Miljö

Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel från planering, projektering och byggskede via förvaltning, ombyggnad och rivning.

Fortsatt arbete för minskad klimatpåverkan

Ett av Vacses viktigaste förvaltningsmål är att minska fastigheternas klimatpåverkan. Bolagets förvaltningsarbete görs systematiskt tillsammans med hyresgäster för att minska energiförbrukningen, dels genom ändrade beteendemönster och driftoptimering, dels genom att aktivt välja förnyelsebara energislag och investera i solceller. Det är i förvaltningsskedet som Vacse har störst möjlighet att bidra till minskat klimatpåverkan. I takt med att bolagets egna projekt ökar samt att rollen som beställare blir mer omfattande i samarbete med projektutvecklare kan och ska bolaget bidra till en mer klimatneutral byggnad över hela livscykeln.

Minskad energiförbrukning

För att minska energiförbrukningen arbetar Vacses förvaltningsorganisation kontinuerligt med att optimera och finjustera system. Automatiserad avläsning har skapat bättre möjligheter att påverka energiförbrukande utrustning. Men då fastighetsbeståndet till största delen består av moderna byggnader räcker det inte att enbart se till byggnadernas energiförbrukning. En lika viktig del är att genom mätning, information och dialog förmå hyresgäster och brukare att ändra sitt beteende så att vatten- och energiförbrukningen minskar. För att ge ökad förståelse för vikten av hållbarhetsfrågor, och för att påvisa att både stora och små förändringar gör skillnad, har Vacse tecknat en grön hyresbilaga med hyresgästerna. Bilagan tydliggör de åtgärder som hyresgäst och hyresvärd kommit överens om för att minska miljöpåverkan inom områdena information och samverkan; energi och inomhusmiljö; materialval och avfallshantering. Informationsskärmar i byggnaderna används för att visualisera förbrukningsdata och för att ge energispartips och annan information till stora grupper av mottagare i interna och publika miljöer som tidigare varit svåra att kommunicera med. Under hösten har ett samarbete med Visual Art påbörjats för att kunna ge hyresgästerna en bättre upplevelseeffekt av presenterad fakta samt även möjliggöra för hyresgästerna att själva presentera information.

Miljöcertifiering

Som ett led i att kvalitetssäkra förvaltningen av fastighetsportföljen satte Vacse sommaren 2017 som mål att hela fastighetsportföljen, både avseende förvaltningsfastigheter och projekt, ska vara miljöcertifierad. Certifieringarna är ett kvalitetsstämplat verktyg för att skapa en långsiktig förvaltning med tydliga mål om minskad klimatpåverkan. Det innebär även minskade risker, ökat värde, bättre lånevillkor samtidigt som det möter allt tydligare kundkrav. Under året fortsatte arbetet med att certifiera hela det befintliga beståndet enligt BREEAM In-Use. Vacse har valt BREEAM som huvudcertifieringssystem på grund av dess tydliga koppling till FN:s globala mål, krav på återrapportering samt att systemet omfattar såväl exteriöra som interiöra faktorer. Miljö Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel från planering, projektering och byggskede via förvaltning, ombyggnad och rivning.

Totalt är 85 procent av beståndet certifierat, vilket motsvarar 146 306 kvadratmeter (108 287). Av det certifierade beståndet har 10 procent certifierats enligt BREEAM SE, 10 procent enligt Miljöbyggnad, 6 procent enligt Leed och 74 procent enligt BREEAM In-Use.

Vill du veta mer?

Sara Jägermo
Fastighets- och Hållbarhetschef
fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 072-570 11 30

Under året har följande pilotprojekt initierats för att minska ytterligare klimatpåverkan. Bolaget använder Mestro som övergripande system för mätning av energi, avfall och vatten.
Smartvatten

Vattenhushållning är en oerhört viktig fråga som historiskt sett inte har fått samma uppmärksamhet då vatten i jämförelse med energi inte är lika kostnadsdrivande för fastighetsbolag och vattenbrist inte varit ett faktum såsom idag. Vacse äger fastigheter på Gotland där problemet är påtagligt sedan många år. Som ytterligare steg i strategin om vattenhushållning tecknades ett avtal med Smartvatten under 2020. Genom Smartvattens digitala lösning mäts fastighetens vattenförbrukning i realtid och rapporterar omedelbart om bland annat läckor. Det ger även förvaltningsavdelningen möjlighet till en enklare förbrukningskontroll och möjligheter till vattenbesparing.

 

Myrspoven

Bolaget har sedan ett flertal år tillbaka arbetat aktivt med driftoptimering vilket har gett goda resultat i form av minskad klimatpåverkan och mer driftsäkra system. Som ett ytterligare led i detta arbete har avtal tecknats med Myrspoven där deras system kommer att testas i några av Vacses byggnader med start i början av 2021. Myrspoven är ett AI-system som läser in data från energibolag, väderlekstjänster, CO2 -mätare samt inomhus- och utomhustemperaturgivare vilket möjliggör för systemet att lära sig mönster och därefter göra egna justeringar utifrån valda min- och maxvärden. Detta medför således en minskad energiförbrukning och ett förbättrat inomhusklimat.

Förnyelsebar energi

Vacse använder 100 procent ursprungsmärkt förnyelsebar el. Elen kommer samlat från sol-, vind- och vattenkraft. För att ytterligare bidra till minskad klimatpåverkan, och för att bygga in långsiktigt värde i våra fastigheter, är ett led i Vacses energiarbete att investera i solceller. I det befintliga beståndet finns sedan tidigare solpaneler installerade på polishuset i Södertälje samt i Vallastadens skola i Linköping. Utöver våra nybyggnadsprojekt har solceller under året även installerats på polishuset i Kalmar och Attunda Tingsrätt. För att ytterligare bidra till minskad klimatpåverkan installeras även kontinuerligt laddstolpar för elbilar vid fastigheterna. Till exempel erbjuds nu parkeringsplatser med laddmöjligheter vid Attunda Tingsrätt till våra hyresgäster.

Visual Art kommunicerar påverkan

Engagemangskärmar har funnits i beståndet i några år för att kommunicera byggnaderna energiförbrukning. Det fanns dock ett behov av kunna kommunicerar bredare kring hållbarhetsfrågan samt att ge ett större utrymme även för hyresgästens miljöarbete, säger Sara Jägermo, fastighetschef Som ett led i denna utveckling inleds ett samarbete med Visual Art under hösten för att skapa mer engagerande kommunikation kring hur Vacse tillsammans med hyresgästerna kan bidra till en mer hållbar resurshushållning.  Detta är ett viktigt verktyg för förvaltningens dagliga arbetet för att minska byggnadernas klimatpåverkan tillsammans med brukare och besökare. Genom denna lösning uppdateras informationen mer frekvent, anpassas till respektive hyresgäst behov och förbättringsmöjligheter vilket förändras över tid. Vi hoppas kunna ge mer goda exempel av den enskilda individens påverkan och vikten av beteendeförändringar I projektet kommer det även att utformas en särskild layout som riktar sig bolaget för- och grundskolor då frågan har kommit från hyresgäster om det finns möjlighet att använda informationen på skärmarna som en del av läroplanen. Därför har vi tagit fram en särskild layout för skolor som är mer interaktiv och anpassad för grundskoleelever.