VACSE AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2022

I utdrag

  • Hyresintäkterna uppgick till 241,3 mkr (223,7), en ökning med 7,9 procent.
  • Driftöverskottet uppgick till 196,5 mkr (186,2) vilket är en ökning med 5,5 procent.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 149,2 mkr (142,9), en ökning med 4,4 procent.
  • Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med 230,1 mkr (28,7). Realiserade värdeförändringar har påverkat resultat före skatt med 0,0 Mkr (14,8).
  • Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 173,9 mkr (535,2).
  • Resultat efter skatt uppgick till 439,4 mkr (571,3).
  • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 9 155,5 mkr (8 386,0) vid periodens utgång.
  • Uthyrningsgraden den 30 juni var i det närmaste 100 procent (100) och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 10,2 år (10,0).

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Informationen i denna halvårsrapport är sådan som Vacse AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juli 2022 klockan 10:00.

Om detta och annat kan läsas vidare här: VACSE AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2022

Frågor besvaras av Fredrik Linderborg, VD, Telefon 0705 797979

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 9,9 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se