Årsredovisning Vacse AB (publ) 2018

Vacse AB (publ) årsredovisning 2018

För att beställa en tryckt version av årsredovisningen, vänligen maila till info@vacse.se


Vacse miljöcertifierar ytterligare 35 191 kvm

Vacse har miljöcertifierat fastigheterna Malmö Vevaxeln 8 samt Visby Visborg 1:15  enligt BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) in-Use nivå Very Good. Dessa två framgångsrika certifieringar visar tydligt att det går att certifiera tekniskt avancerade byggnader såväl som en äldre byggnad från 1905 såsom den fd Regementsbyggnaden Visborg som idag till fullo är verksamhetsanpassat som kontor för Region Gotland.

Kraven på hållbarhet inom fastighetsbranschen ökar. En ökad medvetenhet kring hur vi använder naturens resurser och vilken klimatpåverkan byggnader medför har inneburit att miljöfrågor har blivit allt viktigare på dagordningen det senaste decenniet. Vacse är sedan 2017 ISO-certifierade enligt ISO 14001:2015 och ett av våra mål är därför att inneha en helt grön fastighetsportfölj. Idag har omfattats Vacses gröna portfölj till en stor del av grön finansiering, gröna hyresavtal samt miljöcertifierade fastigheter.

BREEAM In-Use är ett ledningssystem som hjälper fastighetsägare att minska sin energiförbrukning och förbättra miljöprestandan i befintliga byggnader. Vacses bestånd certifieras enligt två kategorier; Första delen behandlar byggnadens prestanda baserat på dess form, konstruktion och egenskaper. Del två berör den löpande förvaltningen av byggnaden, den behandlar resursanvändning såsom energiförbrukning, vattenförbrukning samt uppföljning med hyresgästen och kontroller. Den berör även förvaltningens policys, förfaranden och olika metoder relaterade till driften av byggnaden.

BREEAM In-Use utfärdar betyg på en skala från ”Acceptable” till ”Outstanding”. Med målsättningen att nå ”Very Good” på samtliga fastigheter sätter Vacse ett tydligt mål för hur viktigt bolaget tycker att frågor såsom gott inomhusklimat och hållbarhet är. Certifieringssystemet premierar hälsa och välbefinnande genom att fastighetsägare tillgodoser hälsosamma och attraktiva arbetsmiljöer.

 

Visby Visborg 1:15

Erhållet betyg

Asset Performance: Very Good, 59,2%

Building Management: Very Good, 59,6%

Malmö Vevaxeln 8

Erhållet betyg

Asset Performance: Very Good, 61,8%

Building Management: Very Good, 57,1%

 

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Linderborg, VD

+46(0)70 579 79 79

 

 

 

 

 

 

 


Säkerhetshäktet i Sollentuna vinner internationellt miljöpris

Vacse AB (publ), som ägare och förvaltare av Tabellen 4 (Säkerhetshäktet i Sollentuna) mottog den 4 mars pris vid  BRE:s BREEAM Awards för bästa BREEAM In-Use certifierade byggnad inom kategorin offentliga byggnader.

Den internationella juryn ansåg att resultatet av Tabellen 4:s certifieringen visar på ett brett och holistiskt synsätt av hur bolaget på ett framgångsrikt och underbyggt arbetssätt har inkorporerat BREEAM- In-Use och hållbarhet i förvaltningen.

 

BREEAM-certifiering ger attraktiva arbets- och mötesplatser och en strukturerad förvaltning som leder till ständiga förbättringar för miljön, hyresgäster och Vacse. En grön arbetsplats, visar forskning, är positivt för miljöer med högre stresspåslag, vilket tillsammans med bl.a. ett kvalitetssäkrat inomhusklimat ger en nöjdare och tryggare hyresgäst. I vårt långsiktiga förvaltningsarbete bidrar BREEAM med en helhetssyn på fastigheten och dess närområde. En miljöcertifierad byggnad ger ökad miljönytta, minskad driftskostnad och ett långsiktigt hållbart fastighetsbestånd. Detta är viktigt för oss som långsiktig ägare av samhällsfastigheter där hållbarhet genomsyrar hela affären, bl.a. genom ISO-certifierat miljöledningssystem, miljöcertifiering av fastighetsbeståndet, grön finansiering samt forskning som främjar restorativa arbetsmiljöer.

