Vacse förlänger och tar upp ny finansiering om sammantaget 1,4 mdkr

Vacse stärker sin finansiella position genom en förlängning av befintligt säkerställt lån om 720 mkr samt förlänger och utökar sin revolverande kreditfacilitet till 700 mkr. Det betyder att alla låneförfall inklusive obligationer är säkrade fram till oktober 2022.

Vacse har under det andra kvartalet 2020 förlängt sitt befintliga, säkerställda lån om 720 mkr hos Nordea med 18 månader till 14 oktober 2022. Lånet kommer under förlängningsperioden till 95 procent vara ett så kallat Grönt lån.

Dessutom har Vacse under kvartalet ersatt befintlig revolverande kreditfacilitet hos Handelsbanken med en ny om 700 mkr med en löptid om tre år med förlängningsoptioner om två gånger ett år. Faciliteten är per den 30 juni 2020 helt outnyttjad och möjliggör vid utnyttjande en så kallad Grön finansiering.

Inklusive den nya finansieringen uppgick den genomsnittliga kapitalbindningen per den 30 juni 2020 till 4,4 år, beaktat den revolverande kreditfaciliteten. Motsvarande siffra per den 31 mars 2020 uppgick till 3,5 år.

”Det är glädjande att vår strategi att jobba nära våra banker möjliggör ny finansiering i ett ansträngt marknadsläge och visar styrkan i vår långsiktiga finansieringsstrategi med lång kapitalbindning och med en bredd av finansieringskällor”, säger Fredrik Linderborg, vd på Vacse.

Information om Vacses finansiering finns på bolagets webbplats www.vacse.se/investerare

Denna information är sådan information som Vacse är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juli 2020 kl. 07.00(CET).

För mer information:

Vacse AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Linderborg, VD, 070 - 579 79 79


Delårsrapport Vacse AB (publ) januari-mars 2020

I utdrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 93,6 mkr (90,0), en ökning med 3,9 procent
 • Driftsöverskottet uppgick till 75,8 mkr (74,1) vilket är en ökning med 2,3 procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 56,5 mkr (52,6), en ökning med 7,5 procent
 • Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med -21,3 mkr (-14,6)
 • Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med -45,6 mkr (57,3)
 • Resultat efter skatt uppgick till -8,6 mkr (76,0)
 • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 6 546,5 mkr (6 167,4) vid periodens utgång
 • Den utnyttjade revolverande kreditfaciliteten om 350 mkr amorterades i januari och outnyttjat belopp är 500 mkr
 • I januari erhöll Vacse lånelikvid enligt ett tidigare ingånget avtal med Nordic Investment Bank, NIB, och har därmed tagit upp ytterligare ett säkerställt lån om 400 mkr
 • Uthyrningsgraden vid periodens slut var 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 9,9 år (10,5)

 

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd Fredrik Linderborg, telefon 0705-79 79 79


Vacse fortsätter att fylla på med hyresgäster i Färgskrapan

Vacse har tecknat två nya hyresavtal avseende ca 3 000 kvm kontorsyta i fastigheten Färgskrapan. I början av 2021 flyttar Sollentuna Habiliteringscenter samt Nomor AB in i sina nya lokaler.

Sollentuna Habiliteringscenter är en del av Region Stockholm och förhyr plan 7 och 8 på ett 10-årigt hyresavtal. Nomor är Sveriges näst största företag inom skadedjurskontroll och matsäkerhet och kommer att flytta in på plan 9 på ett 5-årigt hyresavtal.
Vi ser framemot att successivt välkomna våra nya hyresgäster from sommaren 2020. Med de nya hyresavtalen på plats är Färgskrapan uthyrd till 88% men det finns fortfarande bra kontors- och butiksytor kvar för de hyresgäster som vill flytta in i Sollentunas nya landmärke, säger Fredrik Linderborg, vd Vacse.
Färgskrapan består av totalt 15 våningar och byggnadsytan är ca 15 000 kvm. De nedre våningarna är sammanlänkade med den befintliga Attunda tingsrätt och här planeras även två butikslokaler. De övre våningarna kommer att hyras av bl.a. Creanova, Sollentuna Habiliteringscenter och Nomor som kommer att ha en separat entré från Tusbystråket. Färgskrapan är ett landmärke med ett unikt formspråk där funktionalitet, välavvägda materialval och mycket högt ställda miljökrav tillsammans skapar en modern och vacker mötesplats. Färgskrapan blir Excellent-certifierad enligt den internationella miljöcertifieringen BREEAM.

 

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Linderborg, VD, +46(0) 705 79 79 79
Sara Jägermo, Fastighetschef, +46(0)72 570 11 30


Investerarrapport Vacse AB (publ) 2019

Investerarrapporten för 2019 avseende Vacse AB (publ):s gröna obligationer finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.vacse.se

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 6,5 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se


Kallelse till årsstämma i Vacse AB (publ)

Aktieägarna i Vacse AB (publ), org. nr 556788-5883, (”Bolaget”) kallas till årsstämma onsdagen den 13:e maj 2020 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 26, Stockholm.

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall vara införda som ägare i Bolagets aktiebok och anmäla sig till bolaget per e-post info@vacse.se senast 27 april 2020.

