VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2020

I utdrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 280,0 mkr (274,8), en ökning med 1,8 procent
 • Driftöverskottet uppgick till 233,9 mkr (228,6) vilket är en ökning med 2,3 procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 177,2 mkr (168,8), en ökning med 5,0 procent
 • Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med -37,2 mkr (-54,2)
 • Resultat efter skatt uppgick till 310,7 mkr (180,0)
 • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 6 920,0 mkr (6 435,1) vid periodens utgång
 • Per sista september är fastigheten Tabellen 7 (projekt Färgskrapan) marknadsvärderad. Värdeförändringen på 124,0 mkr ingår i omvärderingen av fastigheter ovan
 • Den revolverande kreditfaciliteten har förlängts med tre år med förlängningsoptioner om två gånger ett (1) år och höjts till 700 mkr, hela beloppet är outnyttjat vid periodens utgång
 • Det säkerställda lånet om 720 mkr med förfall i april 2021 har förlängts till oktober 2022
 • I januari erhöll Vacse lånelikvid enligt ett tidigare ingånget avtal med Nordic Investment Bank, NIB, och har därmed tagit upp ytterligare ett säkerställt lån om 400 mkr
 • Uthyrningsgraden vid periodens slut var 99,2 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 10,8 år (10,3)
 • Hyresintäkterna uppgick till 93,7 mkr (95,2), en minskning med 1,5 procent vilket beror av en vidarefakturerad engångspost under 2019
 • Driftöverskottet uppgick till 79,9 mkr (79,0) vilket är en ökning med 1,1 procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 61,3 mkr (61,1), en ökning med 0,2 procent
 • Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet med 0,5 mkr (-16,6)
 • Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 115,0 mkr (-3,0)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 141,0 mkr (23,5)

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2020

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Vacse AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 klockan 07:00.

Informationen publiceras även på Vacses hemsida, www.vacse.se

Frågor besvaras av Fredrik Linderborg, VD, Telefon 0705 797979

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till ca 7 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se