VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2021

I utdrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 340,8 mkr (279,7), en ökning med 21,9 procent
 • Driftöverskottet uppgick till 281,1 mkr (233,9) vilket är en ökning med 20,2 procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 216,9 mkr (177,2), en ökning med 22,4 procent
 • Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med 42,0 mkr (-37,2). Under perioden har Vacse löst ränteswappar med en realiserad vinst om 14,8 mkr samt ingått nya avtal på lägre räntenivåer.
 • Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 535,2 mkr (251,0)
 • Resultat efter skatt uppgick till 642,6 mkr (310,7)
 • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 8 396,8 mkr (6 920,0) vid periodens utgång
 • I januari förvärvade och tillträdde Vacse en förskola i Hammarby sjöstad i Stockholm
 • I mars har Vacse under sitt MTN-program emitterat gröna obligationer till ett värde av 600 mkr. Löptiden är 7 år
 • I april förvärvade och tillträdde Vacse fastigheten Öppningen 1 i Jönköping med Jordbruksverket och Skogsstyrelsen som hyresgäster
 • I april har Vacse under sitt MTN-program emitterat gröna obligationer till ett värde av 200 mkr. Löptiden är 13 år
 • I april har Vacse återköpt obligationer till ett värde av 210 mkr med ett drygt års återstående löptid
 • Uthyrningsgraden vid periodens slut var i det närmaste 100,0 procent (99,2), och den genom-snittliga kontraktstiden uppgick till 10,1 år (10,8)

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Vacse AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2021 klockan 07:00.

Om detta och annat kan läsas vidare här: VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2021

Frågor besvaras av Fredrik Linderborg, VD, Telefon 0705 797979

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 8,4 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se