VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2020

I utdrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 383,9 mkr (368,7), en ökning med 4,1 procent
 • Driftöverskottet uppgick till 320,9 mkr (305,5) vilket är en ökning med 5,0 procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 243,3 mkr (226,7), en ökning med 7,3 procent
 • Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med -26,5 mkr (-10,7)
 • Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 318,2 mkr (179,2)
 • Resultat efter skatt uppgick till 423,3 mkr (303,1)
 • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 7 167,0 mkr (6 521,9) vid periodens utgång
 • Fastigheten Tabellen 7 har färdigställts under året och har därmed marknadsvärderats. Värdeför-ändringen på 143 MSEK ingår i omvärderingen ovan.
 • Den revolverande kreditfaciliteten har förlängts med tre år med förlängningsoptioner om två gånger ett (1) år och höjts till 700 mkr, hela beloppet är outnyttjat vid periodens utgång.
 • Det säkerställda lånet om 716 mkr med förfall i april 2021 har förlängts till oktober 2022
 • I januari erhöll Vacse lånelikvid enligt ett tidigare ingånget avtal med Nordic Investment Bank, NIB, och har därmed tagit upp ytterligare ett säkerställt lån om 400 mkr
 • Ratinginstitutet Nordic Credit Rating höjde den 1 oktober 2020 Vacses kreditbetyg till ”A-” med utsikterna ”stable”
 • I oktober 2020 emitterade Vacse 200 mkr gröna obligationer med förfall i juni 2024
 • Utbyggnaden av Biblioteksdepån i Håbo färdigställdes i oktober 2020. Kungliga biblioteket är hyresgäst under ett 25-årigt hyresavtal
 • I december tillträdde Vacse den nyuppförda fastigheten för Björkö skola som upplåts enligt ett 25-årigt hyresavtal med Öckerö kommun
 • Uthyrningsgraden vid periodens slut var 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 10,8 år (10,1)

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Vacse AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2021 klockan 07:00.

Om detta och annat kan läsas vidare här: Vacse Bokslutskommuniké 2020

Frågor besvaras av Fredrik Linderborg, VD, Telefon 0705 797979

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se


Vacse tillträder den nybyggda förskolan Godsvagnen i Hammarby Sjöstad

Den 12 januari 2021 tillträder Vacse den nybyggda förskolan Godsvagnen i Hammarby Sjöstad. Förskolan är utvecklad av Sjöstadsbo, ett joint venture mellan Areim och Skanska, den omfattar 1 173 kvm och har en egen gård. Hyresavtalet är tecknat på 10 år med SISAB. Fastigheten är miljöcertifierad enligt Svanen.
Vacse förvärvar aktierna i det fastighetsägande bolaget The Village Sthlm AB från Sjöstadsbo. Sjöstadsbo har utvecklat det kringliggande kvarteret The Village Sthlm som innehåller såväl förskolan som bostäder och lokaler. Förskolan är kommunal och är centralt belägen i Hammarby Sjöstad. Verksamheten kommer att ha sex avdelningar med plats för totalt 110 barn, samt ett eget tillagningskök.

”Förvärvet är ett steg att kontinuerligt utveckla Vacses bestånd av moderna samhällsfastigheter och utgör det andra förvärvet inom skolfastigheter inom trettio dagar.” säger Vacses Vd Fredrik Linderborg

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Vd Fredrik Linderborg, +46(0)70 579 79 79


För tredje året i rad är Vacse nominerad till BREEAM Awards  

Vacse har mottagit nyheten att vår nordligaste fastighet, Kullen 1 i Falun, med Domstolsverket som hyresgäst är nominerad i kategorin ”Public Sector Project -In Use”. Vacse har ägt fastigheten sedan 2013 och den är miljöcertifierad enligt BREEAM-In-Use nivå Very Good. Vinnarna kommer tillkännages i början av v.12 2021.

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien, utvecklat och administrerat av the Building Research Establishment (BRE). BREEAM är ett av de äldsta miljöcertifieringssystemen och systemet har använts för att certifiera över 500 000 byggnader. Certifieringen är ett bra verktyg för att skapa en långsiktig förvaltning och tydlig målstyrning.

