Delårsrapport Vacse AB (publ) januari-mars 2020

I utdrag

  • Hyresintäkterna uppgick till 93,6 mkr (90,0), en ökning med 3,9 procent
  • Driftsöverskottet uppgick till 75,8 mkr (74,1) vilket är en ökning med 2,3 procent
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 56,5 mkr (52,6), en ökning med 7,5 procent
  • Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med -21,3 mkr (-14,6)
  • Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med -45,6 mkr (57,3)
  • Resultat efter skatt uppgick till -8,6 mkr (76,0)
  • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 6 546,5 mkr (6 167,4) vid periodens utgång
  • Den utnyttjade revolverande kreditfaciliteten om 350 mkr amorterades i januari och outnyttjat belopp är 500 mkr
  • I januari erhöll Vacse lånelikvid enligt ett tidigare ingånget avtal med Nordic Investment Bank, NIB, och har därmed tagit upp ytterligare ett säkerställt lån om 400 mkr
  • Uthyrningsgraden vid periodens slut var 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 9,9 år (10,5)

 

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd Fredrik Linderborg, telefon 0705-79 79 79