Delårsrapport januari – september 2014

Delårsrapport januari – september 2014

I utdrag:

– Hyresintäkterna uppgick till 188,6 mkr (136,1)
– Driftsöverskottet ökade med 39 procent till 167,3 mkr (119,9)
– Förvaltningsresultatet ökade med 37 procent till 117,0 mkr (85,2)
– Värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med -83,4 mkr (65,0)
– Periodens resultat efter skatt uppgick till 63,0 mkr (68,8)
– Fyra förvärv till ett fastighetsvärde om 1 396 mkr med en yta av 68 500 kvm
– Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 4 749 mkr (2 931) vid periodens utgång
– Uthyrningsgraden vid periodens slut var 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 13,5 år (18,0)
– Bolaget satte upp en revolverande lånefacilitet om totalt 500 mkr i syfte att öka den kortsiktiga flexibiliteten och effektivisera bolagets likviditetshantering

Om detta och annat kan läsas vidare här:

Vacse AB (publ) Delårsrapport januari – september 2014

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Ossie Everum, telefon 0705-90 88 50 eller
Finanschef Christian Haglund, telefon 0733-80 81 23

 

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till ca 4,7 miljarder kr per 30 september 2014. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se