Bokslutskommuniké 2017

I utdrag:

– Hyresintäkterna minskade med 1,3 procent till 334,2 mkr (338,7)
– Driftöverskottet för året uppgick till 285,1 mkr (293,0)
– Förvaltningsresultatet minskade med 2,7 procent till 108,1 mkr (111,1)
– Förvaltningsresultatet exklusive ränta på ägarlån minskade med 1,6 procent till 196,6 mkr (199,8)
– Värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med 13,2 mkr (-22,6)
– Under året har bolaget Vacse Strängnäs AB avyttrats med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 520,0 mkr
– Vacse Instrumentet 1 AB har förvärvats med ett underliggande fastighetsvärde om 211,8 mkr
– Fastigheten Tabellen 7 i Sollentuna har förvärvats till ett värde av cirka 60 mkr
– Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 162,4 mkr (300,6)
– Årets resultat efter skatt minskade med 31,6 procent och uppgick till 224,3 mkr (328,0)
– Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 5 227,8 mkr (5 322,0) vid årets utgång
– Uthyrningsgraden vid årets slut var 100 procent (100), den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 11,4 år (11,1)

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Om detta och annat kan läsas vidare här:

Vacse AB (publ) Bokslutskommuniké 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 5 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se