VACSE AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2020

I utdrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 185,9 mkr (179,6), en ökning med 3,5 procent
 • Driftöverskottet uppgick till 154,1 mkr (149,6) vilket är en ökning med 3,0 procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 115,9 mkr (107,7), en ökning med 7,7 procent
 • Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med -37,7 mkr (-37,6)
 • Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 136,0 mkr (126,6)
 • Resultat efter skatt uppgick till 169,8 mkr (156,4)
 • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 6 763,4 mkr (6 430,7) vid periodens utgång
 • Per sista juni är fastigheten Tabellen 7 (projekt Färgskrapan) marknadsvärderad. Värdeförändringen på 110,3 mkr ingår i omvärderingen av fastigheter ovan
 • Den revolverande kreditfaciliteten har förlängts med tre år med förlängnings-optioner om två gånger ett (1) år och höjts till 700 mkr, hela beloppet är outnyttjat vid periodens utgång
 • Det säkerställda lånet om 720 mkr med förfall i april 2021 har förlängts till oktober 2022
 • I januari erhöll Vacse lånelikvid enligt ett tidigare ingånget avtal med Nordic Investment Bank, NIB, och har därmed tagit upp ytterligare ett säkerställt lån om 400 mkr
 • Uthyrningsgraden vid periodens slut var 99,1 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 11,1 år (10,6)

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Informationen i denna halvårsrapport är sådan som Vacse AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli 2020 klockan 07:00.

Om detta och annat kan läsas vidare här:VACSE AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2020

Frågor besvaras av Fredrik Linderborg, VD, Telefon 0705 797979

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 6,5 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se