Vacse Bokslutskommuniké 2018

I utdrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 339,8 mkr (334,2), en ökning med 1,7 procent
 • Driftsöverskottet uppgick till 285,7 mkr (285,1) vilket är en ökning med 0,2 procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 118,4 mkr (108,1), en ökning med 9,5 procent
 • Förvaltningsresultatet exklusive ränta på aktie-ägarlån uppgick till 199,3 mkr (196,6), en ökning med 1,4 procent
 • Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med -9,3 mkr (13,2). Under perioden har Vacse löst ränteswappar med en realiserad vinst om 8,2 mkr samt ingått nya avtal på lägre räntenivåer
 • Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 267,1 mkr (162,3) främst till följd av sänkta direktavkastningskrav
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 318,2 mkr (224,3)
 • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 5 943 mkr (5 257) vid periodens utgång
 • Under perioden har bolaget Vacse Karlstad AB förvärvats med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 253 mkr
 • Under perioden har Vacse emitterat Gröna obligationer till ett värde av 1 100 mkr under sitt MTN-program. Samtidigt återköptes befintliga obligationer med förfall 2019 om 627 mkr
 • Vacse har under perioden löst efterställda aktieägarlån om 1 454 mkr samt erhållit ovill-korade aktieägartillskott på motsvarande belopp
 • Uthyrningsgraden vid periodens slut var 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 10,8 år (11,4)
 • I maj tecknades avtal om förvärv av ett kontors-projekt i Jönköping med Jordbruksverket och Skogsstyrelsen som hyresgäster. Beräknat tillträde är våren 2021
 • I december tecknades avtal med Kungliga Biblioteket om en tillbyggnad om 3 000 kvm av arkivbyggnaden i Håbo med en hyresperiod om 25 år dock villkorat av Regeringens godkännande

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år

Om detta och annat kan läsas vidare här:

Vacse Bokslutskommuniké 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 5 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se