Vårt samhällsansvar

Att ta ett långsiktigt ansvar för våra fastigheter innebär även ett ansvar för människorna i och runtomkring dem. Vacses fastighetsbestånd, dess brukare och i förlängningen våra medarbetare är en viktig del i samhällets kugghjul. Det är även av yttersta vikt att bolagets medarbetare och leverantörer agerar etiskt korrekt och har ett personligt ansvar för att säga ifrån i det fall missförhållanden och korruption upptäcks eller misstänkts.

Mitt Livs Chans
Vägen in på den svenska arbetsmarknaden är oftast via det personliga nätverket, något många utländska akademiker saknar. Vacse tycker att detta är en viktig fråga och därför
har flera anställda engagerat sig som mentorer i Mitt Liv, ett mentorprogram som är bryggan mellan svensk arbetsmarknad och kompetent arbetskraft med utländsk bakgrund.
Genom mentorskap, nätverksträffar och utbildning ges adepterna i Mitt Liv möjlighet att bredda sina professionella nätverk och få en djupare förståelse för den svenska arbetsmarknaden. Varje år deltar cirka 500 adepter och mentorer Mitt Livs program.

Tekniksprånget
En av de stora utmaningarna för bygg- och fastighetsbranschen är att säkerhetsställa kompetensförsörjningen. Idag är fastighetsbranschen en av de mest jämställda men det är oerhört viktigt att alla tar sitt ansvar för att få in fler utlandsfödda och kvinnor. Genom att erbjuda praktikplats till Tekniksprånget har vi möjlighet att bistå i denna utmaning, visa vad en teknikutbildning kan ge för framtidsutsikter och samtidigt få in nytänkande från den yngre generationen.

Mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter är en kärnfråga för många av bolagets hyresgäster och är en mycket viktig fråga för Vacse som arbetsgivare och fastighetsägare. Under 2018 signerade Vacse FN:s Global Compact och tar därmed tydlig ställning i frågor som rör mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöansvar och antikorruption.
Initiativet går ut på att företag tar ett globalt ansvar för sina affärer utifrån 10 principer. Det övergripande syftet är att företagen tillsammans, när man följer dessa principer, ska bidra till en bättre värld. Anställda hos bolaget har hög kunskap om mänskliga rättigheter som regleras genom bolagets Uppförandekod och uppmanas kontinuerligt att anmäla eventuella missförhållanden som uppmärksammas eller misstänks antingen direkt till berörd part eller via sin chef eller VD. Inga incidenter har rapporterats. Bolaget anlitar externa driftoperatörer och tecknar därför en specifik uppförandekod med respektive samarbetspartner. Inga incidenter har rapporterats och Vacse har nolltolerans mot missförhållande och diskriminering under året. Bolaget informerar sina leverantörer om företagets värderingar och affärsprinciper och har inte affärsrelationer med leverantörer som bryter mot tillämplig lagstiftning, inte upprätthåller grundläggande mänskliga rättigheter eller åsidosätter miljöfrågor.

Antikorruption
Bolagets uppförandekod är antagen av styrelsen 2014 och är ett viktigt styrdokument avseende antikorruption. I ett mindre bolag är även det sunda förnuftet och en stark moralisk kompass av yttersta vikt och det är därför något som utreds särskilt vid rekryteringar genom intervjuer, tester och kontroll av bakgrund. De etiska principerna är specificerade i bolagets uppförandekod som alla måste följa och omfattar bolagens relationer med medarbetare, kunder, leverantörer, samhälle och aktieägare. Alla nyanställda medarbetare informeras om uppförandekoden när anställningen påbörjas. Bolaget har även utvärderat behovet av Visselblåsfunktion men med hänsyn till bolagets storlek och verksamhet har det inte ansetts nödvändigt. Inga incidenter har identifierats men i förebyggande syfte, i takt med att bolaget växer, utförs en obligatorisk utbildning inom etik för samtliga anställda som dokumenteras och följs upp av respektive chef.

Vacse stöttar även ett flertal andra organisationer: