Kallelse till årsstämma i Vacse

Aktieägarna i Vacse AB (publ), org. nr 556788-5883, (”Bolaget”) kallas till årsstämma tisdagen den 10:e maj 2016 kl. 10.00 i bolaget lokaler på Kungsträdgårdsgatan 16, Stockholm.

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall vara införda som ägare i Bolagets aktiebok.

Förslag till dagordning

 1. Utseende av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen för stämman.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Utseende av en eller två justeringsmän.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut
  a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören; och
  d) i annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller denna bolagsordning.
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna.
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
 11. Övriga ärenden
 12. Årsstämmans avslutande

 

Årsredovisning med revisionsberättelse publiceras på Bolagets hemsida: www.vacse.se

Stockholm i mars 2016

 

Vacse AB (publ)

Styrelsen

Kallelse till årsstämma i Vacse AB (publ) i pdf-format