Q3 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2022

I utdrag

• Hyresintäkterna uppgick till 364,9 mkr (340,8), en ökning med 7,1 procent.
• Driftöverskottet uppgick till 290,9 mkr (281,1) vilket är en ökning med 3,5 procent.
• Förvaltningsresultatet uppgick till 220,0 mkr (216,9), en ökning med 1,4 procent.
• Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med 271,4 mkr (42,0). Realiserade värdeförändringar har påverkat resultat före skatt med 0,0 Mkr (14,8).
• Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 168,6 mkr (535,2).
• Resultat efter skatt uppgick till 520,9 mkr (642,6).

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Vacse AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2022 klockan 07:00.

Om detta och annat kan läsas vidare här: Q3 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2022

Frågor besvaras av Fredrik Linderborg, VD, Telefon 0705 797979

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 9,9 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se