”Tabellen 4 var Vacses första fastighet och är dessutom, till både yta och värde, vår största. Vi är oerhört stolta över denna vinst som tydligt visar att säkerhet, teknik och hållbarhet går att kombinera även i publika miljöer”, säger Fredrik Linderborg, Vd,

För mer information klicka här

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79

 

 


Vacse har miljöcertifierat Hovrätten i Malmö

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien, utvecklat och administrerat av the Building Research Establishment (BRE). BREEAM är ett av de äldsta miljöcertifieringssystemen och systemet har använts för att certifiera över 500 000 byggnader. Certifieringen är ett bra verktyg för att skapa en långsiktig förvaltning och tydlig målstyrning.

Kraven på hållbarthet inom fastighetsbranschen ökar. En ökad medvetenhet kring hur vi använder naturens resurser och vilken klimatpåverkan byggnader medför har inneburit att miljöfrågor har blivit allt viktigare på dagordningen det senaste decenniet. Ett av Vacses långsiktiga mål är därför att inneha en helt grön fastighetsportfölj. Byggnader har även påverkan på miljö, hälsa och produktiviteten hos de människor som vistas i dem.

BREEAM In-Use är ett ledningssystem som hjälper fastighetsägare att minska sin energiförbrukning och förbättra miljöprestandan i befintliga byggnader. Vacses bestånd kommer att certifieras enligt två kategorier; Första delen behandlar byggnadens prestanda baserat på dess form, konstruktion och egenskaper. Del två berör den löpande förvaltningen av byggnaden, den behandlar resursanvändning såsom energiförbrukning, vattenförbrukning samt uppföljning med hyresgästen och kontroller. Den berör även förvaltningens policys, förfaranden och olika metoder relaterade till driften av byggnaden.

BREEAM In-Use utfärdar betyg på en skala från ”Acceptable” till ”Outstanding”. Med målsättningen att nå ”Very Good” på samtliga fastigheter sätter Vacse en tydlig ribba för hur viktigt bolaget tycker att frågor såsom gott inomhusklimat och hållbarhet är. Certifieringssystemet premierar hälsa och välbefinnande genom att fastighetsägare tillgodoser hälsosamma och attraktiva arbetsmiljöer.

 

Erhållet betyg

Asset Performance: Very Good, 62.9%

Building Management: Very Good, 66.2%

 

Certifikat Flundran 2 

 

 

 

 

 

 


Vacse Bokslutskommuniké 2018

I utdrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 339,8 mkr (334,2), en ökning med 1,7 procent
 • Driftsöverskottet uppgick till 285,7 mkr (285,1) vilket är en ökning med 0,2 procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 118,4 mkr (108,1), en ökning med 9,5 procent
 • Förvaltningsresultatet exklusive ränta på aktie-ägarlån uppgick till 199,3 mkr (196,6), en ökning med 1,4 procent
 • Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med -9,3 mkr (13,2). Under perioden har Vacse löst ränteswappar med en realiserad vinst om 8,2 mkr samt ingått nya avtal på lägre räntenivåer
 • Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 267,1 mkr (162,3) främst till följd av sänkta direktavkastningskrav
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 318,2 mkr (224,3)
 • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 5 943 mkr (5 257) vid periodens utgång
 • Under perioden har bolaget Vacse Karlstad AB förvärvats med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 253 mkr
 • Under perioden har Vacse emitterat Gröna obligationer till ett värde av 1 100 mkr under sitt MTN-program. Samtidigt återköptes befintliga obligationer med förfall 2019 om 627 mkr
 • Vacse har under perioden löst efterställda aktieägarlån om 1 454 mkr samt erhållit ovill-korade aktieägartillskott på motsvarande belopp
 • Uthyrningsgraden vid periodens slut var 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 10,8 år (11,4)
 • I maj tecknades avtal om förvärv av ett kontors-projekt i Jönköping med Jordbruksverket och Skogsstyrelsen som hyresgäster. Beräknat tillträde är våren 2021
 • I december tecknades avtal med Kungliga Biblioteket om en tillbyggnad om 3 000 kvm av arkivbyggnaden i Håbo med en hyresperiod om 25 år dock villkorat av Regeringens godkännande

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år

Om detta och annat kan läsas vidare här:

Vacse Bokslutskommuniké 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 5 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se


Vacse förstärker portföljen med en ny skola

Vacse utökar sitt bestånd av samhällsfastighter och förvärvar NCC:s skolprojekt på Björkö med Öckerö kommun som hyresgäst. Kommunen har tecknat ett 25-årigt hyresavtal och den nya grundskolan om cirka 3 500 kvm skall stå färdigt inför vårterminen 2021.

