Vacse söker förvaltare

Vill du bygga relationer, ha eget ansvar och få en trygg och långsiktig arbetsgivare med hållbarhetstänk? Då är du kanske vår nya fastighetsförvaltare.

Tjänsten
Vacse erbjuder dig ett utvecklade jobb som förvaltare i en kreativ miljö där nytänkande och öppenhet står i fokus. Som förvaltare ansvarar du för den löpande fastighetsförvaltningen tillsammans med externa driftoperatörer. Du samarbetar nära våra hyresgäster med att initiera och driva hyresgästfrågor samt med genomförande av projekt och hyresgästanpassningar.

För information och ansökan, besök Fasticon


Vacse erhåller investment grade rating från Nordic Credit Rating – BBB+, Stable outlook

Vacse AB (publ) har erhållit en investment grade rating från Nordic Credit Rating med betyget BBB+, Stable outlook. Ratingen är ett viktigt verktyg i företagets målsättning att uppnå ännu mer fördelaktiga förutsättningar för finansiering.

Vacse är sedan 2014 aktiv i den svenska kapitalmarknaden och har idag en utestående volym om ca 1,9 miljarder kronor under ett icke säkerställt MTN-program (Medium Term Notes) med en ram om 5 miljarder kronor.

Nordic Credit Rating (NCR) är ett ESMA-registererat kreditrating-institut baserat i Stockholm och Oslo som tillhandahåller kredit rating till obligationsemittenter i Norden baserat på en oberoende och objektiv analys med kunskap om lokala förutsättningar. NCR startade sin verksamhet under 2018 och ägs av ett 20-tal bolag och instutitioner som är aktiva på den nordiska finansmarknaden. Bland annat återfinns Swedbank, Handelsbanken, Danske bank, Storebrand samt flera norska sparbanker i ägarlistan. För mer information se www.nordiccreditrating.com.

”Our 'BBB+' long-term issuer rating on Vacse AB reflects the company's strong portfolio of modern, tailor-made properties leased on very long contracts (averaging around 10.6 years) to highly creditworthy public-sector authorities that are essential to Sweden's public security. The rating also reflects the company's 100% occupancy rate and strong operating margins.” Skriver Nordic Credit Rating i sin rapport.

”Svensk kapitalmarknad är idag en viktig finansieringskälla för Vacse. Ratingen kommer bidra till vårt arbete att uppnå mer fördelaktiga finansieringsvillkor och möjlighet till längre löptider för vår upplåning. Det sistnämnda är inte minst viktigt när det gäller att hantera den finansiella risken genom att erhålla långa kredittider och en god spridning i förfallostrukturen.” säger Fredrik Linderborg, VD Vacse.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Linderborg, VD
0705-79 79 79, fredrik.linderborg@vacse.se


Delårsrapport januari - september 2018

I utdrag:

- Hyresintäkterna uppgick till 250,8 mkr (251,9), en minskning med 0,4 procent
- Driftsöverskottet uppgick till 210,4 mkr (216,3) vilket är en minskning med 2,7 procent
- Förvaltningsresultatet uppgick till 79,4 mkr (84,9), en minskning med 6,5 procent
- Förvaltningsresultatet exklusive ränta på aktieägarlån uppgick till 145,5 mkr (151,1), en minskning med 3,7 procent
- Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med -0,5 mkr (18,2). Under perioden har Vacse löst ränteswappar med en realiserad vinst om 8,2 mkr samt ingått
nya avtal på lägre räntenivåer
- Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 97,5 mkr (86,3) främst till följd av sänkta direktavkastningskrav
- Periodens resultat efter skatt uppgick till 159,3 mkr (183,6)
- Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 5 580,1 mkr (5 131,0) vid periodens utgång
- Under perioden har bolaget Vacse Karlstad AB förvärvats med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 250 mkr
- Under perioden har Vacse emitterat Gröna obligationer till ett värde av 1 100 mkr under sitt MTN-program. Samtidigt återköptes befintliga obligationer om 627 mkr
- Uthyrningsgraden vid periodens slut var 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 10,6 år (11,6)
- I maj tecknades avtal om förvärv av ett kontorsprojekt i Jönköping med Jordbruksverket och Skogsstyrelsen som hyresgäster. Beräknat tillträde är kvartal 1 2021