”Vi är mycket stolta över att åter igen ha blivit nominerade och ser det som ett resultat av det miljöstrategiska arbetet som inleddes under 2018. BREEAM In-Use passar oss bra i vårt arbete med långsiktig förvaltning då systemet tar ett helhetsgrepp om fastigheten och dess närområde. Utöver det har fastigheter inverkan på bland annat trafiksystem, avfall, vattenanvändning och lokala ekosystem. Beslutet att miljöcertifiera den befintliga portföljen innebär därmed, förutom att vi intygar attraktiva arbets- och mötesplatser, att vi får ett strukturerat verktyg som leder till ständiga förbättringar för miljön, hyresgästerna och oss själva” säger vd Fredrik Linderborg

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79


Vacse tillträder Björkö, Öckerö kommuns nya grundskola

15 december 2020 tillträder Vacse den nya grundskolan på Björkö. Skolan uppfördes av NCC och omfattar cirka 3500 kvm. Hyresavtalet är tecknat på 25 år med Öckerö kommun och fastigheten kommer miljöcertifieras, enligt Miljöbyggnad Silver.  Skolan är i två plan med plats för cirka 300 elever, från förskoleklass upp till årskurs sex.

I detta projekt har stort fokus lagts på att skapa en hållbar skolbyggnad med arkitektur som harmoniserar med dess omgivning. Förutom de ställda krav utifrån byggnadens miljöcertifiering finns en yta om ca 200kvm med solceller på byggnadens tak. Därtill har även smarta lösningar såsom närvarostyrd ventilation, belysning samt sensorstyrda blandare byggts in.

”Förvärvet är ytterligare ett steg i att utveckla Vacses fastighetsportfölj inom samhällsfastigheter och specifikt skolfastigheter. Projektet har genomfört via ett nära och gott samarbete med NCC. Ett samarbete som förhoppningsvis ger oss fler affärer i framtiden” säger Vacses Vd Fredrik Lindeborg

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Vd Fredrik Linderborg, +46(0)70 579 79 79

 


VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2020

I utdrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 280,0 mkr (274,8), en ökning med 1,8 procent
 • Driftöverskottet uppgick till 233,9 mkr (228,6) vilket är en ökning med 2,3 procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 177,2 mkr (168,8), en ökning med 5,0 procent
 • Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med -37,2 mkr (-54,2)
 • Resultat efter skatt uppgick till 310,7 mkr (180,0)
 • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 6 920,0 mkr (6 435,1) vid periodens utgång
 • Per sista september är fastigheten Tabellen 7 (projekt Färgskrapan) marknadsvärderad. Värdeförändringen på 124,0 mkr ingår i omvärderingen av fastigheter ovan
 • Den revolverande kreditfaciliteten har förlängts med tre år med förlängningsoptioner om två gånger ett (1) år och höjts till 700 mkr, hela beloppet är outnyttjat vid periodens utgång
 • Det säkerställda lånet om 720 mkr med förfall i april 2021 har förlängts till oktober 2022
 • I januari erhöll Vacse lånelikvid enligt ett tidigare ingånget avtal med Nordic Investment Bank, NIB, och har därmed tagit upp ytterligare ett säkerställt lån om 400 mkr
 • Uthyrningsgraden vid periodens slut var 99,2 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 10,8 år (10,3)
 • Hyresintäkterna uppgick till 93,7 mkr (95,2), en minskning med 1,5 procent vilket beror av en vidarefakturerad engångspost under 2019
 • Driftöverskottet uppgick till 79,9 mkr (79,0) vilket är en ökning med 1,1 procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 61,3 mkr (61,1), en ökning med 0,2 procent
 • Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet med 0,5 mkr (-16,6)
 • Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 115,0 mkr (-3,0)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 141,0 mkr (23,5)

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2020

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Vacse AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 klockan 07:00.

Informationen publiceras även på Vacses hemsida, www.vacse.se

Frågor besvaras av Fredrik Linderborg, VD, Telefon 0705 797979

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till ca 7 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se


Vacse tecknar hyresavtal med Åklagarmyndigheten för kontorslokaler i Färgskrapan, Sollentuna

Vacse har tecknat ett nytt hyresavtal avseende 1 462 kvm kontorsyta i fastigheten Färgskrapan, Sollentuna. Åklagarmyndigheten tillträder de nya lokaler under sommaren 2021. 

Åklagarmyndigheten kommer flytta in på plan 10–12 på ett 6-årigt grönt hyresavtal.  Med det nya hyresavtalet på plats är Färgskrapans kontorslokaler uthyrda till 100%, varav 88 % till offentliga hyresgäster.

