Halvårsrapport januari – juni 2017

I utdrag:

– Hyresintäkterna ökade med 3,3 procent till 173,6 mkr (168,1)
– Driftsöverskottet för perioden ökade med 2,4 procent till 149,3 mkr (145,9)
– Förvaltningsresultatet exklusive ränta på ägarlån ökade med 4,5 procent till 105,3 mkr (100,8)
– Under perioden har bolaget Vacse Strängnäs AB avyttrats med ett realiserat resultat om 46,1 mkr
– Värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med 14,2 mkr (-56,6)
– Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 82.1 mkr (135,5) främst till följd av sänkta direktavkastningskrav
– Periodens resultat efter skatt uppgick till 159,2 mkr (108.5)
– Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 4 915,0 mkr (5 156,0) vid periodens utgång
– Uthyrningsgraden vid periodens slut var 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 11,7 år (11,3)

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Om detta och annat kan läsas vidare här:

Vacse AB (publ) Halvårsrapport januari – juni 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79

 

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter. Vacses totala fastighetsinnehav uppgår till ca 5 miljarder kr per 30 juni 2017. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se