Delårsrapport januari – mars 2016

I utdrag:

– Hyresintäkterna ökade med 1,6 procent till 84,0 mkr (82,7)
– Driftsöverskottet ökade med 2,4 procent till 71,9 mkr (70,2)
– Förvaltningsresultatet minskade med 3,8 procent till 53,0 mkr (55,1) på grund av ökade personalkostnader samt ökning av räntebärande skulder.
– Värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med -31,2 mkr (-27,8)
– Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 29,0 mkr (0) till följd av sänkta direktavkastningskrav
– Resultat efter skatt för första kvartalet uppgick till 22,4 mkr (4,3)
– Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 5 050 mkr (4 763) vid periodens utgång
– Uthyrningsgraden den 31 mars var 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 11,7 år (13,0)

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Om detta och annat kan läsas vidare här:

Vacse AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2016

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Ossie Everum, telefon 0705-90 88 50 eller
Finanschef Christian Haglund, telefon 0733-80 81 23

 

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter. Vacses totala fastighetsinnehav uppgår till 5,0 miljarder kr per 31 mars 2016. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se