”Vi ser mycket framåt att välkomna Norrorts åklagarkammare till deras nya lokaler under sommaren 2021. I nära samarbete har vi kunnat erbjuda moderna kontorslokaler med verksamhetsspecifika höga krav på arbetsmiljö och säkerhet utan att tumma på hållbarhet och arkitektur”, säger Fredrik Linderborg, vd Vacse

”Norrorts åklagarkammare är väldigt glada att få flytta till nya, funktionella och hållbara lokaler i Färgskrapan som ger en modern och attraktiv arbetsplats för våra medarbetare” säger Anders Hirsch, Chefsåklagare och kammarchef på Norrorts åklagarkammare i Stockholm.

Färgskrapan består av totalt 15 våningar och ca 17 000 kvm BTA. De nedre våningarna är sammanlänkade med den befintliga Attunda tingsrätt och här planeras även två butikslokaler. Övriga våningar kommer att hyras av Domstolsverket, Nomor AB, Åklagarmyndigheten, Region Stockholm och Creanova AB.

Färgskrapan är ett landmärke med ett unikt formspråk där funktionalitet, välavvägda materialval och mycket högt ställda miljökrav tillsammans skapar en modern och vacker mötesplats. Färgskrapan blir miljöcertifierad enligt den internationella miljöcertifieringen BREEAM SE och med nivå Excellent.

 

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Linderborg, VD, +46(0) 705 79 79 79
Sara Jägermo, Fastighetschef, +46(0)72 570 11 30


Invigning av Kungliga bibliotekets nya arkivlokaler i Håbo kommun

Invigningen av Kungliga bibliotekets nya arkivlokaler genomfördes traditionsenligt med bandklippning onsdag den 14 oktober 2020.

Entreprenör för tillbyggnationen är Veidekke Entreprenad AB och omfattar cirka 4 000 kvm. Hyresavtalet med Kungliga biblioteket är tecknat på 25 år.

Tillbyggnation ligger helt i linje med företagets strategi att förvalta högkvalitativa fastigheter med stabila hyresgäster och långa hyreskontrakt.

 

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Linderborg, Vd, +46(0)70 – 579 79 79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nordic Credit Rating höjer det långsiktiga kreditbetyget på Vacse AB (publ) till nivån 'A-' med utsikterna ”Stable”

Kreditbetyget på Vacse AB (publ) höjs till nivån ”A-” med utsikterna ”Stable”. Ratingen är ett viktigt verktyg i företagets målsättning att uppnå ännu fördelaktigare förutsättningar för finansiering.  

Vacse är sedan 2014 aktiv i den svenska kapitalmarknaden och har idag en utestående volym om ca 1,7 miljarder kronor under ett icke säkerställt MTN-program (Medium Term Notes) med en ram om 5 miljarder kronor.

”Our 'A-' long-term issuer rating on Swedish property manager Vacse AB (publ) (Vacse) reflects the company's strong portfolio of modern, tailor-made properties leased on long contracts to highly creditworthy public-sector authorities that are essential to Sweden's public security. It is supported by Vacse's strong financial position, low risk appetite, and relatively moderate leverage, as reflected in our adjusted loan to value (LTV) ratio of 40% and interest coverage ratio of 5.6x (as of 30 Jun. 2020).” Skriver Nordic Credit Rating i sin rapport som finns tillgänglig i sin helhet på www.nordiccreditrating.com.

”Svensk kapitalmarknad är idag en viktig finansieringskälla för Vacse. Det förbättrade kreditbetyget kommer bidra till vårt arbete att uppnå mer fördelaktiga finansieringsvillkor och möjlighet till längre löptider för vår upplåning. Det sistnämnda är inte minst viktigt när det gäller att hantera den finansiella risken genom att erhålla långa kredittider och en god spridning i förfallostrukturen.” säger Fredrik Linderborg, VD Vacse.

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Linderborg, VD

0705-79 79 79, fredrik.linderborg@vacse.se

Denna information är sådan information som Vacse är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2020
kl. 10.05 (CET).


”Ju mer vi kan, desto mer inser vi vad vi kan göra.”

Sara Jägermo arbetar som fastighetschef på Vacse och sitter samtidigt i SGBC:s utbildningsråd. Här representerar hon kundperspektivet, med erfarenhet både av organisationens medlemskap och certifieringskurser.

– Jag kom i kontakt med SGBC under 2017 när vi startade utvecklingsprojektet Färgskrapan i Sollentuna. Vi hade högt ställda miljökrav, och behövde ett bollplank och en vägledning i hållbarhetsarbetet. Det var ett projekt som tog vårt miljöfokus till en ny nivå. Vi valde också att certifiera med BREEAM, som är ett mycket omfattande certifieringssystem som ställer krav inte bara på fastigheten utan också omgivningen och miljön.

