Bokslutskommuniké 2016

– Hyresintäkterna ökade med 0,8 procent till 338,7 mkr (336,1).
– Driftsöverskottet uppgick till 293,0 mkr (292,8).
– Förvaltningsresultatet exklusive ränta på ägarlån minskade med 6,7 procent till
199,8 mkr (214,1).
– Värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med -22,6 mkr (32,7).
– Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 300,6 mkr (169,8) .
– Årets resultat efter skatt ökade med 28,2 procent och uppgick till 328,0 mkr (255,9).
– Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 5 322 mkr (5 021) vid årets utgång.
– Uthyrningsgraden vid årets slut var 100 procent (100), och den genomsnittliga
kontraktstiden uppgick till 11,1 år (12,0).
– Under året har bolaget anställt en ny vd, Fredrik Linderborg, närmast från Danske Renting AB.

Fjärde kvartalet 2016:

– Hyresintäkterna ökade med 0,6 procent till 84,8 mkr (84,3).
– Driftsöverskottet minskade med 1,2 procent till 71,2 mkr (72,1).
– Förvaltningsresultatet exklusive ränta på ägarlån minskade med 10,3 procent till 45,3 mkr (50,5)
främst på grund av ökade centrala kostnader i form av personalkostnader och en satsning på IT-infrastruktur.
– Värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med 33,4 mkr (21,1).
– Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 165,1 mkr (169,8) under kvartalet.
– Periodens resultat efter skatt ökade med 13,9 procent och uppgick till 194,6 mkr (170,8).
– Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 5 322 mkr (5 021) vid periodens utgång.
– Uthyrningsgraden den 31 december var 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 11,1 år (12,0).
Om detta och annat kan läsas vidare här:

Vacse AB (publ) Bokslutskommuniké 2016

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Fredrik Linderborg, telefon 0705-79 79 79

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till ca 5 miljarder kr per 31 december 2016. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse