VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2023

  • Hyresintäkterna uppgick till 408,8 mkr (364,9), en ökning med 13,2 procent.
  • Driftöverskottet uppgick till 328,0 mkr (290,9) vilket är en ökning med 12,7 procent.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 239,1 mkr (220,0), en ökning med 8,7 procent.
  • Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med -15,8 mkr (271,4).
  • Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med -237,1 mkr (168,6).
  • Resultat efter skatt uppgick till -11,6 mkr (520,9).
  • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 9 213,8 mkr (9 179,7) vid periodens utgång.
  • Uthyrningsgraden den 30 september var i det närmaste 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 9,8 år (10,0)

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2023

Frågor besvaras av Fredrik Linderborg, VD, Telefon 0705 797979

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Vacse AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2023 klockan 07:00. Informationen publiceras även på Vacses hemsida, www.vacse.se

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se