VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2022

I utdrag

  • Hyresintäkterna uppgick till 121,5 mkr (108,5), en ökning med 12,0 procent
  • Driftöverskottet uppgick till 97,2 mkr (89,0) vilket är en ökning med 9,2 procent
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 73,5 mkr (68,8), en ökning med 6,8 procent
  • Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med 135,2 mkr (43,7)
  • Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 61,7 mkr (138,0)
  • Resultat efter skatt uppgick till 214,5 mkr (200,4)
  • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 9 003,0 mkr (7 401,0) vid periodens utgång
  • Uthyrningsgraden den 31 mars var i det närmaste 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 10,4 år (10,5)

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under och efter perioden januari-mars
Detaljplanen för den nya tingsrätten i Norrköping vann lagakraft i början av 2022. Byggnaden kommer uppföras av Serneke och har Domstolsverket som hyresgäst. Tingsrätten beräknas färdigställas under 2024 har en uthyrningsbar area om 4 200 kvm, avtalet med Domstolsverket är på 20 år och byggnaden kommer certifieras enligt BREEM Excellent SE. Under kvartalet har Vacse tecknat ett 15-årigt respektive 12- årigt hyresavtal med Region Gotland och Gotlandshem i den befintliga fastigheten Visby Visborg 1:15. Den genomsnittliga kontraktslängden för hela hyresportföljen är därmed 10,4 år.

Om detta och annat kan läsas vidare här: VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2022

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Vacse AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2022 klockan 07:00.

Frågor besvaras av Fredrik Linderborg, VD, Telefon 070 579 79 79

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 9,9 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se