Förslag till dagordning
1. Utseende av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen för stämman.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Utseende av en eller två justeringsmän.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören;
d) om avstämningsdag och utbetalningsdag för det fall bolagsstämman beslutar om vinstutdelning; och
e) i annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller denna bolagsordning.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
11. Övriga ärenden
12. Årsstämmans avslutande

Årsredovisning med revisionsberättelse finns att tillgå på Bolagets hemsida (www.vacse.se) från den 1 april 2020.

Stockholm i april 2020

Vacse AB (publ)
Styrelsen

 


Årsredovisning Vacse AB (publ) 2019

Vacse AB (publ) årsredovisning 2019

För att beställa en tryckt version av årsredovisningen, vänligen maila till info@vacse.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 6,5 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se


Vacse välkomnar Maria Mailosson

Vacse välkomnar Maria Mailosson som kommer att vara administrativt stöd till projekt- och förvaltningsavdelningen inför tillträdet av Färgskrapan i Sollentuna. Maria har avslutade studier från gymnasiet och kommer från Tekniksprånget som praktikant. Marias målsättning med sin praktikplats är att till hösten utbilda sig till civilingenjör.

Tekniksprånget är ett praktikprogram där Sveriges arbetsgivare tillsammans med regeringen, satsar för att säkra vår framtida kompetensförsörjning genom att locka fler ungdomar till högre tekniska utbildningar. Läs mer om Tekniksprångets praktik här. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fastighetschef Sara Jägermo, telefon: 072-570 11 30

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 6,4 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se

 


Vacse Bokslutskommuniké 2019

I utdrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 368,7 mkr (339,8), en ökning med 8,5 procent
 • Driftöverskottet uppgick till 305,5 mkr (285,7) vilket är en ökning med 7,0 procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 226,7 mkr (118,4), en ökning med 91,5 procent
 • Förvaltningsresultatet exklusive ränta på aktieägarlån uppgick till 226,7 mkr (199,3), en ökning med 13,7 procent
 • Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med -10,7 mkr (-9,3).
 • Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 179,2 mkr (267,1) främst till följd av sänkta direktavkastningskrav.
 • Resultat efter skatt uppgick till 303,1 mkr (318,2)
 • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 6 521,9 mkr (5 943,0) vid periodens utgång
 • Under perioden har bolaget SMEBAB Cementen Kv C AB, namnändrat till Vacse Tierp 1:117 AB, förvärvats med ett underliggande fastighetsvärde om 134,7 mkr
 • Under perioden har Vacse under sitt MTN-program emitterat Gröna obligationer till ett värde av 600 mkr
 • Uthyrningsgraden vid periodens slut var 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 10,1 år (10,8)

 

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år

Om detta och annat kan läsas vidare här: Vacse Bokslutskommuniké 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 6,5 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se

 


Vacse välkomnar Pierre Gylbert

Vacse välkomnar Pierre Gylbert som förstärker förvaltaravdelningen. Pierre kommer att arbeta med fastighetsförvaltning samt övergripande förvaltningsfrågor för Vacses fastighetsbestånd. Pierre har tidigare varit operasångare på Kungliga Operan men är sedan några år tillbaka verksam inom fastighetsbranschen, han kommer närmast från Newsec Property Asset Management där han arbetade som kommersiell förvaltare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79
Fastighetschef Sara Jägermo, telefon: 072-570 11 30

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 6,4 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se


Vacse miljöcertifierar Mimer 3 och Kullen 1

Vacse har miljöcertifierat fastigheterna Polishuset Mimer 3 i Västervik samt Domstolsbyggnad Kullen 1 i Falun enligt BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) in-Use nivå Very Good. Vacse har nu miljöcertifierat 85% av sitt fastighetsbestånd.

Kraven på hållbarhet inom fastighetsbranschen ökar. En ökad medvetenhet kring hur vi använder naturens resurser och vilken klimatpåverkanbyggnad medför har inneburit att miljöfrågor har blivit allt viktigare på dagordningen det senaste decenniet. Ett av Vacses långsiktiga mål är därför att inneha en helt grön fastighetsportfölj. Byggnader har även påverkan på miljö, hälsa och produktiviteten hos de människor som vistas i dem.

BREEAM In-Use är ett ledningssystem som hjälper fastighetsägare att minska sin energiförbrukning och förbättra miljöprestandan i befintliga byggnader. Vacses bestånd kommer att certifieras enligt två kategorier; Första delen behandlar byggnadens prestanda baserat på dess form, konstruktion och egenskaper. Del två berör den löpande förvaltningen av byggnaden, den behandlar resursanvändning såsom energiförbrukning, vattenförbrukning samt uppföljning med hyresgästen och kontroller. Den berör även förvaltningens policys, förfaranden och olika metoder relaterade till driften av byggnaden.

BREEAM In-Use utfärdar betyg på en skala från ”Acceptable” till ”Outstanding”. Med målsättningen att nå ”Very Good” på samtliga fastigheter sätter Vacse en tydlig ribba för hur viktigt bolaget tycker att frågor såsom gott inomhusklimat och hållbarhet är. Certifieringssystemet premierar hälsa och välbefinnande genom att fastighetsägare tillgodoser hälsosamma och attraktiva arbetsmiljöer.

 

Mimer 3

Erhållet betyg

Asset Performance: Very Good, 64,8%

Building Management: Very Good, 57,9%                             

Kullen 1

Erhållet betyg

Asset Performance: Very Good, 60,1%

Building Management: Very Good, 65,8%

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79
Fastighetschef Sara Jägermo, telefon: 072-570 11 30