Delårsrapport Vacse AB (publ) januari-mars 2019

I utdrag

  • Hyresintäkterna uppgick till 90,0 mkr (82,2), en ökning med 9,5 procent
  • Driftsöverskottet uppgick till 74,1 mkr (67,9) vilket är en ökning med 9,1 procent
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 52,6 mkr (26,2), en ökning med 100,6 procent
  • Förvaltningsresultatet exklusive ränta på aktieägarlån uppgick till 52,6 mkr (48,0), en ökning med 9,5 procent
  • Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med -14,6 mkr (2,0)
  • Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 57,3 mkr (0)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 76,0 mkr (22,0)
  • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 6 167,4 mkr (5 282,5) vid periodens utgång
  • Uthyrningsgraden vid periodens slut var 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 10,5 år (11,1)

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd Fredrik Linderborg, telefon 0705-79 79 79