Öckerö kommun har under 2018 genomfört en upphandling av en ny F-6 skola på Björkö, väster om Göteborg. NCC har tillsammans med Vacse och Liljewall arkitekter tagit fram ett gemensamt gestaltningsförslag på hur den nya skolan kommer att se ut. I början av januari stod det klart att NCC tilldelas projektet med Vacse som framtida hyresvärd.

Den nya skolan kommer att uppföras i två plan med plats för cirka 300 elever. Utöver den inre miljön så har även ett stort fokus i projektet varit att få till en inspirerande och zoonindelad skolgård med fler olika lekfunktioner. Målsättningen är att miljöcertifiera byggnaden i enlighet med Mijöbyggad Silver.

– Avtalet är resultatet av ett nära och bra samarbete mellan utvecklare, arkitekt och långsiktig fastighetsägare. Vi ser fram emot att få utveckla en modern skola med inspirerande inomhus- och utomhusmiljöer åt eleverna på Björkö, säger Fredrik Wallman, regionchef NCC PD Special Investments.

– Detta blir Vacses första samarbete och projekt tillsammans med NCC vilket känns mycket glädjande. Vi är också mycket glada att kunna utöka vårt bestånd, både med ytterligare en skola och i en för oss ny region, säger Fredrik Linderborg, VD.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Linderborg, VD, +46(0)705- 79 79 79


Vacse förvärvar Norrköpings nya Tingsrätt

Serneke Projektutveckling AB vinner tillsammans med Vacse AB upphandlingen avseende uppförandet av en ny Tingsrätt i Norrköping. Fastigheten tillträds under 2022 och kommer att vara belägen i området Saltängen.

Vacse AB (publ) utökar sitt bestånd av samhällsfastigheter genom förvärv av Sernekes projekt nya Tingsrätten i Norrköping. Fastigheten tillträds under 2022 och kommer vara belägen i området Saltängen, ett strategiskt läge mellan de två nya stadsdelarna Inre Hamnen och Norra staden/Butängen och med närhet till Kriminalvården, polishuset samt resecentrum.

– Vi är mycket glada att vi fortsätter vinna offentliga upphandlingar av hyreskontrakt. Domstolsverksamhet ställer höga krav på utformningen av lokalerna och val av tekniska lösningar. Något vi kan leverera med kvalité genom koncernsamverkan mellan våra affärsområden och tillvaratagande av Vacses erfarenheter som förvaltare av fastigheter för rättsväsende, säger Stephan Åkerlund, Affärsutvecklingschef Serneke Projektutveckling.

Detta projekt kommer att bli Vacses femte domstol och byggnaden uppförs i 4 våningar och med en yta om ca 4 000 kvm. Stort fokus har lagts på att inkludera tidigare erfarenheter från motsvarande projekt redan i ett tidigt skede för att skapa en modern domstol som tillgodoser såväl de ca 40 medarbetarna såsom besökares behov av en modern och trygg byggnad.

– Arkitekturen för nya Tingsrätten bygger på idén om att Norrköpings historia lägger grunden för den moderna gestaltningen åt den komplexa tingsrättsverksamheten. Såväl promenadernas typologier, textilindustrins trådar och det flödande vattnet i Motala ström finns invävt i gestaltningen säger Michael Matèrn på ÅWL Arkitekter.

”Vi är oerhört glada över att få möjlighet att förvärva denna fastighet och etablera sig i en för Vacse ny, expansiv stad. Tillsammans med Serneke och ÅWL Arkitekter kommer vi att skapa en vacker och arkitektoniskt spännande Tingsrätt. Förvärvet är helt i linje med vår förvärvsstrategi och fastigheten kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM nivå Excellent. Vi är stolta över att återigen kunna visa att offentliga byggnader inte ska behöva tumma på vare sig kvalité eller hållbarhet” säger Fredrik Linderborg, VD Vacse.

Förvärvet är villkorat av Regeringens godkännande av hyresavtalet.

Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter i Sverige med offentliga hyresgäster. Vacse ägs av sju pensionsstiftelser knutna till Apoteket, Atlas Copco, Ericsson, Sandvik, Skanska, Stora Enso och Volvo. 

 

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Linderborg, VD

0705-79 79 79, fredrik.linderborg@vacse.se


Vacse AB (publ) nominerade till BREEAM Awards 2019

Vacse är nominerade till 2019 års BREEAM Awards. Vacse har två fastigheter nominerade i kategorin "Public Sector – In-Use". Säkerhetshäktet i Sollentuna, samt intilliggande Attunda tingsrätt. Vinnarna tillkännages den 4 mars i London på Hilton Bankside. Galan blir startskottet på Futurebuild 2019, som är Europas största mötesplats för aktörer som bygger och arbetar hållbart i fastighets- och samhällsbyggnadssektorn.

BREEAM är Europas mest spridda certifieringssystem, med över en halv miljon certifierade byggnader. Systemet utvärderar och betygsätter byggnaders totala miljöpåverkan.

”Vi är mycket stolta över nomineringarna och ser det som ett resultat av det miljöstrategiska arbetet som inleddes under 2018. BREEAM In-Use passar oss bra i vårt arbete med långsiktig förvaltning då systemet tar ett helhetsgrepp om fastigheten och dess närområde. Utöver det har fastigheter inverkan på bland annat trafiksystem, avfall, vattenanvändning och lokala ekosystem. Beslutet att miljöcertifiera den befintliga portföljen innebär därmed, förutom att vi intygar attraktiva arbets- och mötesplatser, att vi får ett strukturerat verktyg som leder till ständiga förbättringar för miljön, hyresgästerna och oss själva” säger Fredrik Linderborg

För mer information klicka här

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79


Första spadtaget för Dialogen i Jönköping

Den 12 december minglade representanter för diverse intressenter vid första spadtaget till Dialogen, ett kontorshus som ska uppföras för Jordbruksverket och Skogsstyrelsen i Jönköping där Vacse kommer att vara långsiktig ägare.
Kontorshuset ligger i Jönköpings nya stadsdel Skeppsbron. Det omfattar 16 000 kvadratmeter bruttoyta med kontorslokaler och café. Totalt beräknas cirka 900 personer ha sin arbetsplats i byggnaden.

– Vi är stolta över att påbörja utvecklingen av denna nya stadsdel med ett spännande projekt som detta. Att Vacse kommer in som ägare ser vi som en garant för bra förvaltning av byggnaden när den står klar, säger Marcus Ekelund, affärsutvecklare, Skanska Sverige AB.

Kontorshuset är planerat att möta högt ställda hållbarhetskrav och avsikten är att söka certifiering enligt Breeam, nivå Excellent. Breeam är ett system som tar ett helhetsgrepp på en byggnads miljöprestanda och ger poäng för energi, ledning, hälsa, transport, vatten, material, avfall, markanvändning, utsläpp och ekologi. Varje område poängsätts och nivå Excellent motsvarar den näst högsta nivån.

– Denna affär ligger helt i linje med vår förvärvsstrategi inom samhällsbyggnadsprojekt. Denna åttonde affär tillsammans med Skanska Projektutveckling stärker ytterligare vårt gemensamma samarbete, säger Fredrik Linderborg, Vd, Vacse AB.

Byggnaden väntas stå inflyttningsklar våren 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79


Vacses konverterar ägarlån till eget kapital

Vacses ägare har löst de efterställda ägarlånen genom att öka eget kapital via ovillkorade aktieägartillskott med samma belopp per den 1 december 2018.

En del av Vacses finansiering har skett via efterställda lån från bolagets ägare med ett totalt belopp om 1 454 mkr. Ägarna har per den 1 december 2018 ersatt lånen med eget kapital genom ovillkorade aktieägartillskott motsvarande lånebeloppen.

”Konverteringen av efterställda lån till eget kapital förstärker och tydliggör Vacses kapitalbas vilket ytterligare förstärker bilden av Vacse som en solid och långsiktigt finansiellt stark aktör” säger Fredrik Linderborg, vd för Vacse.

Denna information är sådan information som Vacse är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 december 2018 kl. 11.00(CET).

 

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Linderborg, Verkställande direktör, +46(0)70 579 79 79