Vacse skapar värde genom hållbarhet!

För Vacse är social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet grunden till ett lönsamt och långsiktigt fastighetsägande.

Hållbarhetsarbetet är en av hörnstenarna i Vacses affärs- och verksamhetsstrategi och innebär att ta ett långsiktigt miljömässigt, etiskt och socialt ansvar för utvecklingen av bolaget gentemot ägare, hyresgäster, leverantörer, medarbetare och samhället. Bolaget har funnits i lite över 10 år och ett högt engagemang och genuint intresse hos medarbetarna att arbeta hållbarhet har fallit sig naturligt och varit den röda tråden i Vacses fastighetsägande. Investeringar i hållbara lösningar har uppmuntrats av ägare och premierats hos samarbetsparterna såsom driftoperatörer.

Bolaget skapar värde till sina ägare genom ett robust fastighetsbestånd som är motståndskraftigt vid konjunktursvängningar och oförutsedda händelser såsom pandemin. Genom ett proaktivt och stabilt förvaltningsarbete ger vi trygghet och kvalité till våra hyresgäster som då trivs och mår bra i fastigheterna. Som fastighetsbolag och ägare av stora samhällsfastigheter är det möjligt att påverka i och omkring fastighetsbeståndet men även bidra till en positiv och hållbar utveckling i stort.

Bolagets långsiktighet och proaktivitet i bland annat förvaltningsarbetet ger tid för bra upphandlingar och utrymme för ständiga kvalitetsförbättringar i system vilket kan leda till minskad klimatpåverkan. Som grund för väsentlighetsanalysen ligger bland annat intressentdialoger, kontinuerlig omvärldsbevakning och analys av verksamhetens hållbarhetspåverkan. Grunden för bolagets väsentlighetsanalys lades redan 2017 i samband med miljöcertifieringen enligt ISO 14001:2015 och har årligen utvärderats av ledningen samt granskats av extern revisor.

Hållbarhetsstyrning

Vacse är sedan 2017 miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015. Det innebär att bolaget är förpliktigat att kontinuerligt förbättra miljöprestationerna. Vacse omfattas, såsom många andra, av ett flertal lagar kopplade till fastighetsverksamheten samt finansieringen och redovisningen av denna. Vacses hållbarhetsstyrning utgår från nedanstående policys:

Bolaget har sedan starten 2009 tagit fram grundläggande policys avseende uppförandekod, jämställdhet och hållbarhet som komplement till gällande lagstiftning. Vacse är ett värderingsstyrt bolag och i takt med att bolaget växt såväl personellt såsom värdemässigt har dessa policys utvärderats, utvecklats och uppdaterats av medarbetare och ledningsgrupp gemensamt. Genom sin ISO-certifiering har bolaget ett systematiskt system för intern kontroll och uppföljning vilket löpande utvärderas av revisorers och ledningen. Vacse är enbart verksam i Sverige och all personal utgår från kontoret i centrala Stockholm. Bolaget har en mindre organisation om 14 medarbetare där samtliga medarbetare samlas minst en gång per vecka vilket underlättar överföringen av information mellan bolagets avdelningar samt medarbetare. Några väsentliga risker har ej uppmärksammats under året som har föranlett justeringar i interna regelverk eller policys.

Ta del av Vacses ISO 14001 certifikat här:

Fokus framåt och tillsammans blir vi bättre

Hållbarhetsarbetet har stärkts med fokus på klimatfrågan. Under 2021 har Vacse antagit ett mål om nettonollutsläpp från värdekedjan till 2045 och ett delmål att utsläppen från Vacses egen verksamhet ska halveras till 2030. Vacse har gått med i Science Based Targets Initiative och vi har fått våra mål godkända i början av 2022. Vacse har en stark förmåga att bedriva ett gediget och proaktivt utvecklingsarbete kopplat till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Ett exempel är att Vacse under året valt att inventera hela fastighetsbeståndet, genom att bl.a. utföra klimatriskbedömningar, för att förstå bolagets efterlevnad av EUs taxonomiförordning. Ett annat exempel är att vi under 2022 har genomlyser hela vårt fastighetsbestånd ur ett ekologi- och barnperspektiv.

För att nå våra gemensamma hållbarhetsmål är det västligt med samverkan mellan fastighetsägare, hyresgäster och samarbetspartners. Här är de gröna hyresavtalen viktiga och så även Miljöcertifieringarna då det ger en viktig grund för samtal och samverkan under hyresperioden. Genom dessa kan vi sätta gemensamma mål att arbeta efter.

Färdplan mot klimat- och energimål

Agenda 2030

Under 2019 kartlades Vacses påverkan utifrån Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Verksamheten har, i olika omfattningar, en direkt eller indirekt påverkan på samtliga mål. Bedömningen är att verksamheten framför allt påverkar tre mål:

  • mål 8: schyssta arbetsvillkor,
  • mål 11: hållbara städer och samhällen, och
  • mål 12: hållbar produktion och konsumtion.

