Nordic Credit Rating höjer utsikterna för kreditbetyget på Vacse AB (publ) till positiva medan det långsiktiga betyget lämnas oförändrat på nivån 'BBB+'

Utsikterna för kreditbetyget på Vacse AB (publ) höjs till positiva medan det långsiktiga betyget lämnas oförändrat på nivån 'BBB+'. Ratingen är ett viktigt verktyg i företagets målsättning att uppnå ännu mer fördelaktiga förutsättningar för finansiering.

Vacse är sedan 2014 aktiv i den svenska kapitalmarknaden och har idag en utestående volym om ca 1,7 miljarder kronor under ett icke säkerställt MTN-program (Medium Term Notes) med en ram om 5 miljarder kronor.

” Our 'BBB+' long-term issuer rating on Vacse AB (Vacse) reflects the company's strong portfolio of modern, tailor-made properties leased on very long contracts (averaging around 10.3 years) to very creditworthy public-sector authorities that are essential to Sweden's public security. The rating also reflects the company's 100% occupancy rate and strong operating margins. It is supported by Vacse's strong financial position, low risk appetite and relatively moderate leverage: the company has a loan to value (LTV) ratio of 41.8%; an interest coverage ratio of 5.0x year to date (ytd); a low share of secured debt-to-assets (17%) as of 30 Sep. 2019; and a strong ownership profile.” Skriver Nordic Credit Rating i sin rapport som finns tillgänglig i sin helhet på www.nordiccreditrating.com.

”Svensk kapitalmarknad är idag en viktig finansieringskälla för Vacse. Ratingen kommer bidra till vårt arbete att uppnå mer fördelaktiga finansieringsvillkor och möjlighet till längre löptider för vår upplåning. Det sistnämnda är inte minst viktigt när det gäller att hantera den finansiella risken genom att erhålla långa kredittider och en god spridning i förfallostrukturen.” säger Fredrik Linderborg, VD Vacse.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Linderborg, VD
0705-79 79 79, fredrik.linderborg@vacse.se

Denna information är sådan information som Vacse är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2019 kl. 13.05 (CET).

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till ca 6,4 miljarder kr per 30 september 2019. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag.


VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2019

 • Hyresintäkterna uppgick till 274,8 mkr (250,8), en ökning med 9,5 procent
 • Driftöverskottet uppgick till 228,6 mkr (210,4) vilket är en ökning med 8,6 procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 168,8 mkr (79,4), en ökning med 112,6 procent
 • Förvaltningsresultatet exklusive ränta på aktieägarlån uppgick till 168,8 mkr (145,5), en ökning med 16,0 procent
 • Värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med -54,2 mkr (7,7)
 • Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 123,6 mkr (97,5) främst till följd av sänkta direktavkastningskrav.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 180,0 mkr (159,3)
 • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 6 435,1 mkr (5 701,7) vid periodens utgång
 • Under perioden har bolaget SMEBAB Cementen Kv C AB, namnändrat till Vacse Tierp 1:117 AB, förvärvats med ett underliggande fastighetsvärde om 134 mkr
 • Under perioden har Vacse under sitt MTN-program emitterat Gröna obligationer till ett värde av 600 mkr
 • Uthyrningsgraden vid periodens slut var 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 10,3 år (10,6)

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Om detta och annat kan läsas vidare här: VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 6,4 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se


Förvaltare av samhällsfastigheter sökes till Vacse

Vi söker dig som vill bli en viktigt del av vår framgång.

Vill du bygga relationer, ha eget ansvar och få en trygg och långsiktig arbetsgivare med hållbarhetstänk? Då är du kanske vår nya fastighetsförvaltare.

Som förvaltare hos oss kommer du att ingå i fastighetsavdelningen och aktivt arbeta för att långsiktigt kvalitetssäkra fastighetsbeståndet samt att upprätthålla goda relationer till hyresgästerna och säkerställa ett optimalt och hållbart förvaltningsprojekt

För information och ansökan, klicka här


Handavtryck från elever på skolan symboliserade spadtaget till nya skolan som av Vacse tillträdes under Q1 2021.

Lördagen den 7 september togs första spadtaget för nya Björkö skola i Öckerö kommun i Göteborgs norra skärgård. Öckerö kommun har tecknat ett 25 årigt hyresavtal för den nya skolan. Skolan kommer uppföras av NCC och tillträdas av Vacse under Q1 2021.

Skolan kommer att rymma cirka 300 elever, från förskoleklass upp till årskurs sex. Projektet kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver för höga krav på låg energiförbrukning, god ventilation och bra materialval.

- Vacse värdesätter det långfristiga samarbetet med Öckerö kommun och NCC som nu tar sin start, säger Fredrik Linderborg, Vd, Vacse AB.

Spadtaget genomfördes tillsammans med NCC, representanter från skolan och tjänstemän och politiker från Öckerö kommun.

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Linderborg, VD, +46(0)705- 79 79 79

Vacse tecknar 25 årigt hyreavtal med Kungliga biblioteket

Vacse uppför en tillbyggnation av befintlig fastighet i Håbo kommun om cirka 4 000 kvm där Kungliga biblioteket (KB) tecknat ett 25 årigt hyresavtal. Entreprenör för projeket, som upphandlasts enligt LOU, kommer vara Veidekke Entreprenad AB.

Regeringen lämnade vid sitt sammanträde den 4 juli sitt medgivande till att ingå 25-åriga hyresavtal för en ny tillbyggnation av KB:s arkivlokaler i Håbo kommun. Huvudsaklig inriktingen av lokalerna är förvaring av dagstidningar, magasin och övrigt tryckt material.

