Vacse söker Office Manager / Kontorsansvarig Administratör

Vill du bli vår klippa? Vi söker dig som vill bli en viktigt del av vår framgång.

Vi är ett litet men framgångsrikt bolag med engagerade kompetenta medarbetare. Vi söker dig som trivs med att vara spindeln i nätet och har intresset att plocka upp nya företeelser från marknaden och supporta teamet internt.

 

För information och ansökan, klicka här


Invigning av Tierps ambulans- och brandstation

Invigningen av Tierps nya ambulans- och brandsstation genomfördes traditionsenligt med bandklippning fredagen den 14:e juni. Invigningen hade lockat ett för tillfället mycket passande antal föranmälda, nämligen 112 personer.

Ett par veckor innan invigningen ägde rum och när hyresgästerna flyttade in i den nya stationen genomfördes en blåljuskortege genom centrala Tierp vilket gav ett stort och positivt gensvar från invånarna i Tierp. Efter ett flertal invigningstal under dagen från Tierps kommun, region Uppsala, Skanska och Vacse kunde så en rundvandring ske i fastigheten.

Fastigheten som är uppförd av Skanska ligger strategiskt placeras invid E4:an och omfattar cirka 3 500 kvm. De bägge hyresavtalen med region Uppsala och Tierps kommun är tecknade på 25 år.

Förvärvet är ytterligare ett steg i att utveckla Vacse’s fastighetsportfölj inom samhällsfastigheter och ligger helt i linje med företagets strategi att förvärva högkvalitativa fastigheter med stabila hyresgäster och långa hyreskontrakt.

 

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Linderborg Vd, 070 579 79 79

 

 


Vacse tillträder Tierps ambulans och brandstation

13 juni 2019 tillträddes Tierps ambulans och brandstation av Vacse. Den nya byggnaden, uppförd av Skanska, omfattar cirka 3 500 kvm och inrymmer två vagnhallar, motionsrum, logement och tillhörande övningsområde.

Hyresavtal är tecknade på 25 år med Uppsala läns landsting och Tierps kommun och fastigheten kommer att miljöcertifieras i enlighet med Miljöbyggnad Silver.

”Förvärvet är ytterligare ett steg i att utveckla Vacse’s fastighetsportfölj inom samhällsfastigheter och ligger helt i linje med företagets strategi att förvärva högkvalitativa fastigheter” säger Vacses Vd Fredrik Linderborg”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Vd Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79

 


25 årigt hyresavtal för den nya skolan på Björkö

Fredagen den 3:e maj tecknade Öckerö kommun ett 25 årigt hyresavtal för den nya skolan på Björkö. Skolan kommer uppföras av NCC och tillträdas av Vacse under Q1 2021.

Den nya skolan kommer att rymma cirka 300 elever, från förskoleklass upp till årskurs sex. Projektet kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver för höga krav på låg energiförbrukning, god ventilation och bra materialval.   

 

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Linderborg, VD, +46(0)705- 79 79 79


Delårsrapport Vacse AB (publ) januari-mars 2019

I utdrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 90,0 mkr (82,2), en ökning med 9,5 procent
 • Driftsöverskottet uppgick till 74,1 mkr (67,9) vilket är en ökning med 9,1 procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 52,6 mkr (26,2), en ökning med 100,6 procent
 • Förvaltningsresultatet exklusive ränta på aktieägarlån uppgick till 52,6 mkr (48,0), en ökning med 9,5 procent
 • Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med -14,6 mkr (2,0)
 • Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 57,3 mkr (0)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 76,0 mkr (22,0)
 • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 6 167,4 mkr (5 282,5) vid periodens utgång
 • Uthyrningsgraden vid periodens slut var 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 10,5 år (11,1)

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd Fredrik Linderborg, telefon 0705-79 79 79


Investerarrapport Vacse AB (publ) 2018

Investerarrapporten för 2018 avseende Vacse AB (publ):s gröna obligationer finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.vacse.se

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 6 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se


Kallelse till årsstämma i Vacse

Kallelse till årsstämma i Vacse AB (publ)

Aktieägarna i Vacse AB (publ), org. nr 556788-5883, (”Bolaget”) kallas till årsstämma onsdagen den 15:e maj 2019 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 26, Stockholm.

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall vara införda som ägare i Bolagets aktiebok och anmäla sig till bolaget per e-post info@vacse.se senast 26 april 2019.

Förslag till dagordning

 1. Utseende av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen för stämman.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Utseende av en eller två justeringsmän.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut
 8. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 9. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 10. om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören;
 11. om avstämningsdag och utbetalningsdag för det fall bolagsstämman beslutar om vinstutdelning; och
 12. i annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller denna bolagsordning.
 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna.
 14. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 15. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
 16. Övriga ärenden
 17. Årsstämmans avslutande

Årsredovisning med revisionsberättelse finns att tillgå på Bolagets hemsida (www.vacse.se) från den 3 april 2019.

Stockholm i april 2019

Vacse AB (publ)

Styrelsen

 

 


Årsredovisning Vacse AB (publ) 2018

Vacse AB (publ) årsredovisning 2018

För att beställa en tryckt version av årsredovisningen, vänligen maila till info@vacse.se


Vacse miljöcertifierar ytterligare 35 191 kvm

Vacse har miljöcertifierat fastigheterna Malmö Vevaxeln 8 samt Visby Visborg 1:15  enligt BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) in-Use nivå Very Good. Dessa två framgångsrika certifieringar visar tydligt att det går att certifiera tekniskt avancerade byggnader såväl som en äldre byggnad från 1905 såsom den fd Regementsbyggnaden Visborg som idag till fullo är verksamhetsanpassat som kontor för Region Gotland.

Kraven på hållbarhet inom fastighetsbranschen ökar. En ökad medvetenhet kring hur vi använder naturens resurser och vilken klimatpåverkan byggnader medför har inneburit att miljöfrågor har blivit allt viktigare på dagordningen det senaste decenniet. Vacse är sedan 2017 ISO-certifierade enligt ISO 14001:2015 och ett av våra mål är därför att inneha en helt grön fastighetsportfölj. Idag har omfattats Vacses gröna portfölj till en stor del av grön finansiering, gröna hyresavtal samt miljöcertifierade fastigheter.

BREEAM In-Use är ett ledningssystem som hjälper fastighetsägare att minska sin energiförbrukning och förbättra miljöprestandan i befintliga byggnader. Vacses bestånd certifieras enligt två kategorier; Första delen behandlar byggnadens prestanda baserat på dess form, konstruktion och egenskaper. Del två berör den löpande förvaltningen av byggnaden, den behandlar resursanvändning såsom energiförbrukning, vattenförbrukning samt uppföljning med hyresgästen och kontroller. Den berör även förvaltningens policys, förfaranden och olika metoder relaterade till driften av byggnaden.

BREEAM In-Use utfärdar betyg på en skala från ”Acceptable” till ”Outstanding”. Med målsättningen att nå ”Very Good” på samtliga fastigheter sätter Vacse ett tydligt mål för hur viktigt bolaget tycker att frågor såsom gott inomhusklimat och hållbarhet är. Certifieringssystemet premierar hälsa och välbefinnande genom att fastighetsägare tillgodoser hälsosamma och attraktiva arbetsmiljöer.

 

Visby Visborg 1:15

Erhållet betyg

Asset Performance: Very Good, 59,2%

Building Management: Very Good, 59,6%

Malmö Vevaxeln 8

Erhållet betyg

Asset Performance: Very Good, 61,8%

Building Management: Very Good, 57,1%

 

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Linderborg, VD

+46(0)70 579 79 79

 

 

 

 

 

 

 


Säkerhetshäktet i Sollentuna vinner internationellt miljöpris

Vacse AB (publ), som ägare och förvaltare av Tabellen 4 (Säkerhetshäktet i Sollentuna) mottog den 4 mars pris vid  BRE:s BREEAM Awards för bästa BREEAM In-Use certifierade byggnad inom kategorin offentliga byggnader.

Den internationella juryn ansåg att resultatet av Tabellen 4:s certifieringen visar på ett brett och holistiskt synsätt av hur bolaget på ett framgångsrikt och underbyggt arbetssätt har inkorporerat BREEAM- In-Use och hållbarhet i förvaltningen.

 

BREEAM-certifiering ger attraktiva arbets- och mötesplatser och en strukturerad förvaltning som leder till ständiga förbättringar för miljön, hyresgäster och Vacse. En grön arbetsplats, visar forskning, är positivt för miljöer med högre stresspåslag, vilket tillsammans med bl.a. ett kvalitetssäkrat inomhusklimat ger en nöjdare och tryggare hyresgäst. I vårt långsiktiga förvaltningsarbete bidrar BREEAM med en helhetssyn på fastigheten och dess närområde. En miljöcertifierad byggnad ger ökad miljönytta, minskad driftskostnad och ett långsiktigt hållbart fastighetsbestånd. Detta är viktigt för oss som långsiktig ägare av samhällsfastigheter där hållbarhet genomsyrar hela affären, bl.a. genom ISO-certifierat miljöledningssystem, miljöcertifiering av fastighetsbeståndet, grön finansiering samt forskning som främjar restorativa arbetsmiljöer.

”Tabellen 4 var Vacses första fastighet och är dessutom, till både yta och värde, vår största. Vi är oerhört stolta över denna vinst som tydligt visar att säkerhet, teknik och hållbarhet går att kombinera även i publika miljöer”, säger Fredrik Linderborg, Vd,

För mer information klicka här

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79