Vårt samhällsansvar

Att ta ett långsiktigt ansvar för våra fastigheter innebär även ett ansvar för människorna i och runtomkring dem. Vacses fastighetsbestånd, dess brukare och i förlängningen våra medarbetare är en viktig del i samhällets kugghjul. Det är även av yttersta vikt att bolagets medarbetare och leverantörer agerar etiskt korrekt och har ett personligt ansvar för att säga ifrån i det fall missförhållanden och korruption upptäcks eller misstänkts.

BARNPERSPEKTIVET GENOMLYST I FASTIGHETSBESTÅNDET
I samband med att barnkonventionen 2020 blev en del av svensk lag beslutade Vacse att se över fastighetsbeståndet med barns intresse som utgångspunkt. I skolfastigheter är perspektivet en självklarhet, men fokus har även lagts på att arbeta med de fastigheter där barn i utsatta situationer kan vara besökare eller medföljande. De förbättringsåtgärder som identifieras har legat till grund för dialog med hyresgästerna. Arbetet med att genomlysa fastigheterna har utgått från metoden Bygga’re Tryggare, som utvecklats av Codesign och Rädda Barnen med finansiering av ArkDes. Metoden anpassades för befintliga fastigheter och fastigheter inom rättsväsende.

ETT AKTIVT ARBETE FÖR TRYGGA MILJÖER I ETT NYTT SÄKERHETSKLIMAT
Vacse genomför trygghetsvandringar för de fastigheter som är lämpliga och tillgängliga. Trygghetsvandringarna genomförs och dokumenteras enligt Vacses process för trygghetsvandringar. I processen inkluderas hyresgästen och driftoperatörer som mimum. Syftet med trygghetsvandringar är att säkerhetsställa att hyresgäster, besökare och allmänheten är trygga i och omkring Vacses fastigheter. Detta är särskilt viktigt med hänsyn till den verksamhet som bedrivs och det ökade säkerhetsläget. Vacse arbetar enligt den så kallade Broken Windows-metoden. Den innebär i korthet att klotter, krossade fönster eller trasiga glödlampor åtgärdas inom 24 timmar. Teorin är att skadegörelse föder ännu mer dåligt beteende och att det gäller att förebygga oordning innan den trappas upp. Broken Windows är en beprövad metod och har tillämpats i bland annat USA sedan 1982.

SAMVERKAN KRING LOKALMILJÖN VID VÅRA FASTIGHETER

Vacse är med i de BID-föreningar som finns runtom fastigheterna. Förkortningen BID står i Sverige för Boende, Integration och Dialog (internationellt står den för Business Improvement District). Detta är ett vedertaget verktyg för stadsutveckling i många länder där fastighetsägare, kommunen, boende, näringsidkare och polisen samverkar. En BID-förening, bygger på medlemmarnas starka engagemang, delaktighet och vilja att förbättra. Styrkan ligger i att jobba tillsammans för ett gemensamt mål som exempelvis ett tryggare och trivsammare område. I Sollentuna genomförs regelbundet trygghetsvandringar där föreningen identifierar och dokumenterar sådant som skapar otrygghet. Här har föreningen även provat ett nytt koncept där man har anställt unga trygghetsvärdar från området, som hjälper till att förebygga oordning som klotter och skadegörelse. För Vacse är BID ett viktigt komplement till våra egna trygghetsvandringar och för att öka tryggheten till att ta sig till och från byggnaderna.


INKLUDERANDE ARBETSLIV

Vacse blev 2019 samarbetspartner till Mitt Liv och stöttar därutöver genom att ta emot praktikanter från bl.a. Tekniksprånget och yrkesutbildningar inom branschen.

Mitt Livs Chans
Vägen in på den svenska arbetsmarknaden är oftast via det personliga nätverket, något många utländska akademiker saknar. Vacse tycker att detta är en viktig fråga och därför har flera anställda engagerat sig som mentorer i Mitt Livs Chans, ett mentorprogram som är bryggan mellan svensk arbetsmarknad och kompetent arbetskraft med utländsk bakgrund.

Genom mentorskap, nätverksträffar och utbildning ges adepterna i Mitt Livs Chans möjlighet att bredda sina professionella nätverk och få en djupare förståelse för den svenska arbetsmarknaden. Varje år går cirka 500 adepter och mentorer Mitt Livs Chans i Sverige. Vacse är partner i Mitt Livs Chans vilket innebär att samtliga medarbetare har möjlighet att vara mentorer samt bjuds kontinuerligt in till föreläsningar avseende inkludering och jämställdhet.

Tekniksprånget
En av våra stora utmaningar är att säkerhetsställa kompetensförsörjningen för bygg- och fastighetsbranschen. Genom att erbjuda praktikplats till Tekniksprånget har vi möjlighet att bistå i denna utmaning, visa vad en teknikutbildning kan ge för framtidsutsikter och samtidigt få in nytänkande från den yngre generationen


ANSVAR SÄKERHET är ett privat gransknings- och säkerhetsföretag med specialkompetens inom arbetslivskriminalitet. ANSVAR SÄKERHETs vision är att tillsammans med våra kunder säkerställa trygga, vita och säkra verksamheter, fria från arbetslivskriminalitet, arbetskraftsexploatering och organiserad brottslighet. Med hjälp av verktyg som upphandlingsstöd, arbetsplatskontroller, bakgrundskontroller och utbildningar kan vi skapa en transparent och socialt hållbar verksamhet. Syftet med avtalsklausuler, kontroller och uppföljningar är att marknaden saneras från socialt ohållbara aktörer. Våra granskningar är en fördjupad due diligence, helt enligt kraven i ISO 37001, därför kan vår rapportering användas som mycket tydlig riskinformation och vara en del i antikorruptionsarbetet.

”Vi har alla har ett ansvar att göra rätt för att skapa trygga, vita och säkra arbetsplatser fria från oegentligheter och med schyssta arbetsvillkor. Det är väldigt inspirerande att arbeta med Vacse som tar dessa frågor på största allvar och tidigt började agera i dessa frågor. Under det året vi tillsammans verkat i projekten har stora förändringar skett och oseriösa underleverantörer bytts succesivt ut mot seriösa. När vi arbetar med löpande stöd så ser vi tillsammans till att de som utför arbetet får den lön de ska ha och att skatter betalas. Det tycker jag är en fantastisk impact på samhället.”

Jessica Löfström,
Grundare och vd Ansvar Säkerhet


Vacse stöttar även ett flertal andra organisationer: