Gröna obligationer

Vacse har sedan 2018 emitterat gröna obligationer på den svenska obligationsmarknaden under sitt MTN-program. Vacse har sedan hösten 2021 ökat sitt hållbarhetsfokus ytterligare och har uppdaterat sitt ramverk för grön obligationsfinansiering. Det nya ramverket har beaktat kraven i EU Green Bond Standard och EU Taxonomin.

Grön finansiering i fokus

Som långsiktig ägare av samhällsfastigheter är hållbarhetsfrågan en naturlig del av vår verksamhet och genomsyrar vårt sätt att arbeta. Hållbarhetsarbetet är en värdegrund i Vacses affärs- och verksamhetsstrategi och innebär att ta ett långsiktigt, miljömässigt, etiskt och socialt ansvar för utvecklingen av bolaget och dess fastigheter gentemot ägare, hyresgäster, leverantörer, medarbetare och samhället i stort. För våra ägare är investeringen i fastigheter en långsiktig förvaltning av pensionskapital, med aktsamt risktagande.

Det gröna ramverket

Vacse har utformat det gröna ramverket tillsammans med Handelsbanken. Ramverket har granskats av Cicero (Centre for International Climate Research). De investeringar som finansieras genom de gröna obligationerna kommer att följas upp i regelbundna rapporter som presenteras på Vacses hemsida.

Dokument

Vill du veta mer?

Henrik Molin
Vice Vd / Finanschef
fornamn.efternamn@vacse.se
0708-70 98 17