25 årigt hyresavtal för den nya skolan på Björkö

Fredagen den 3:e maj tecknade Öckerö kommun ett 25 årigt hyresavtal för den nya skolan på Björkö. Skolan kommer uppföras av NCC och tillträdas av Vacse under Q1 2021.

Den nya skolan kommer att rymma cirka 300 elever, från förskoleklass upp till årskurs sex. Projektet kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver för höga krav på låg energiförbrukning, god ventilation och bra materialval.   

 

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Linderborg, VD, +46(0)705- 79 79 79


Delårsrapport Vacse AB (publ) januari-mars 2019

I utdrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 90,0 mkr (82,2), en ökning med 9,5 procent
 • Driftsöverskottet uppgick till 74,1 mkr (67,9) vilket är en ökning med 9,1 procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 52,6 mkr (26,2), en ökning med 100,6 procent
 • Förvaltningsresultatet exklusive ränta på aktieägarlån uppgick till 52,6 mkr (48,0), en ökning med 9,5 procent
 • Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med -14,6 mkr (2,0)
 • Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 57,3 mkr (0)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 76,0 mkr (22,0)
 • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 6 167,4 mkr (5 282,5) vid periodens utgång
 • Uthyrningsgraden vid periodens slut var 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 10,5 år (11,1)

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd Fredrik Linderborg, telefon 0705-79 79 79


Investerarrapport Vacse AB (publ) 2018

Investerarrapporten för 2018 avseende Vacse AB (publ):s gröna obligationer finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.vacse.se

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 6 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se


Kallelse till årsstämma i Vacse

Kallelse till årsstämma i Vacse AB (publ)

Aktieägarna i Vacse AB (publ), org. nr 556788-5883, (”Bolaget”) kallas till årsstämma onsdagen den 15:e maj 2019 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 26, Stockholm.

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall vara införda som ägare i Bolagets aktiebok och anmäla sig till bolaget per e-post info@vacse.se senast 26 april 2019.

Förslag till dagordning

 1. Utseende av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen för stämman.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Utseende av en eller två justeringsmän.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut
 8. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 9. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 10. om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören;
 11. om avstämningsdag och utbetalningsdag för det fall bolagsstämman beslutar om vinstutdelning; och
 12. i annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller denna bolagsordning.
 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna.
 14. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 15. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
 16. Övriga ärenden
 17. Årsstämmans avslutande

Årsredovisning med revisionsberättelse finns att tillgå på Bolagets hemsida (www.vacse.se) från den 3 april 2019.

Stockholm i april 2019

Vacse AB (publ)

Styrelsen

 

 


Årsredovisning Vacse AB (publ) 2018

Vacse AB (publ) årsredovisning 2018

För att beställa en tryckt version av årsredovisningen, vänligen maila till info@vacse.se


Vacse miljöcertifierar ytterligare 35 191 kvm

Vacse har miljöcertifierat fastigheterna Malmö Vevaxeln 8 samt Visby Visborg 1:15  enligt BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) in-Use nivå Very Good. Dessa två framgångsrika certifieringar visar tydligt att det går att certifiera tekniskt avancerade byggnader såväl som en äldre byggnad från 1905 såsom den fd Regementsbyggnaden Visborg som idag till fullo är verksamhetsanpassat som kontor för Region Gotland.

Kraven på hållbarhet inom fastighetsbranschen ökar. En ökad medvetenhet kring hur vi använder naturens resurser och vilken klimatpåverkan byggnader medför har inneburit att miljöfrågor har blivit allt viktigare på dagordningen det senaste decenniet. Vacse är sedan 2017 ISO-certifierade enligt ISO 14001:2015 och ett av våra mål är därför att inneha en helt grön fastighetsportfölj. Idag har omfattats Vacses gröna portfölj till en stor del av grön finansiering, gröna hyresavtal samt miljöcertifierade fastigheter.

BREEAM In-Use är ett ledningssystem som hjälper fastighetsägare att minska sin energiförbrukning och förbättra miljöprestandan i befintliga byggnader. Vacses bestånd certifieras enligt två kategorier; Första delen behandlar byggnadens prestanda baserat på dess form, konstruktion och egenskaper. Del två berör den löpande förvaltningen av byggnaden, den behandlar resursanvändning såsom energiförbrukning, vattenförbrukning samt uppföljning med hyresgästen och kontroller. Den berör även förvaltningens policys, förfaranden och olika metoder relaterade till driften av byggnaden.