Genom bolagets hållbarhets- och förvaltningsarbete bidrar vi till flera av de andra målen.

Samverkan

Utöver en förvaltning där nära samverkan med hyresgäster, driftoperatörer och samarbetspartners är central, har nätverkande och samverkan med övriga aktörer i fastighetsbranschen varit en viktig del i Vacses arbete sedan start. Bolagets anställda deltar därför aktivt i seminarium, forum och delar gärna med sig av egna erfarenheter för att utveckla Vacse och branschen. Nedan följer några av de nätverk/intressegrupper som vi medverkar i:

Sveriges Lantbruksuniversitet genom Movium

Movium arbetar med stadsutveckling och är en tankesmedja kopplad till SLU. Vacse anslöt sig under året för att lära sig mer om grönskande miljöer och framför allt utvecklingen av skolgårdar.

Sveriges Lantbruksuniversitet genom Projekt Restorativa arbetsplatser

Under 2017 påbörjades arbetet med det Vinnovafinansierade forskningsprojektet lett av SLU Alnarp. I projektet ska ett rankingsystem tas fram, där byggnader och utomhusmiljöer tilldelas poäng utifrån åtta olika miljöpsykologiska upplevelsekaraktärer. Mest avstressande av dessa karaktärer är de som skapar lugn, trygghet och platser med växtlighet och liv. Det kan exempelvis handla om att skapa gröna och öppna ytor i en kontorsmiljö. Hypotesen är att stressnivån sjunker, konflikter minskar och att empatin ökar. Bättre samarbetsklimat ger i slutändan mindre sjukskrivningar och högre lönsamhet för företagen och lägre kostnader för staten.

Vacses har fem projektfastigheter (Attunda Tingsrätt, Säkerhetshäktet Sollentuna, Vallastadens skola i Linköping samt Polishusen i Södertälje och Visby) som har inventerats med hjälp av en projektgrupp bestående av en växtekolog, en sociolog, en inredningsarkitekt och en landskapsarkitekt. Efter inventeringen har ett flertal projekt initierats såsom till exempel grönskande miljöer i atrium och innergårdar, fågelljud i trapphus för att motivera trappor istället för hiss, samt målning i pausytor och gym. Under 2021 kommer en enkät att skickas ut till hyresgästerna för att se vilken effekt investeringarna har haft för medarbetarna.

Sweden Green Building Council

Vacse är aktiv medlem i Sveriges ledande nätverk för hållbart samhällsbyggande genom Sweden Green Building Council (SGBC). SGBC arbetar för en god bebyggd miljö där hållbara lösningar efterfrågas och premieras. SGBC:s medlemmar är företag och organisationer från den svenska samhällsbyggarsektorn som är engagerade i att utveckla och driva arbetet för en hållbart byggd miljö. Hållbart samhällsbyggande är inte en färdig lösning utan en process som omfattar sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter. Det handlar om att skapa en helhetssyn, dialog samt att tänka efter före. Vacses fastighetschef Sara Jägermo är medlem i SGBC:s operativa råd för BREEAM där hon representerar samhällsfastigheter och bidrar med erfarenhet samt utbildning.

Forum Bygga Skola Forum Bygg Skola

är en nationell arena för alla aktörer som är delaktiga i processen att planera, bygga och renovera skolor. I forumet ingår representanter från bland annat byggbolag, arkitekter och fastighetsbolag. Huvudsyftet är att tillsammans ta fram målsättningen med den nya eller ombyggda skolan så att detta blir mer genomtänkt och att fler smarta lösningar kan spridas. Forumet ger också tillgång till ett nätverk som kan utbyta erfarenheter, lära av varandra och ta del av forskning kring skolfastigheter och dess miljöer.

SIQ Fastighetsnätverk

Bolaget anslöt sig under året till det nystartade Swedish Institute for Quality’s Fastighetsnätverk. Ett fördjupat utbyte och lärande mellan fastighets- och bostadsbolag kring arbetssätt inom prioriterade områden. Syftet är att över tid bidra till utvecklingen inom verksamheterna till nytta för kunder och övriga intressenter.

SF Ventures

Digitaliseringen av Vacses fastigheter har pågått under en längre tid och ger en bättre möjlighet till styrning och uppföljning. För att ligga i framkant för innovation, fördjupa kunskaperna inom segmentet samt dela erfarenheter med andra aktörer är bolagets fastighetschef medlem i SF Ventures Advisory board. SF Ventures är investerare i nordiska PropTech-bolag inriktade mot den kommersiella fastighetsbranschen.