Vacse förlänger och tar upp ny finansiering om sammantaget 1,4 mdkr

Vacse stärker sin finansiella position genom en förlängning av befintligt säkerställt lån om 720 mkr samt förlänger och utökar sin revolverande kreditfacilitet till 700 mkr. Det betyder att alla låneförfall inklusive obligationer är säkrade fram till oktober 2022.

Vacse har under det andra kvartalet 2020 förlängt sitt befintliga, säkerställda lån om 720 mkr hos Nordea med 18 månader till 14 oktober 2022. Lånet kommer under förlängningsperioden till 95 procent vara ett så kallat Grönt lån.

Dessutom har Vacse under kvartalet ersatt befintlig revolverande kreditfacilitet hos Handelsbanken med en ny om 700 mkr med en löptid om tre år med förlängningsoptioner om två gånger ett år. Faciliteten är per den 30 juni 2020 helt outnyttjad och möjliggör vid utnyttjande en så kallad Grön finansiering.

Inklusive den nya finansieringen uppgick den genomsnittliga kapitalbindningen per den 30 juni 2020 till 4,4 år, beaktat den revolverande kreditfaciliteten. Motsvarande siffra per den 31 mars 2020 uppgick till 3,5 år.

”Det är glädjande att vår strategi att jobba nära våra banker möjliggör ny finansiering i ett ansträngt marknadsläge och visar styrkan i vår långsiktiga finansieringsstrategi med lång kapitalbindning och med en bredd av finansieringskällor”, säger Fredrik Linderborg, vd på Vacse.

Information om Vacses finansiering finns på bolagets webbplats www.vacse.se/investerare

Denna information är sådan information som Vacse är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juli 2020 kl. 07.00(CET).

För mer information:

Vacse AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Linderborg, VD, 070 – 579 79 79