Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014

I utdrag:

– Hyresintäkterna uppgick till 268,3 mkr (186,6)
– Driftsöverskottet ökade med 44 procent till 236,5 mkr (164,3)
– Förvaltningsresultatet ökade med 45 procent till 168,3 mkr (115,8)
– Värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med -120,1 mkr (69,9)
– Årets resultat efter skatt uppgick till 66,0 mkr (98,9)
– Fyra förvärv till ett fastighetsvärde om 1 396 mkr med en yta av 68 500 kvm
– Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 4 763 mkr (3 247) vid årets utgång
– Uthyrningsgraden vid årets slut var 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 13,3 år (17,5)

Om detta och annat kan läsas vidare här:

Vacse AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Ossie Everum, telefon 0705-90 88 50 eller
Finanschef Christian Haglund, telefon 0733-80 81 23

 

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till ca 4,8 miljarder kr per 31 december 2014. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se