Vacse informerar om ny finansiering och bekräftad rating

Vacse starka finansiella position bekräftas genom en förlängning av befintligt säkerställt lån om 700 mkr med fem år, vilket sker till en lägre kreditmarginal än befintligt lån, samt får sin rating hos Nordic Credit Rating (NCR) bekräftad med nivån ”A-, Stable outlook”.

Vacse har under inledningen av oktober 2022 förlängt sitt befintliga, säkerställda lån om 700 mkr hos Nordea med fem år till 14 oktober 2027. Lånet är ett så kallat Grönt lån enligt Nordeas kriterier. Förlängningen av lånet medför att Vacses vägda genomsnittliga kapitalbindningstid ökar med ca ett (1) år till 4,6 år.

Dessutom har Vacse fått sin rating Nordic Credit Rating (NCR) bekräftad med nivån ”A-, Stable outlook”. För mer information, se fullständiga rapporter på NCR:s hemsida: http://www.nordiccreditrating.com

”Det är glädjande strategin att jobba nära våra banker möjliggör ny finansiering i ett ansträngt marknadsläge och visar styrkan i vår långsiktiga finansieringsstrategi med lång kapitalbindning och med en bredd av finansieringskällor. Även den bekräftade ratingen visar att Vacses robusta strategi med högkvalitativa och hållbara fastigheter, offentliga hyresgäster samt konservativ finansiering står så stark även i sämre marknadslägen”, säger Fredrik Linderborg, vd på Vacse.

Information om Vacses finansiering finns på bolagets webbplats www.vacse.se/investerare

Denna information är sådan information som Vacse är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2020 kl. 10.00(CET).

För mer information:
Vacse AB (publ)
För ytterligare information kontakta:
Fredrik Linderborg, VD, 070 – 579 79 79