Hållbara fastigheter

I själva fastigheterna ligger Vacses stora påverkan. Att utveckla dem för framtiden både i nyproduktion och förvaltning är därför centralt. Under 2022 har en samlad färdplan mot Vacses klimat- och energimål lanserats, under 2023 så har målen konkretiserats på fastighets nivå. Parallellt med detta har Vacse som beställare säkerställt tuffa krav i de nyproduktionsprocesser som pågår.

HÅLLBARA FASTIGHETER – TILLGÅNGEN VI FÖRVALTAR OCH UTVECKLAR

Att utveckla våra fastigheter för framtiden innebär att se till att klimatpåverkan minskar och att risker kopplat till ett förändrat klimat hanteras. Det innebär också att resurser så som energi, färskvatten och råmaterial används effektivt och ändamålsenligt i hela värdekedjan. Vacse ska bevara och tillskapa ekologiska värden på de platser där Vacse verkar. Hållbarhetsarbetet i fastigheterna ska stödja sig på robusta processer så som ISO 14001 och etablerade miljöcertifieringar. Av de ingående aspekterna är fyra stycken lyfta som väsentliga hållbarhetsaspekter i väsentlighetsanalysen. Dessa är begränsning av och anpassning till klimatförändringar, förnybar och effektiv energianvändning, ändamålsenlig material- och resursanvändning samt hög miljöprestanda.


HALVERADE UTSLÄPP TILL 2030 OCH KLIMATNEUTRALA 2045

Vacse har antagit skarpa klimatmål om halverade utsläpp i egen verksamhet till 2030 och klimatneutralitet i hela värdekedjan till 2045, i jämförelsemmed basår 2019. Målet är utmanande då utgångspunkten är att Vacse samtidigt ska växa, och att många åtgärder redan var utförda i beståndet vid basåret 2019.

Klimatmålen validerades av organisationen Science Based Targets initiative och ligger i linje med att begränsa den globala uppvärmningen vid 1,5 grader. Målet om klimatneutralitet följer samma definition som Science Based Targets Net Zero Standard, vilket innebär att klimatkompensation inte ska användas för att nå målen. Nettonollutsläpp innebär därmed att utsläppen i den egna värdekedjan ska minskas till mycket låga nivåer och att resterande utsläpp kan neutraliseras med åtgärder som tar bort koldioxid ur atmosfären.

Vill du veta mer?

Sara Jägermo
Fastighets- och Hållbarhetschef
fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 072-570 11 30