VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2023

I utdrag
• Hyresintäkterna uppgick till 273,3 mkr (241,3), en ökning med 13,2 procent.
• Driftöverskottet uppgick till 216,1 mkr (196,5) vilket är en ökning med 10,0 procent.
• Förvaltningsresultatet uppgick till 155,6 mkr (149,2), en ökning med 4,3 procent.
• Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med -18,8 mkr (230,1).
• Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med -131,6 mkr (173,9).
• Resultat efter skatt uppgick till 7,4 mkr (439,4).
• Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 9 297,0 mkr (9 155,5) vid periodens utgång.
• Uthyrningsgraden den 30 juni var i det närmaste 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 10,0 år (10,2)

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Vacse AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2023 klockan 10:00.

Om detta och annat kan läsas vidare här: VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2023

Frågor besvaras av Fredrik Linderborg, VD, Telefon 0705 797979

Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se