Vacse publicerar färdplan mot klimat- och energimål samt accelererar hållbarhetsarbetet

Under 2021 antog Vacse ett ambitiöst klimatmål om halverade utsläpp i egen verksamhet till 2030, och klimatneutralitet till 2045. Klimatmålen validerades därefter enligt Science Based Targets, och nu publiceras även tillhörande färdplan för hur klimat- och energimålen ska nås.  

 Färdplanen kommer att vara publikt tillgänglig för ökad transparens och för att uppmuntra till dialog i branschen. Arbetet innefattar åtgärdsplaner i fastighetsbeståndet, tillväxtplaner och antaganden kring omvärldsfaktorer. Under året har även hela beståndet klimatsriskinventerats för att bättre kunna förebygga risker kopplat till förändrat klimat och extremväder. Arbetet kombineras till en konkret plan för hur beståndet ska utvecklas.  

– Som långsiktig ägare av samhällsfastigheter är detta en självklar del av att arbeta riskminimerande och framtidssäkrat. Det räcker inte längre att ha ambitiösa mål, vi ser ett ökat fokus på att även tydligt kunna förklara och visa hur målen ska nås, säger Sara Jägermo, Fastighets- och Hållbarhetschef på Vacse. 

I samband med att färdplanen står klar har Vacse även klarat av flera viktiga milstolpar i beståndet. Fastighetsbeståndet har nu en genomsnittlig energianvändning under 100 kWh/m2 och år, och över 50% av fastighetsvärdet ligger i fastigheter som linjerar med kraven i EU:s Taxonomi för hållbara investeringar. Detta trots att beståndet till stor del inrymmer specialiserade samhällsviktiga verksamheter med höga säkerhetskrav och verksamhet som pågår dygnet runt. Färdplanen innefattar dock ytterligare energieffektivisering, och utökad samverkan med hyresgästerna.   

– Det gläder mig verkligen att se att det hårda arbete och genuina engagemang som har lagts in av våra medarbetare och samarbetspartners verkligen har gett tydliga resultat, säger Fredrik Linderborg, Vd 

 

 

 

 

 

 

Ta del av Färdplanen här: Färdplan mot klimat- och energimål  

 

 

 

 

 

 För ytterligare information, kontakta: 
Fredrik Linderborg, Vd, 070-579 79 79 
Sara Jägermo, Fastighets- och Hållbarhetschef, 072-570 11 30