Bokslutskommuniké 2015

Räkenskapsåret 2015:

– Hyresintäkterna ökade med 25 procent till 336,1 mkr (268,3)
– Driftsöverskottet ökade med 24 procent till 292,8 mkr (236,5)
– Förvaltningsresultatet ökade med 27 procent till 214,1 mkr (168,3)
– Värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med 32,7 mkr (-120,1)
– Årets resultat efter skatt uppgick till 255,9 mkr (60,7)
– Förvärv av Statens Biblioteksdepå i Håbo med en yta om 11 700 kvm
– Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 5 021 mkr (4 764) vid årets utgång
– Uthyrningsgraden vid årets slut var 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 12,0 år (13,2)

Fjärde kvartalet 2015:

– Hyresintäkterna ökade med 5,8 procent till 84,3 mkr (79,7)
– Driftsöverskottet ökade med 4 procent till 72,1 mkr (69,3)
– Förvaltningsresultatet minskade med 1,6 procent till 50,5 mkr (51,3)
– Värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med 21,1 mkr (-36,8)
– Periodens resultat efter skatt uppgick till 170,8 mkr (-2,2)
– Bolaget har stärkt organisationen och antalet anställda ökade till 10 personer (5) vid periodens utgång

Om detta och annat kan läsas vidare här:

Vacse AB (publ) Bokslutskommuniké 2015

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Ossie Everum, telefon 0705-90 88 50 eller
Finanschef Christian Haglund, telefon 0733-80 81 23

 

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till ca 5,0 miljarder kr per 31 december 2015. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se