Delårsrapport januari – september 2018

I utdrag:

– Hyresintäkterna uppgick till 250,8 mkr (251,9), en minskning med 0,4 procent
– Driftsöverskottet uppgick till 210,4 mkr (216,3) vilket är en minskning med 2,7 procent
– Förvaltningsresultatet uppgick till 79,4 mkr (84,9), en minskning med 6,5 procent
– Förvaltningsresultatet exklusive ränta på aktieägarlån uppgick till 145,5 mkr (151,1), en minskning med 3,7 procent
– Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med -0,5 mkr (18,2). Under perioden har Vacse löst ränteswappar med en realiserad vinst om 8,2 mkr samt ingått
nya avtal på lägre räntenivåer
– Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 97,5 mkr (86,3) främst till följd av sänkta direktavkastningskrav
– Periodens resultat efter skatt uppgick till 159,3 mkr (183,6)
– Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 5 580,1 mkr (5 131,0) vid periodens utgång
– Under perioden har bolaget Vacse Karlstad AB förvärvats med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 250 mkr
– Under perioden har Vacse emitterat Gröna obligationer till ett värde av 1 100 mkr under sitt MTN-program. Samtidigt återköptes befintliga obligationer om 627 mkr
– Uthyrningsgraden vid periodens slut var 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 10,6 år (11,6)
– I maj tecknades avtal om förvärv av ett kontorsprojekt i Jönköping med Jordbruksverket och Skogsstyrelsen som hyresgäster. Beräknat tillträde är kvartal 1 2021

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Om detta och annat kan läsas vidare här:

Vacse AB (publ) delårsrapport januari – september 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 5,5 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se