Delårsrapport Vacse AB (publ) januari-mars 2021

I utdrag

  • Hyresintäkterna uppgick till 108,5 mkr (93,6), en ökning med 15,9 procent
  • Driftsöverskottet uppgick till 89,0 mkr (75,8) vilket är en ökning med 17,4 procent
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 68,8 mkr (56,5), en ökning med 21,8 procent
  • Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med 43,7 mkr (-21,3)
  • Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 138,0 mkr (-45,6)
  • Resultat efter skatt uppgick till 204,4 mkr (-8,6)
  • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 7 401,0 mkr (6 546,5) vid periodens utgång
  • I januari förvärvade Vacse en förskola i Hammarby sjöstad i Stockholm med tillträde i januari 2021.
  • Under mars har Vacse under sitt MTN-program emitterat gröna obligationer till ett värde av 600 mkr. Löptiden är 7 år
  • Uthyrningsgraden vid periodens slut var 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 10,5 år (9,9)

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Ta del av rapporten här: Delårsrapport Vacse AB (publ) januari-mars 2021

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Vacse AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2021 klockan 07:00.

Informationen publiceras även på Vacses hemsida, www.vacse.se.

Frågor besvaras av Fredrik Linderborg, VD, Telefon 0705 797979