Kallelse till årsstämma i Vacse AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Vacse AB (publ)

Aktieägarna i Vacse AB (publ), org. nr 556788-5883, (”Bolaget”) kallas till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Norrlandsgatan 16, Stockholm.

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall vara införda som ägare i Bolagets aktiebok.’

Förslag till dagordning:

 1. Utseende av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen för stämman.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Utseende av en eller två justeringsmän.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut
  a)     om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  b)     om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  c)     om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören; och
  d)     i annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller denna bolagsordning.
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna.
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
 11. Övriga ärenden
 12. Årsstämmans avslutande

 

Årsredovisning med revisionsberättelse finns at tillgå på Bolagets hemsida (www.vacse.se).

Stockholm i april 2014

 

Vacse AB (publ)

Styrelsen

Kallelse till årsstämma i Vacse AB (publ) i pdf-format