VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2021

I utdrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 459,0 mkr (383,9), en ökning med 19,6 procent
 • Driftöverskottet uppgick till 377,5 mkr (320,9) vilket är en ökning med 17,6 procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 289,6 mkr (243,3), en ökning med 19,0 procent
 • Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med 59,2 mkr (-26,5). Under året har Vacse löst ränteswappar med en realiserad vinst om 14,8 mkr samt ingått nya avtal på lägre räntenivåer
 • Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 1 053,5 mkr (318,2)
 • Resultat efter skatt uppgick till 1 137,9 mkr (423,3)
 • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 8 923,0 mkr (7 167,0) vid periodens utgång
 • I januari förvärvade och tillträdde Vacse en förskola i Hammarby sjöstad i Stockholm
 • I mars har Vacse under sitt MTN-program emitterat gröna obligationer till ett värde av 600 mkr. Löptiden är 7 år
 • I april förvärvade och tillträdde Vacse fastigheten Öppningen 1 i Jönköping med Jordbruksverket och Skogsstyrelsen som hyresgäster
 • I april har Vacse under sitt MTN-program emitterat gröna obligationer till ett värde av 200 mkr. Löptiden är 13 år
 • I april har Vacse återköpt obligationer till ett värde av 210 mkr med ett drygt års återstående löptid
 • I november upptog Vacse ett säkerställt lån om 235 mkr från Nordic Investment Bank, NIB, med en tioårig löptid
 • Uthyrningsgraden vid periodens slut var 99,7 procent (100,0), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 9,9 år (10,8)

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Vacse AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2022 klockan 07:00.

Om detta och annat kan läsas vidare här: Vacse Bokslutskommuniké 2021

Frågor besvaras av Fredrik Linderborg, VD, Telefon 0705 797979

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se