Affärsmodell, strategi och mål

Vacse ska vara den främsta nischade aktören inom segmentet samhällsfastigheter.

Affärsidén är att vara en långsiktig fastighetsägare till objekt med offentliga hyresgäster i Sverige. I de fastigheter som Vacse äger bedrivs publik verksamhet av skiftande slag. Vacse är en engagerad ägare och en finansiellt stabil partner som skapar värden genom långsiktiga relationer med hyresgäster, projektutvecklare och byggbolag. Genom nära relationer med hyresgäster och en stor förståelse för hyresgästernas speciella behov kan Vacse äga, utveckla och förvalta fastigheter med lång ägarhorisont.

Utveckling
Att utveckla nya och befintliga fastigheter i samarbete med hyresgäster och brukare är ett sätt för Vacse att växa genom att uppföra nya byggnader och anläggningar, men också att medverka till att hyresgästernas förändrade behov tillgodoses. Att i alla lägen ha resurser att hörsamma hyresgästernas behov gör att Vacses fastighetsportfölj innehåller ändamålsenliga lokaler.

Förvaltning
Vacses förvaltning sker genom en löpande och nära dialog med hyresgästerna för att fånga upp deras behov och önskemål. En hyresgäst hos Vacse ska alltid känna att de är prioriterade. Förvaltningsarbetet har också ett tydligt och uttalat miljö- och hållbarhetsfokus vilket långsiktigt påverkar fastigheternas attraktivitet och värde. Vacse arbetar utifrån en förvaltningsmodell med fokus på hållbar förvaltning inom tre samverkande fokusområden: ökad samverkan, minskad klimatpåverkan och att långsiktigt stärka projekten ur ett hållbarhetsperspektiv. För är att säkerställa att hyresgästerna är nöjda och för att kvalitetssäkra bolagets fastighetsbestånd ur ett långsiktigt perspektiv är de kommersiella förvaltarna anställda i Vacse. Bolagets tekniska drift är utkontrakterad för att kunna erbjuda såväl teknisk spetskompetens som för att kunna möta de lokala verksamhetsbehoven hos hyresgästerna. En väsentlig del i förvaltningsmodellen är kvartalsvisa, protokollförda möten där representanter för hyresgästen, lokala brukare, inhyrda driftsoperatörer och Vacses egna förvaltare deltar. Vacses affärsmodell utgår från långsiktigt och hållbara fastighetsägande. Med utgångspunkt från tre samverkande fokusområden erbjuder vi våra ägare, hyresgäster och finansiärer kvalité och långsiktighet på riktigt. förvaltningsarbete som bedrivs lyhört, säkert och hållbart. Vidare är ett av Vacses viktigaste förvaltningsmål att minska våra fastigheters klimatpåverkan. Det kan ske bland annat genom driftoptimering, investeringar i till exempel solceller och genom att informera och föra dialog med hyresgästerna för att sätta fokus på beteendeförändringar.

Investeringar
Vacse söker ständigt investeringsmöjligheter i fastighetsmarknaden. Dels genom att förvärva befintliga byggnader, dels via projektutvecklare som redan vid byggstart önskar avtala om en försäljning när byggnaden är uppförd och tas i bruk. För att Vacse ska investera i befintliga byggnader måste de uppfylla högt ställda krav och sådana objekt är inom vår nisch sällan till salu. Dock är behoven av denna typ av fastigheter så stora att Vacse har kunnat använda kapital och kunskap till att utveckla nya fastigheter istället, vilket ofta är en bättre affär. Vacse har finansiella möjligheter att expandera fastighetsbeståndet snabbare än vad vi har gjort under senare år.