BREEAM In-Use utfärdar betyg på en skala från ”Acceptable” till ”Outstanding”. Med målsättningen att nå ”Very Good” på samtliga fastigheter sätter Vacse ett tydligt mål för hur viktigt bolaget tycker att frågor såsom gott inomhusklimat och hållbarhet är. Certifieringssystemet premierar hälsa och välbefinnande genom att fastighetsägare tillgodoser hälsosamma och attraktiva arbetsmiljöer.

 

Visby Visborg 1:15

Erhållet betyg

Asset Performance: Very Good, 59,2%

Building Management: Very Good, 59,6%

Malmö Vevaxeln 8

Erhållet betyg

Asset Performance: Very Good, 61,8%

Building Management: Very Good, 57,1%

 

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Linderborg, VD

+46(0)70 579 79 79

 

 

 

 

 

 

 


Säkerhetshäktet i Sollentuna vinner internationellt miljöpris

Vacse AB (publ), som ägare och förvaltare av Tabellen 4 (Säkerhetshäktet i Sollentuna) mottog den 4 mars pris vid  BRE:s BREEAM Awards för bästa BREEAM In-Use certifierade byggnad inom kategorin offentliga byggnader.

Den internationella juryn ansåg att resultatet av Tabellen 4:s certifieringen visar på ett brett och holistiskt synsätt av hur bolaget på ett framgångsrikt och underbyggt arbetssätt har inkorporerat BREEAM- In-Use och hållbarhet i förvaltningen.

 

BREEAM-certifiering ger attraktiva arbets- och mötesplatser och en strukturerad förvaltning som leder till ständiga förbättringar för miljön, hyresgäster och Vacse. En grön arbetsplats, visar forskning, är positivt för miljöer med högre stresspåslag, vilket tillsammans med bl.a. ett kvalitetssäkrat inomhusklimat ger en nöjdare och tryggare hyresgäst. I vårt långsiktiga förvaltningsarbete bidrar BREEAM med en helhetssyn på fastigheten och dess närområde. En miljöcertifierad byggnad ger ökad miljönytta, minskad driftskostnad och ett långsiktigt hållbart fastighetsbestånd. Detta är viktigt för oss som långsiktig ägare av samhällsfastigheter där hållbarhet genomsyrar hela affären, bl.a. genom ISO-certifierat miljöledningssystem, miljöcertifiering av fastighetsbeståndet, grön finansiering samt forskning som främjar restorativa arbetsmiljöer.

”Tabellen 4 var Vacses första fastighet och är dessutom, till både yta och värde, vår största. Vi är oerhört stolta över denna vinst som tydligt visar att säkerhet, teknik och hållbarhet går att kombinera även i publika miljöer”, säger Fredrik Linderborg, Vd,

För mer information klicka här

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79

 

 


Vacse har miljöcertifierat Hovrätten i Malmö

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien, utvecklat och administrerat av the Building Research Establishment (BRE). BREEAM är ett av de äldsta miljöcertifieringssystemen och systemet har använts för att certifiera över 500 000 byggnader. Certifieringen är ett bra verktyg för att skapa en långsiktig förvaltning och tydlig målstyrning.

Kraven på hållbarthet inom fastighetsbranschen ökar. En ökad medvetenhet kring hur vi använder naturens resurser och vilken klimatpåverkan byggnader medför har inneburit att miljöfrågor har blivit allt viktigare på dagordningen det senaste decenniet. Ett av Vacses långsiktiga mål är därför att inneha en helt grön fastighetsportfölj. Byggnader har även påverkan på miljö, hälsa och produktiviteten hos de människor som vistas i dem.

BREEAM In-Use är ett ledningssystem som hjälper fastighetsägare att minska sin energiförbrukning och förbättra miljöprestandan i befintliga byggnader. Vacses bestånd kommer att certifieras enligt två kategorier; Första delen behandlar byggnadens prestanda baserat på dess form, konstruktion och egenskaper. Del två berör den löpande förvaltningen av byggnaden, den behandlar resursanvändning såsom energiförbrukning, vattenförbrukning samt uppföljning med hyresgästen och kontroller. Den berör även förvaltningens policys, förfaranden och olika metoder relaterade till driften av byggnaden.

