Delårsrapport januari – juni 2015

Delårsrapport januari – juni 2015

I utdrag:

– Hyresintäkterna uppgick till 166,8 mkr (114,2)
– Driftsöverskottet ökade med 43 procent till 144,5 mkr (101,0)
– Förvaltningsresultatet ökade med 56 procent till 105,5 mkr (67,6)
– Värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med 25,8 mkr (-59,1)
– Periodens resultat efter skatt uppgick till 68,2 mkr (57,6)
– Förvärv av Statens Biblioteksdepå i Håbo med en yta om 11 700 kvm
– Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 4 847 mkr (4 191) vid periodens utgång
– Uthyrningsgraden vid periodens slut var 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 12,5 år (15,5)
– Bolaget har stärkt organisationen och antalet anställda ökade till 6 personer (1)

Om detta och annat kan läsas vidare här:

Vacse AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2015

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Ossie Everum, telefon 0705-90 88 50 eller
Finanschef Christian Haglund, telefon 0733-80 81 23

 

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till ca 4,8 miljarder kr per 30 juni 2015. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se