecklas som praktikplats i denna speciella tid. Här berättar Alfonsina om sin praktik hos oss på Vacse.

Om praktiken hos Vacse  – på distans

Praktiken sker med hänsyn till pandemin mestadels på distans, även om jag har möjlighet att sitta på kontoret också. Det är såklart tråkigt att inte få träffa mina kollegor dagligen och att det ges färre tillfällen att besöka fastigheterna på plats. Trots det tycker jag att praktiken hittills har fungerat mycket bra! Jag har nästintill daglig kontakt med min handledare och närvarar på digitala interna och externa möten. Jag har fått besöka Färgskrapan med tillhörande platskontor i Sollentuna och fått uppleva byggnaden och studera ritningar. Jag får därtill lyssna på möten med arkitekter och vara med och jämföra offerter.

Hittills har jag bland annat skrivit gröna faktablad om alla fastigheter som sammanfattar hållbarhetsarbetet, energianvändning, och miljöcertifieringar. I samband med det har jag lärt mig mer om vad de olika miljöcertifieringarna innebär, men också om gröna hyresbilagor och det gröna ramverket. Därtill har ett projekt påbörjats med att samla in data till en hållbarhetsredovisning rörande avfallshantering. Just nu skriver jag en text om ett forskningsprojekt med Vinnova som belyser vikten av restorativa arbetsplatser.

Ambitionen är att börja studera till arkitekt till hösten. Tack vare min praktik på bolaget får jag en större inblick i hur branschen ser ut i stort och jag har fått chansen att möta såväl driftoperatörer som arkitekter. Jag lär mig hela tiden och är oerhört tacksam för den här möjligheten. Det var genom Tekniksprånget som jag fick chansen att praktisera hos Vacse.

Tekniksprånget är ett nationellt praktikprogram där regeringen tillsammans med omkring 200 arbetsgivare tillhandahåller praktikplatser i hela Sverige för 18–20-åringar. Initiativet är fantastiskt och oerhört viktigt. Det ger mig och hundratals andra ungdomar möjlighet att få en inblick i hur det riktiga arbetslivet förhoppningsvis kommer se ut en dag.

 

För ytterligare information kontakta:
Elias Filén, förvaltningsansvarig, 076-100 40 99

 


100 % grön finansiering!

Uthålligt hållbarhetsarbete hos Vacse har lett till att 100 % av Vacses finansiering nu är grön.

”Som samhällsfastighetsbolag är det naturligt att agera både hållbart och långsiktigt och nu när Vacse nått upp till 100 % grön finansiering uppnås ett mål som vi ställde upp 2018.”, säger Fredrik Linderborg, vd på Vacse.

Information om Vacses finansiering finns på bolagets webbplats www.vacse.se/investerare

För mer information:

Vacse AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Linderborg, VD, 070 - 579 79 79
Henrik Molin, Finanschef, 070 - 870 98 17