Delårsrapport januari – mars 2018

I utdrag
– Hyresintäkterna minskade med 7,4 procent till 82,2 mkr (88,9)
– Driftöverskottet för perioden uppgick till 67,9 mkr (75,8)
– Förvaltningsresultatet minskade med 17,5 procent till 26,2 mkr (31,8)
– Förvaltningsresultatet exklusive ränta på aktieägarlån minskade med 10,4 procent till 48,0 mkr (53,6)
– Värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med 2,0 mkr (3,9)
– Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 0 mkr (5,1)
– Periodens resultat efter skatt minskade med 30,9 procent och uppgick till 22,0 mkr (31,8)
– Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 5 228,1 mkr (5 322,0) vid periodens utgång
– Uthyrningsgraden vid periodens utgång var 100 procent (100), den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 11,1 år (11,0)

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Om detta och annat kan läsas vidare här:

Vacse AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 5 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se