Årsredovisning 2016

Det har varit ett händelserikt år där ett gediget arbete har lagts ner i att sätta viktiga strukturer och processer. Detta och mycket mer har bidragit till att bolaget har utvecklats ytterligare. I utdrag:

– Hyresintäkterna ökade med 0,8 procent till 338,7 mkr (336,1) och förvaltningsresultatet exklusive ränta på ägarlån  minskade med 6,7 procent till 199,8 mkr (214,1).
– Driftsöverskottet för året uppgick till 293,0 mkr (292,8).  Årets resultat efter skatt ökade med 28,2 procent och uppgick till 328,0 mkr (255,9). Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 5 322 mkr (5 021) vid årets utgång.
– Värdeförändringar på derivat påverkade resultat före skatt med 32,7 mkr (-120,1).
– Uthyrningsgraden vid årets slut var 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 11,1 år (12,0). Organisationen har stärkts och antalet anställda uppgick till 12 (10) personer vid utgången av året.
– Under året har bolaget anställt en ny vd, Fredrik Linderborg, närmast från Danske Renting AB.
– Bolaget anslöt sig till nätverket Sweden Green Building Council SGBC, samt satte strukturen för miljöledningssystemet som certifierades enligt ISO 14001 i februari 2017.

Om detta och mycket annat kan läsas vidare här:

Vacse AB (publ) Årsredovisning 2016

Vissa har upplevt störningar vid nedhämtning via Explorer 11 och äldre versioner. Testa därför att hämta hem Årsredovisningen från Firefox, Microsoft Edge eller Chrome förslagsvis.

För ytterligare information kontakta info@vacse.se

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till ca 5 miljarder kr per 31 december 2016. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer påwww.vacse.se