VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2024

I utdrag

– Hyresintäkterna uppgick till 154,1 mkr (138,0), en ökning med 11,7 procent.
– Driftöverskottet uppgick till 119,8 mkr (107,6) vilket är en ökning med 11,3 procent.
– Förvaltningsresultatet uppgick till 86,7 mkr (79,2), en ökning med 9,5 procent.
– Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med 20,2 mkr (-29,4).
– Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med -1,9 mkr (-86,8).
– Resultat efter skatt uppgick till 80,6 mkr (-27,1).
– Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 9 770,4 mkr (9 297,1) vid periodens utgång.
– Uthyrningsgraden den 31 mars var 99,8 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 9,3 år (9,9).

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Vacse AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2024 klockan 07:00.

Om detta och annat kan läsas vidare här: VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2024

Frågor besvaras av Fredrik Linderborg, VD, Telefon 0705 797979

Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se