Delårsrapport januari – september 2017

I utdrag:

– Hyresintäkterna minskade med 0,8 procent och uppgick till 251,9 mkr (253,9)
– Driftsöverskottet för perioden minskade med 2,4 procent till 216,3 mkr (221,8)
– Förvaltningsresultatet exklusive ränta på aktieägarlån minskade med 2,2 procent till 151,1 mkr (154,5)
– Värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med 18,2 mkr (-56,6)
– Under perioden har bolaget Vacse Strängnäs AB avyttrats med ett realiserat resultat om 45,9 mkr.
– Vacse Instrumenetet 1 AB har förvärvats med ett underliggande fastighetsvärde om 211,8 mkr
– Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 86,3 mkr (135,5) främst till följd av sänkta direktavkastningskrav
– Periodens resultat efter skatt uppgick till 183,6 mkr (133,5)
– Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 5 131,0 mkr (5 156,8) vid periodens utgång
– Uthyrningsgraden vid periodens slut var 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 11,6 år (11,1)

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Om detta och annat kan läsas vidare här:

Vacse AB (publ) Halvårsrapport januari – september 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79

 

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter. Vacses totala fastighetsinnehav uppgår till ca 5 miljarder kr per 30 juni 2017. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se