Byggstart sker inom kort och beräknas vara färdighetställt under Q4 2020.

”Dett känns mycket glädjade, både över det nära samarbete som Vacse har med KB som vill utöka sin verksamhet i våra lokaler samt över det kommande samarbetet med en för oss ny samarbetspartner Veidekke”

 

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Linderborg, Vd, +46(0)70 – 579 79 79

 


Vacse AB (publ) Halvårsrapport januari-juni 2019

I utdrag:

 • Hyresintäkterna uppgick till 179,6 mkr (163,5), en ökning med 9,9 procent
 • Driftöverskottet uppgick till 149,6 mkr (136,2) vilket är en ökning med 9,9 procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 107,7 mkr (51,8), en ökning med 107,6 procent
 • Förvaltningsresultatet exklusive ränta på aktieägarlån uppgick till 107,7 mkr (95,7), en ökning med 12,5 procent
 • Värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med -37,6 mkr (-2,4)
 • Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 126,6 mkr (46,8) främst till följd av sänkta direktavkastningskrav
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 156,4 rnkr (89,0)
 • Fastighetsbest åndets verkliga värde uppgick till 6  430,7  mkr  (5  614,4)  vid  periodens utgång
 • Under perioden har bolaget SMEBAB Cementen Kv C AB, under namnändring till Vacse Tierp 1:117 AB, förvärvats med ett underliggande fastighetsvärde om 134 mkr
 • Under perioden har Vacse under sitt MTN­ program emitterat Gröna obligationer till ett värde av 600 mkr
 • Uthyrningsgraden vid periodens slut var 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 10,6 år (10,7)

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Om detta och annat kan läsas vidare här: Vacse AB (publ) Halvårsrapport 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 6,4 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se


NIB finansierar Vacses ägande av två hållbara kontorshus

Nordiska investeringsbanken (NIB) och fastighetsbolaget Vacse AB (publ) har avtalat om ett lån på 400 miljoner kronor för finansiering av två nya Breeam-certifierade kontorsbyggnader i Sverige.

Lånet med en löptid på tio år ska användas för att finansiera uppförandet respektive förvärvet av två kontorshus för flera hyresgäster, det ena i Jönköping och det andra i Sollentuna, norr om Stockholm. När byggnaderna står klara avses de certifieras enligt nivå Excellent i standarden BREEAM för miljövänliga byggnader.

Sollentunas nya tingshus, ”Färgskrapan”, kommer att ha en total uthyrningsbar yta på ca 15 000 kvadratmeter och rymma flera hyresgäster. Byggnaden ska inrymma förhandlingssalar för Attunda tingsrätt, säkerhetssalar samt lokaler som hyrs av Domstolsverket. En del av lokalerna i Färgskrapan uthyrs till andra hyresgäster. Byggnaden planeras bli klar våren 2020.

I Jönköping byggs ett gemensamt huvudkontor för Jordbruksverket och Skogsstyrelsen. Den totala kontorsytan i byggnaden är ca 15 000 kvadratmeter. Byggnaden ska bli klar våren 2021.

Advokatfirman Westermark Anjou har agerat rådgivare till Vacse.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta:
Fredrik Linderborg Vd, +46 70 579 79 79 , fredrik.linderborg@vacse.se


Vacse söker Office Manager / Kontorsansvarig Administratör

Vill du bli vår klippa? Vi söker dig som vill bli en viktigt del av vår framgång.

Vi är ett litet men framgångsrikt bolag med engagerade kompetenta medarbetare. Vi söker dig som trivs med att vara spindeln i nätet och har intresset att plocka upp nya företeelser från marknaden och supporta teamet internt.

 

För information och ansökan, klicka här


Invigning av Tierps ambulans- och brandstation

Invigningen av Tierps nya ambulans- och brandsstation genomfördes traditionsenligt med bandklippning fredagen den 14:e juni. Invigningen hade lockat ett för tillfället mycket passande antal föranmälda, nämligen 112 personer.

Ett par veckor innan invigningen ägde rum och när hyresgästerna flyttade in i den nya stationen genomfördes en blåljuskortege genom centrala Tierp vilket gav ett stort och positivt gensvar från invånarna i Tierp. Efter ett flertal invigningstal under dagen från Tierps kommun, region Uppsala, Skanska och Vacse kunde så en rundvandring ske i fastigheten.

Fastigheten som är uppförd av Skanska ligger strategiskt placeras invid E4:an och omfattar cirka 3 500 kvm. De bägge hyresavtalen med region Uppsala och Tierps kommun är tecknade på 25 år.

Förvärvet är ytterligare ett steg i att utveckla Vacse’s fastighetsportfölj inom samhällsfastigheter och ligger helt i linje med företagets strategi att förvärva högkvalitativa fastigheter med stabila hyresgäster och långa hyreskontrakt.

 

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Linderborg Vd, 070 579 79 79

 

 


Vacse tillträder Tierps ambulans och brandstation

13 juni 2019 tillträddes Tierps ambulans och brandstation av Vacse. Den nya byggnaden, uppförd av Skanska, omfattar cirka 3 500 kvm och inrymmer två vagnhallar, motionsrum, logement och tillhörande övningsområde.

Hyresavtal är tecknade på 25 år med Uppsala läns landsting och Tierps kommun och fastigheten kommer att miljöcertifieras i enlighet med Miljöbyggnad Silver.

”Förvärvet är ytterligare ett steg i att utveckla Vacse’s fastighetsportfölj inom samhällsfastigheter och ligger helt i linje med företagets strategi att förvärva högkvalitativa fastigheter” säger Vacses Vd Fredrik Linderborg”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Vd Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79