BREEAM In-Use utfärdar betyg på en skala från ”Acceptable” till ”Outstanding”. Med målsättningen att nå ”Very Good” på samtliga fastigheter sätter Vacse en tydlig ribba för hur viktigt bolaget tycker att frågor såsom gott inomhusklimat och hållbarhet är. Certifieringssystemet premierar hälsa och välbefinnande genom att fastighetsägare tillgodoser hälsosamma och attraktiva arbetsmiljöer.

 

Erhållet betyg

Asset Performance: Very Good, 62.9%

Building Management: Very Good, 66.2%

 

Certifikat Flundran 2 

 

 

 

 

 

 


Vacse Bokslutskommuniké 2018

I utdrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 339,8 mkr (334,2), en ökning med 1,7 procent
 • Driftsöverskottet uppgick till 285,7 mkr (285,1) vilket är en ökning med 0,2 procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 118,4 mkr (108,1), en ökning med 9,5 procent
 • Förvaltningsresultatet exklusive ränta på aktie-ägarlån uppgick till 199,3 mkr (196,6), en ökning med 1,4 procent
 • Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med -9,3 mkr (13,2). Under perioden har Vacse löst ränteswappar med en realiserad vinst om 8,2 mkr samt ingått nya avtal på lägre räntenivåer
 • Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 267,1 mkr (162,3) främst till följd av sänkta direktavkastningskrav
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 318,2 mkr (224,3)
 • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 5 943 mkr (5 257) vid periodens utgång
 • Under perioden har bolaget Vacse Karlstad AB förvärvats med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 253 mkr
 • Under perioden har Vacse emitterat Gröna obligationer till ett värde av 1 100 mkr under sitt MTN-program. Samtidigt återköptes befintliga obligationer med förfall 2019 om 627 mkr
 • Vacse har under perioden löst efterställda aktieägarlån om 1 454 mkr samt erhållit ovill-korade aktieägartillskott på motsvarande belopp
 • Uthyrningsgraden vid periodens slut var 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 10,8 år (11,4)
 • I maj tecknades avtal om förvärv av ett kontors-projekt i Jönköping med Jordbruksverket och Skogsstyrelsen som hyresgäster. Beräknat tillträde är våren 2021
 • I december tecknades avtal med Kungliga Biblioteket om en tillbyggnad om 3 000 kvm av arkivbyggnaden i Håbo med en hyresperiod om 25 år dock villkorat av Regeringens godkännande

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år

Om detta och annat kan läsas vidare här:

Vacse Bokslutskommuniké 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 5 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se


Vacse förstärker portföljen med en ny skola

Vacse utökar sitt bestånd av samhällsfastighter och förvärvar NCC:s skolprojekt på Björkö med Öckerö kommun som hyresgäst. Kommunen har tecknat ett 25-årigt hyresavtal och den nya grundskolan om cirka 3 500 kvm skall stå färdigt inför vårterminen 2021.

Öckerö kommun har under 2018 genomfört en upphandling av en ny F-6 skola på Björkö, väster om Göteborg. NCC har tillsammans med Vacse och Liljewall arkitekter tagit fram ett gemensamt gestaltningsförslag på hur den nya skolan kommer att se ut. I början av januari stod det klart att NCC tilldelas projektet med Vacse som framtida hyresvärd.

Den nya skolan kommer att uppföras i två plan med plats för cirka 300 elever. Utöver den inre miljön så har även ett stort fokus i projektet varit att få till en inspirerande och zoonindelad skolgård med fler olika lekfunktioner. Målsättningen är att miljöcertifiera byggnaden i enlighet med Mijöbyggad Silver.

– Avtalet är resultatet av ett nära och bra samarbete mellan utvecklare, arkitekt och långsiktig fastighetsägare. Vi ser fram emot att få utveckla en modern skola med inspirerande inomhus- och utomhusmiljöer åt eleverna på Björkö, säger Fredrik Wallman, regionchef NCC PD Special Investments.

– Detta blir Vacses första samarbete och projekt tillsammans med NCC vilket känns mycket glädjande. Vi är också mycket glada att kunna utöka vårt bestånd, både med ytterligare en skola och i en för oss ny region, säger Fredrik Linderborg, VD.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Linderborg, VD, +46(0)705- 79 79 79