På vilket sätt underlättade kontakten med SGBC?

– Vi fick stöd i arbetet och genom hela processen egentligen. SGBC hjälpte oss att tydliggöra olika frågeställningar vilket underlättade beslutsprocessen. I takt med att vi har certifierat flertalet fastigheter i BREEAM-In-Use samt med BREEAM SE i projekt så anmälde vi oss till introduktionskursen. Det var ovärderligt för oss. Medan större bolag ofta kan ha hela miljöavdelningar inhouse, är mindre företag som Vacse helt beroende av kurser för att nå upp till rätt kunskapsnivå.

Hur hjälpte kurserna er i arbetet framåt?

– På massor av olika sätt. Utöver att vi fick en tydlig bild av certifieringsprocessen så blev vi också bättre kravställare. Samtidigt har vi också fått kunskap i hur alla delar påverkar varandra när det kommer till hållbarhetsarbetet i stort.

I början hade vi, likt många andra, inställningen att det räckte med att certifiera enligt BREEAM SE eller motsvarande. När vi gick kursen blev det dock en aha-upplevelse för oss att vi behövde gå ännu längre för att få till det långsiktiga och konsekventa arbetet vi strävar efter. Därför lade vi till BREEAM-In-Use, som har starkare återrapporterings- och uppföljningskrav.

Var det en positiv eller negativ nyhet?

– Enbart positiv! Det har lett till att vi hela tiden höjer ribban för oss själva och strävar ett steg längre. Snart lanserar SGBC också NollCO2, en ad-on som kommer att innebära ännu mindre klimatpåverkan. Det är vi så taggade på att få in i våra projekt! Ju mer vi kan, desto mer inser vi vad vi kan göra, och det är då affären påverkas på lång sikt.

Sedan 2020 sitter du även med i SGBC:s utbildningsråd. Hur ser det arbetet ut?

– I utbildningsrådet arbetar vi med att hålla uppdaterade och relevanta kurser kopplade till de certifieringar som finns, men också med utveckling. En del i arbetet är att se över hur SGBC kan ställa om och bli mer digitala, något som blivit än viktigare nu i samband med spridningen av Covid 19. När kurserna digitaliseras så blir de mer lättillgängliga och då når vi fler. Men samtidigt tror jag att båda delarna behövs. Det fysiska mötet – när nuvarande situation är över – är fortsatt viktigt för att träffa folk, utbyta erfarenheter och knyta kontakter.

En annan viktig del som jag försöker lägga fokus på är att många tror att det är mer kostsamt och komplicerat att certifiera än vad det faktiskt är. Jag vill och hoppas verkligen att introduktionskurserna visar på motsatsen. De är enbart till hjälp, och ger tillbaka både tid och kostnad på sikt.

Läs intervjun hos SGBC här


VACSE AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2020

I utdrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 185,9 mkr (179,6), en ökning med 3,5 procent
 • Driftöverskottet uppgick till 154,1 mkr (149,6) vilket är en ökning med 3,0 procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 115,9 mkr (107,7), en ökning med 7,7 procent
 • Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med -37,7 mkr (-37,6)
 • Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 136,0 mkr (126,6)
 • Resultat efter skatt uppgick till 169,8 mkr (156,4)
 • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 6 763,4 mkr (6 430,7) vid periodens utgång
 • Per sista juni är fastigheten Tabellen 7 (projekt Färgskrapan) marknadsvärderad. Värdeförändringen på 110,3 mkr ingår i omvärderingen av fastigheter ovan
 • Den revolverande kreditfaciliteten har förlängts med tre år med förlängnings-optioner om två gånger ett (1) år och höjts till 700 mkr, hela beloppet är outnyttjat vid periodens utgång
 • Det säkerställda lånet om 720 mkr med förfall i april 2021 har förlängts till oktober 2022
 • I januari erhöll Vacse lånelikvid enligt ett tidigare ingånget avtal med Nordic Investment Bank, NIB, och har därmed tagit upp ytterligare ett säkerställt lån om 400 mkr
 • Uthyrningsgraden vid periodens slut var 99,1 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 11,1 år (10,6)

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Informationen i denna halvårsrapport är sådan som Vacse AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli 2020 klockan 07:00.

Om detta och annat kan läsas vidare här:VACSE AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2020

Frågor besvaras av Fredrik Linderborg, VD, Telefon 0705 797979

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 6,5 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se