Vacse miljöcertifierar ytterligare 35 191 kvm

Vacse har miljöcertifierat fastigheterna Malmö Vevaxeln 8 samt Visby Visborg 1:15  enligt BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) in-Use nivå Very Good. Dessa två framgångsrika certifieringar visar tydligt att det går att certifiera tekniskt avancerade byggnader såväl som en äldre byggnad från 1905 såsom den fd Regementsbyggnaden Visborg som idag till fullo är verksamhetsanpassat som kontor för Region Gotland.

Kraven på hållbarhet inom fastighetsbranschen ökar. En ökad medvetenhet kring hur vi använder naturens resurser och vilken klimatpåverkan byggnader medför har inneburit att miljöfrågor har blivit allt viktigare på dagordningen det senaste decenniet. Vacse är sedan 2017 ISO-certifierade enligt ISO 14001:2015 och ett av våra mål är därför att inneha en helt grön fastighetsportfölj. Idag har omfattats Vacses gröna portfölj till en stor del av grön finansiering, gröna hyresavtal samt miljöcertifierade fastigheter.

BREEAM In-Use är ett ledningssystem som hjälper fastighetsägare att minska sin energiförbrukning och förbättra miljöprestandan i befintliga byggnader. Vacses bestånd certifieras enligt två kategorier; Första delen behandlar byggnadens prestanda baserat på dess form, konstruktion och egenskaper. Del två berör den löpande förvaltningen av byggnaden, den behandlar resursanvändning såsom energiförbrukning, vattenförbrukning samt uppföljning med hyresgästen och kontroller. Den berör även förvaltningens policys, förfaranden och olika metoder relaterade till driften av byggnaden.

BREEAM In-Use utfärdar betyg på en skala från ”Acceptable” till ”Outstanding”. Med målsättningen att nå ”Very Good” på samtliga fastigheter sätter Vacse ett tydligt mål för hur viktigt bolaget tycker att frågor såsom gott inomhusklimat och hållbarhet är. Certifieringssystemet premierar hälsa och välbefinnande genom att fastighetsägare tillgodoser hälsosamma och attraktiva arbetsmiljöer.

 

Visby Visborg 1:15

Erhållet betyg

Asset Performance: Very Good, 59,2%

Building Management: Very Good, 59,6%

Malmö Vevaxeln 8

Erhållet betyg

Asset Performance: Very Good, 61,8%

Building Management: Very Good, 57,1%

 

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Linderborg, VD

+46(0)70 579 79 79