Kallelse till årsstämma i Vacse AB (publ)

Aktieägarna i Vacse AB (publ), org. nr 556788-5883, (”Bolaget”) kallas till årsstämma onsdagen den 10:e maj 2023 kl. 9.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 26, Stockholm.

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall vara införda som ägare i Bolagets aktiebok och anmäla sig till bolaget per e-post info@vacse.se senast 27 april 2023.

Förslag till dagordning

 1. Utseende av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen för stämman.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Utseende av en eller två justeringsmän.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut
 8. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 9. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 10. om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören;
 11. om avstämningsdag och utbetalningsdag för det fall bolagsstämman beslutar om vinstutdelning; och
 12. i annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller denna bolagsordning.
 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna.
 14. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 15. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
 16. Övriga ärenden
 17. Årsstämmans avslutande

Års- och hållbarhetsredovisning med revisionsberättelse finns att tillgå på Bolagets hemsida (www.vacse.se) från den 29 mars 2023.

Stockholm 31 mars 2023
Vacse AB (publ)
Styrelsen