Vacse skapar värde genom hållbarhet!

 

Hos Vacse är hållbarhet en grundpelare i allt vi gör. Som långsiktig ägare av moderna samhällsviktiga fastigheter är Vacses målsättning att äga och uppföra fastigheter som är hållbara under lång tid framöver ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Avkastning till svenska pensionärer ska tryggas genom långsiktiga, trygga och ansvarsfulla investeringar. Tillsammans med våra medarbetare, hyresgäster och samarbetspartners arbetar vi för en hållbar framtid.

 

VACSES HÅLLBARHETSSTRATEGI

Hållbarhetsarbetet på Vacse utgår från FNs 17 globala mål för en hållbar utveckling samt Parisavtalet som undertecknades på FNs klimatmöte 2015. Detta innebär att verksamheten ska bedrivas på ett sätt som stödjer en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling i samhället, och att verksamheten ska ligga i linje med att den globala uppvärmningen stannar vid 1,5 grader. Utifrån denna grund antog Vacse 2021 en hållbarhetspolicy och hållbarhetsstrategi med de tre huvudområdena ansvarsfullt företagande, hållbara fastigheter och samverkan för samhällsnytta. Dessa områden har sedan brutits ned i 11 hållbarhetsaspekter med konkreta, mätbara mål.

Hållbarhetsstrategi

VACSES FÄRDPLAN

Under 2022 utarbetades en samlad färdplan mot Vacses klimat-och energimål, samt åtgärder för linjering med EUs taxonomi för hållbara investeringar. Arbetet innefattar åtgärdsplaner i fastighetsbeståndet, tillväxtplaner och antaganden kring omvärldsfaktorer. Arbetet har kombinerats till en konkret plan för hur beståndet ska utvecklas och vilka insatser som krävs för att nå målen.

Färdplan mot klimat- och energimål

 

 

”2045 ska Vacse titta tillbaka och konstatera att våra fastigheter fungerar väl i ett omställt samhälle, och att vi har legat i framkant på resan dit. Våra medarbetare ska både nu och då känna en stolthet över att vi har gjort skillnad.”

HÅLLBARHETSSTYRNING

Vacse är sedan 2017 miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015. Det innebär att bolaget är förpliktigat att kontinuerligt förbättra miljöprestationerna. Vacse omfattas, såsom många andra, av ett flertal lagar kopplade till fastighetsverksamheten samt finansieringen och redovisningen av denna. Vacses hållbarhetsstyrning utgår från dessa dokument:

Vill du veta mer?

Sara Jägermo
Fastighets- och Hållbarhetschef
sara.jagermo@vacse.se
Telefon: 072-570 11 30