Ny hållbarhetsstrategi med sikte på 1,5 gradersmålet

För Vacse är ett strukturerat hållbarhetsarbete grundläggande för att bedriva en långsiktigt lönsam verksamhet. Under året har en ny hållbarhetsstrategi med tillhörande mål, däribland vetenskapsbaserade klimatmål, antagits. På så sätt möter Vacse även det ökade intresset från omvärlden och de höjda förväntningarna från ägare och medarbetare.

VACSES HÅLLBARHETSSTRATEGI

ANSVARSFULLT
FÖRETAGANDE


God affärsetik

Social och miljömässig
leverantörsuppföljning

Hållbar finansiering

Inkluderande och
välmående arbetsplats


33%

av fastighetsvärdet 2021 är i linje med EU:s taxonomi för hållbara
investeringar

100%

grön finansiering 2021

HÅLLBARA
FASTIGHETER


Begränsning och anpassning till
klimatförändringar

Effektiv energianvändning

Material- och resursanvändning

Miljöcertifierat fastighetsbestånd


-11,5%

minskad energianvändning 2021

100%

av fastighetsbeståndet klimatriskinventerat och miljöcertifierat under
2021

SAMVERKAN FÖR
SAMHÄLLSNYTTA


Trygga och säkra miljöer

Samarbete med hyresgäster
för hållbar utveckling

Aktivt samhällsengagemang


21%

genomförda trygghetsvandringar
under 2021 av totala beståndet

99%

gröna hyresavtal för 2021