Vacse AB (publ) Halvårsrapport januari-juni 2018

I utdrag:
– Hyresintäkterna uppgick till 163,5 mkr (173,6), en minskning med 5,8 procent till följd av en avyttring under 2017
– Driftsöverskottet uppgick till 136,2 mkr (149,5) vilket är en minskning med 8,9 procent
– Förvaltningsresultatet uppgick till 51,8 mkr (61,4), en minskning med 15,6 procent
– Förvaltningsresultatet exklusive ränta på aktieägarlån uppgick till 95,7 mkr (105,3), en minskning med 9,1 procent
– Värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med -2,4 mkr (14,2)
– Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 46,8 mkr (82,1) främst till följd av sänkta direktavkastningskrav
– Periodens resultat efter skatt uppgick till 89,0 mkr (159,2)
– Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 5 527,8 mkr (4 915,0) vid periodens utgång
– Under perioden har bolaget Vacse Karlstad AB förvärvats med ett underliggande fastighetsvärde om 250 mkr
– Under perioden har Vacse emitterat Gröna obligationer till ett värde av 500 mkr under sitt MTN-program
– Uthyrningsgraden vid periodens slut var 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 10,7 år (11,7)
– I maj tecknades avtal om förvärv av ett kontorsprojekt i Jönköping. Hyresgäster kommer att vara Jordbruksverket och Skogsstyrelsen och tillträde är beräknat till kvartal 1 2021

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Om detta och annat kan läsas vidare här:

Vacse AB (publ) Halvårsrapport 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 5,5 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se