Gröna obligationer

Vacse har ett MTN-program som möjliggör emission av Gröna obligationer. I maj 2018 har ett grönt ramverk etablerats och avsikten är att framtida emissioner av bolagets obligationer ska vara gröna.

Grön finansiering i fokus

Som långsiktig ägare av samhällsfastigheter är hållbarhetsfrågan en naturlig del av vår verksamhet och genomsyrar vårt sätt att arbeta. Hållbarhetsarbetet är en värdegrund i Vacses affärs- och verksamhetsstrategi och innebär att ta ett långsiktigt, miljömässigt, etiskt och socialt ansvar för utvecklingen av bolaget och dess fastigheter gentemot ägare, hyresgäster, leverantörer, medarbetare och samhället i stort. För våra ägare är investeringen i fastigheter en långsiktig förvaltning av pensionskapital, med aktsamt risktagande.

Vill du veta mer?

Henrik Molin
Vice Vd / Finanschef
fornamn.efternamn@vacse.se
0708-70 98 17

Det gröna ramverket

Vacse har utformat det gröna ramverket tillsammans med Handelsbanken. Ramverket har granskats av Cicero (Centre for International Climate Research). De investeringar som finansieras genom de gröna obligationerna kommer att följas upp i regelbundna rapporter som presenteras på Vacses hemsida.

Dokument