BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2022

I utdrag

  • Hyresintäkterna uppgick till 490,4 mkr (459,0), en ökning med 6,8 procent.
  • Driftöverskottet uppgick till 390,4 mkr (377,5) vilket är en ökning med 3,4 procent.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 292,7 mkr (289,6), en ökning med 1,1 procent.
  • Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med 257,7 mkr (59,2). Realiserade värdeförändringar har påverkat resultat före skatt med 0,0 Mkr (14,8).
  • Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 5,7 mkr (1 053,5).
  • Resultat efter skatt uppgick till 451,7 mkr (1 137,9).

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Om detta och annat kan läsas vidare här: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2022

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Vacse AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2023 klockan 07:00. Informationen publiceras även på Vacses hemsida, www.vacse.se.

Frågor besvaras av Fredrik Linderborg, VD, Telefon 0705 797979

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se