BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2023

I utdrag

  • Hyresintäkterna uppgick till 559,4 mkr (490,4), en ökning med 14,1 procent.
  • Driftöverskottet uppgick till 448,6 mkr (390,4) vilket är en ökning med 14,9 procent.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 328,3 mkr (292,7), en ökning med 12,2 procent.
  • Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med -137,8 mkr (257,7).
  •  Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med -378,4 mkr (5,7).
  • Resultat efter skatt uppgick till -161,7 mkr (451,7).
  • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 9 751,8 mkr (9 345,2) vid periodens utgång.
  • Uthyrningsgraden den 31 december var 99,8 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 9,9 år (10,2).

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Om detta och annat kan läsas vidare här: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2023

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Vacse AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2024 klockan 07:00. Informationen publiceras även på Vacses hemsida, www.vacse.se.

Frågor besvaras av Fredrik Linderborg, VD, Telefon 0705 797979

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se