Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2013

Det har varit ett spännande år där flera viktiga steg har tagits för att utveckla bolaget ytterligare. I utdrag:

- Fem förvärv gjordes till ett värde av över 1,2 mdr kr med bland andra Hovrätten i Malmö och det nya polishuset i Södertälje.
- Fastighetsbeståndets marknadsvärde ökade till 3 246 mkr vid årsskiftet (2 025).
- Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 37 procent till 164 mkr (120).
- Övergång till  koncernredovisning enligt IFRS.

Om detta och mycket annat kan läsas vidare här:
Vacse AB (publ) Årsredovisning 2013

För ytterligare information kontakta info@vacse.se.

 

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på samhällsfastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår i april 2014 till ca 3,6 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstifterlser knutna till svenska storföretag.

 


Kallelse till årsstämma i Vacse AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Vacse AB (publ)

Aktieägarna i Vacse AB (publ), org. nr 556788-5883, (”Bolaget”) kallas till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Norrlandsgatan 16, Stockholm.

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall vara införda som ägare i Bolagets aktiebok.'

Förslag till dagordning:

 1. Utseende av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen för stämman.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Utseende av en eller två justeringsmän.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut
  a)     om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  b)     om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  c)     om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören; och
  d)     i annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller denna bolagsordning.
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna.
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
 11. Övriga ärenden
 12. Årsstämmans avslutande

 

Årsredovisning med revisionsberättelse finns at tillgå på Bolagets hemsida (www.vacse.se).

Stockholm i april 2014

 

Vacse AB (publ)

Styrelsen

Kallelse till årsstämma i Vacse AB (publ) i pdf-format


Vacse köper Gotlands regionhus

Vacse köper Gotlands regionhus

Vacse köper fastigheten Visborg 1:15 innehållandes Region Gotlands samlade administration, centrala funktioner, landsting och förvaltning. Säljare är Kungsleden AB (publ) och tillträdet sker i april 2014.

Fastigheten ligger på området Visborg i södra Visby med en total uthyrbar area om drygt 17 900 kvadratmeter som hyrs i sin helhet av Region Gotland. Den består av fyra byggnader som uppfördes för Försvarsmakten 1905 och renoverades till nybyggnadsstandard samt utökades 2009-2010.

– Vi glädjer oss mycket över att förvärva Gotlands regionhus och ser fram emot en långsiktig relation till hyresgästen. Köpet kompletterar Vacses redan starka portfölj genom att addera kommun- och landstingsförvaltning till rättsfastighetsdelen, säger Ossie Everum, VD.

Pangea Property Partners har varit Vacses rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information kontakta:

Ossie Everum, VD, Vacse AB         ossie.everum@vacse.se
Christian Haglund, Vacse AB          christian.haglund@vacse.se
Henrik Lindekrantz, Vacse AB        henrik.lindekrantz@vacse.se

 

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på samhällsfastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till ca 3,6 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag.


Välkommen till den nya hemsidan!

Här kommer finnas information on Vacse, dess objekt, nyheter och annan matnyttig information. Ge gärna feedback till info@vacse.se!


Vacse köper domstolsbyggnad i Falun

Vacse köper domstolsbyggnad i Falun

Vacse AB köper domstolsbyggnad i Falun innehållandes Falu tingsrätt och Förvaltningsrätten för Dalarna och Gävleborgs län. Säljare är AB Kuppeln FM och tillträdet sker 15 augusti 2013.

Byggnaden som ligger i stadsparken i centrala Falun uppfördes för Domstolsverket 2004 och blev tillbyggd 2010. Den har en total uthyrbar area om 5 240 kvadratmeter och är en av cirka tio nybyggda moderna domstolsbyggnader i Sverige.

– Vi är mycket glada över den här affären. Falu Domstolsbyggnad är ett kvalitetsobjekt som passar utmärkt in i Vacses bestånd av rättsfastigheter innehållandes bland andra hovrätten i Malmö och Attunda tingsrätt i Sollentuna, säger Ossie Everum, VD, Vacse AB.

– Domstolsbyggnaden i Falun är en fastighet som ligger mig extra varmt om hjärtat då jag genom min roll i Byggpartner i Dalarna varit med och förädlat fastigheten till vad den är idag. Det känns bra att lämna över stafettpinnen till en långsiktig och trygg ägare som Vacse, säger på Bo Olsson, AB Kuppeln FM.

Angermann Investment Advisory AB och Broadway Partners AB har varit säljarens rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information kontakta:

Ossie Everum, VD, Vacse AB           ossie.everum@vacse.se

Christian Haglund, Vacse AB             christian.haglund@vacse.se

Henrik Lindekrantz, Vacse AB           henrik.lindekrantz@vacse.se

Vacse AB är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på specialfastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår i augusti 2013 till ca 3,2 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag.