VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2023

I utdrag
• Hyresintäkterna uppgick till 138,0 mkr (121,5), en ökning med 13.5 procent.
• Driftöverskottet uppgick till 107,6 mkr (97,2) vilket är en ökning med 10,7 procent.
• Förvaltningsresultatet uppgick till 79,2 mkr (73,5), en ökning med 7,7 procent.
• Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med -29,4 mkr (135,2).
• Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med -86,8 mkr (61,7).
• Resultat efter skatt uppgick till -27,1 mkr (214,5).
• Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 9 297, 1 mkr (9 203,0) vid periodens utgång
• Uthyrningsgraden den 31 mars var i det närmaste 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 9,9 år (10,4)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER PERIODEN JANUARI-MARS
Vacse rekryterar i januari två nya medarbetare och tog in en ny praktikant via tekniksprånget. Elisabeth Strand arbetar som projektledare främst för Vacses nybyggnationer och större hyresgästanpassningar. Felix Brodén arbetar med fastighetsförvaltning samt övergripande förvaltningsfrågor för Vacses fastighetsbestånd. Isabel Tham kommer från Tekniksprånget och arbetar som administrativt stöd åt projekt- och fastighetsavdelningen. Isabel kommer att ha sin praktik hos oss Vacse under våren 2023. I februari anställde Vacse en ny redovisningsekonom, Charlotte Lilliehöök, hon kommer arbeta med den löpande redovisning för dotterbolagen i koncernen. Skanska Sveriges kommersiella utveckling vinner tillsammans med Vacse AB upphandlingen avseende uppförandet av Enköpings nya kommunhus. Det nya kommunhuset blir ett flexibelt kontorshus med höga hållbarhetskrav centralt beläget i Enköping. Det nya kommunhuset, om cirka 5 300 kvm i fyra våningar, kommer vara beläget på den gamla kommunhustomten som efter färdigställandet bli en modern och effektiv mötesplats för både medarbetare och medborgare i Enköpings kommun. Huset kommer att certifieras enligt BREEAM SE, nivå Excellent och uppfylla energiklass A enligt Boverkets krav. Klimatpåverkan blir mycket låg bland annat genom att trä är primärt byggmaterial kompletterat med klimatförbättrad betong. Med solceller på tak, kombinerad bergvärme och kyla kommer byggnaden uppnå ett mycket lågt energibehov under driftskedet. Förutsatt erhållet bygglov är byggstart planerad till november i år och det nya kommunhuset beräknas stå klart under tredje kvartalet 2025. Efter periodens utgång emitterade Vacse en ny 4-årig grön obligation om 400 mkr samt en drygt 3-årig grön obligation om 200 mkr. Likviderna användes delvis till ett återköp om 470 mkr av den obligation om totalt 700 mkr som förfaller i september 2023. Efter återköpet återstår endast 230 mkr med förfall inom 12 månader. Transaktionerna medförde att kapitalbindningstiden ökade till 4,2 år.

Om detta och annat kan läsas vidare här: VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2023

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Vacse AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2023 klockan 07:00. hemsida, www.vacse.se.

Frågor besvaras av Fredrik Linderborg, VD, Telefon 0705 797979

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se