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Om detta och annat kan läsas vidare här:

Vacse AB (publ) delårsrapport januari - september 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 5,5 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se


Invigning av MSB:s nya kontor i Karlstad

Fotograf: Hans Flyman

Måndagen den 24 september invigdes MSB:s nya kontor i Karlstad traditionsenligt med bandklippning av generaldirektör Dan Eliasson. MSB flyttade in i sina nya lokaler invid Tullholmsviken i Karlstad strax före sommaren. Fastigheten, som uppförts av Skanska, omfattar drygt 8 500 kvm lokaler med ett aktivitetsbaserat arbetssätt och är miljöcertifierad i enlighet med LEED Gold. Under måndagens officiella invigning bjöds på en guidad tur i huset. På plats fanns bland annat politiker, landshövding, media samt representerar från Skanska och Vacse.

Förvärvet är ytterligare ett steg i att utveckla Vacse’s fastighetsportfölj inom samhällsfastigheter och ligger helt i linje med företagets strategi att förvärva högkvalitativa fastigheter med stabila hyresgäster och långa hyreskontrakt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Vd Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79
fornamn.efternamn@vacse.se


Vacse AB (publ) Halvårsrapport januari-juni 2018

I utdrag:
- Hyresintäkterna uppgick till 163,5 mkr (173,6), en minskning med 5,8 procent till följd av en avyttring under 2017
- Driftsöverskottet uppgick till 136,2 mkr (149,5) vilket är en minskning med 8,9 procent
- Förvaltningsresultatet uppgick till 51,8 mkr (61,4), en minskning med 15,6 procent
- Förvaltningsresultatet exklusive ränta på aktieägarlån uppgick till 95,7 mkr (105,3), en minskning med 9,1 procent
- Värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med -2,4 mkr (14,2)
- Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 46,8 mkr (82,1) främst till följd av sänkta direktavkastningskrav
- Periodens resultat efter skatt uppgick till 89,0 mkr (159,2)
- Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 5 527,8 mkr (4 915,0) vid periodens utgång
- Under perioden har bolaget Vacse Karlstad AB förvärvats med ett underliggande fastighetsvärde om 250 mkr
- Under perioden har Vacse emitterat Gröna obligationer till ett värde av 500 mkr under sitt MTN-program
- Uthyrningsgraden vid periodens slut var 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 10,7 år (11,7)
- I maj tecknades avtal om förvärv av ett kontorsprojekt i Jönköping. Hyresgäster kommer att vara Jordbruksverket och Skogsstyrelsen och tillträde är beräknat till kvartal 1 2021

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Om detta och annat kan läsas vidare här:

Vacse AB (publ) Halvårsrapport 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 5,5 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se


Vacse har miljöcertifierat säkerhetshäktet i Sollentuna

I Sverige står byggnadssektorn för över 30% av den totala energianvändningen och därmed för en stor del av klimatpåverkan och användandet av naturresurser. Byggnader har även påverkan på miljö, hälsa och produktiviteten hos de människor som vistas där. Ett av Vacses långsiktiga mål är därför att inneha en helt grön fastighetsportfölj. Därmed påbörjades och avslutades arbetet under 2018 med att certifiera bolagets största byggnad, säkerhetshäktet i Sollentuna.

BREEAM In-Use är ett system som hjälper fastighetsägarna att minska sina energiförbrukning och förbättra miljöprestandan i befintliga byggnader. Vacses bestånd kommer att certifieras enligt två kategorier. Första delen behandlar byggnadens prestanda baserat på dess form, konstruktion och egenskaper. Del två berör förvaltningen av byggnaden, den behandlar resursanvändning såsom energiförbrukning, vattenförbrukning samt uppföljning med hyresgästen och kontroll. Den berör även förvaltningens policy, förfaranden och olika metoder relaterade till driften av byggnaden.

