Delårsrapport januari – mars 2017

I utdrag:

– Hyresintäkterna ökade med 5,8 procent till 88,9 mkr (84,0)
– Driftsöverskottet för perioden ökade med 5,4 procent till 75,8 mkr (71,9)
– Förvaltningsresultatet exklusive ränta på ägarlån ökade med 1,0 procent till 53,6 mkr (53,0)
– Värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med 3,9 mkr (-31,2)
– Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 5.1 mkr (29,0)
– Periodens resultat efter skatt ökade med 42,2 procent och uppgick till 31,8 mkr (22.4)
– Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 5 322 mkr (5 050) vid periodens utgång
– Uthyrningsgraden vid periodens slut var 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 11,0 år (11,7)

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Om detta och annat kan läsas vidare här:

Vacse AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79

 

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter. Vacses totala fastighetsinnehav uppgår till 5 miljarder kr per 31 mars 2017. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se