BREEAM In-Use utfärdar betyg på en skala från ”Acceptable” till ”Outstanding”. Med målsättningen att nå ”Very Good” på samtliga fastigheter sätter Vacse en tydlig ribba för hur viktigt bolaget tycker att frågor såsom gott inomhusklimat och hållbarhet är. Certifieringssystemet premierar hälsa och genom att skapa hälsosamma miljöer, så skapar vi attraktiva lokaler för våra hyresgäster.

Erhållet betyg

Asset Performance: Excellent, 70.0%
Building Management: Very Good, 65.5%

Certifikat Häktet


Vacse noterar grön obligation

En solig torsdag i juni samlades Vacses anställda, banker och investerare på Nasdaq för mingel, klockringning och noteringsceremoni. Ett lyckat event som markerade avslut på ett intensivt arbete. "Vi är otroligt stolta över att vår gröna obligation äntligen är ute på marknaden" säger Vacses finanschef Henrik Molin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Vd Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79


Vacse tillträder MSB:s nya kontor i Karlstad

Idag tillträdde Vacse MSB:s nya kontorshus i Karlstad som omfattar fem våningar om cirka 8 500 kvm, garage och rekreationsytor mot vattnet. Fastigheten som hyrs ut till MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, är belägen invid Tullholmsviken i Karlstad, cirka tio minuters gångväg söder om Karlstads centrum. Kontoret är utvecklat och planerat med fokus på myndighetens medarbetare och skall certifieras enligt LEED Gold.

”Förvärvet är ytterligare ett steg i att utveckla Vacse’s fastighetsportfölj inom samhällsfastigheter och ligger helt i linje med företagets strategi att förvärva högkvalitativa fastigheter. Att vi nu får möjligheten att etablera oss på en ny expansiv ort tillsammans med en för oss ny myndighet känns mycket stimulerande” säger Vacses Vd Fredrik Linderborg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Vd Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79


Vacse förstärker portföljen med ny fastighet i Jönköping

Vacse AB (publ) utökar sitt bestånd av samhällsfastigheter genom förvärv av Skanskas projekt i Jönköping, med Jordbruksverket och Skogsstyrelsen som hyresgäster. Fastigheten tillträds i början av 2021 och kommer vara belägen i den nya stadsdelen Skeppsbron vid Södra Munkjön i Jönköping.

Södra Munksjön kommer att bli Jönköpings nya knutpunkt och en förlängning av den befintliga stadskärnan. Ett av de första projekten i denna nya stadsdel, Skeppsbron, blir Jordbruksverket och Skogsstyrelsen nya aktivitetsbaserade kontorsbyggnad som kommer omfatta cirka 16 000 kvm med plats för ca 900 arbetsplatser.

Byggnaden har en tydlig miljöprofil och målsättningen är att miljöcertifiera byggnaden enligt Breeam nivå Excellent vilket ställer höga krav på bland annat eneriganvädning, inomhusklimat, markanvändning och påverkan på närmiljön.

Förvärvet är villkorat av att bygglovet vinner laga kraft.

”Vi är mycket glada över att få möjligheten att lära känna två nya myndigheter och att arbeta tillsammans med Skanska i detta mycket spännande samhällsbyggnadsprojekt. Förvärvet är helt i linje med vår förvärvsstrategi och det är extra glädjande att etablera sig i en för Vacse ny, expansiv stad” säger Fredrik Linderborg, VD Vacse.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Linderborg, VD
0705-79 79 79, fredrik.linderborg@vacse.se


Vacse etablerar grönt ramverk

Vacse har ett MTN-program som möjliggör emission av Gröna obligationer. I maj 2018 har ett grönt ramverk etablerats och planen är att emittera bolagets första gröna obligationer.

Läs mer här: Det gröna ramverket