Vacse deltar som samarbetspartner i Vinnovaprojekt om vikten av gröna miljöer

Personer som vistas i gröna miljöer trivs bättre, har bättre korttidsminne och visar mer empati gentemot varandra. Det är faktorer som forskare vid SLU i Alnarp har tagit fasta på.
– Mer empati innebär färre konflikter på arbetsplatsen, vilket ger bättre resultat både socialt och ekonomiskt, säger Erik Skärbäck, professor emeritus vid SLU i Alnarp.

Samarbetspartners i projektet är VACSE, Hemsö, Atrium Ljungberg, Akademiska hus, Malmö nya sjukhus/Region Skåne, Krinova/Kristianstad kommun, Stockholms stads fastighetskontor, Jönköpings läns landsting och Malmö högskola. I projektet ska ett rankingsystem tas fram, där byggnader tilldelas poäng utifrån åtta olika miljöpsykologiska upplevelsekaraktärer;

1. Rofylldhet: Platser med lugn. Ljuden från vind, vatten, fåglar eller insekter dominerar över trafik och jäktande människor.

2. Vildhet: Fascination inför naturobjekt t ex självsådda växter, moss- och lavbelupna stenblock, spännande växter.

3. Artrikedom: Våren, lökar, den första vitsippan, mångfalden av växter och djurliv, höstfärger, bär.

4. Rymdkänsla: Som att komma in i "en annan värld", stor helhet. Kan fundera igenom saker och ting medan man promenerar eller kanske joggar.

5. Allmänning: En öppen plats där man kan vistas gratis t.ex spontant bollspel, picknick, allmän samlingsplats med plats för många.

6. Lustgård: Trygg plats, helst omgärdad med grönska, för fika, samtal mellan få eller bara avkoppling, där man vågar släppa barnens händer.

7. Centrum/fest: Dit man går för att ha trevligt, äta lunch, fika, och träffa andra.

8. Kulturhistoria: det historiska arvet, spår av tidigare generationers värv, fascinationen inför monument, historiska platser, gamla byggnader och träd, minnesmärken.

Mer om projektet samt en intervju med Erik Skärbäck går att läsa på:

Fastighetscertifiering med människan i fokus

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter. Vacses totala fastighetsinnehav uppgår till ca 5 miljarder kr per 30 juni 2017. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se


Vacse välkomnar Johan Jarl

Vacse välkomnar Johan Jarl som förstärker bolagets tekniska kompetens. Johan kommer att arbeta som teknisk förvaltare med Vacses nybyggnationer och större hyresgästanpassningar såväl som befintligt bestånd. Johan har mer än 25 års relevant erfarenhet från fastighetsbranschen. Johan kommer närmast från tjänsten som driftledare hos Veidekke Nära och har dessförinnan erfarenhet som försäljningsingenjör på Nordomatic och driftingenjör på Citycon med ansvar för de tekniska installationerna på Kista Galleria.

– Moderna byggnader blir alltmer installationsintensiva därför värdesätter vi att Johan, med sin gedigna erfarenhet bland annat inom Styr- och Reglerteknik, ansluter till Vacse, säger Fredrik Linderborg, VD.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Linderborg, VD, fredrik.linderborg@vacse.se eller telefon 0705-79 79 79

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter med offentliga hyresgäster. Vacses totala fastighetsinnehav uppgår till ca 5 miljarder.Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se


Första spadtaget för spektakulära Färgskrapan

Under torsdagseftermiddagen den 7 december minglade Vacse med nyfikna Sollentunabor och inblandade parter i projektet Färgskrapan i den färgupplysta tältbyn alldeles intill Attunda tingsrätt där Färgskrapan inom en snar tid kommer att resa sig.

Idag är en äntligen-dag för oss på Attunda tingsrätt, säger Inger Söderholm, lagman och myndighetschef på Attunda tingsrätt. ”Vi är trångbodda och med den nya byggnaden får vi bättre plats men också den tillväxtmöjlighet som behövs för att vi ska kunna växa ytterligare. Färgskrapan som byggnad är helt i enlighet med Attunda tingsrätt som arbetsplats, modern, kreativ och proffsig.”

Christoffer Järkeborn, distriktschef inom region Hus Stockholm Nord i Skanska Sverige, gläds åt Skanskas stabila närvaro i Sollentuna. Skanska byggde både Säkerhetshäktet och befintliga Attunda 2010 som Vacse idag förvaltar. "Arbetet kring säkerhet och arbetsmiljö är vår högsta prioritet. Vi arbetar säkert eller inte alls. Vårt mål är skadefria och hälsosamma arbetsplatser."

På plats för spadtaget fanns även Thomas Ardenfors, stadsbyggnadsnämndens ordförande, Sollentuna kommun. ”För Sollentuna kommun är Tingsrättens utbyggnad något vi välkomnar på flera plan. Genom utbyggnaden förstärks ett omfattande stråk av rättsvårdande myndigheter i centrala Sollentuna, men byggnaden som sådan tillför även stora kvaliteter. Denna byggnation blir ett viktigt första steg mot en fullständig make-over av hela området.”

I skaran stola och förväntansfulla talare återfanns även Vacses VD, Fredrik Linderborg. Enligt Fredrik är Vacse fastighetsbranschens jordbrukare. ”Vi gräver där vi står”. I detta fall blir det påtagligt då vi äger grannfastigheten som byggs ihop med Färgskrapan men mer generellt att vi önskar nå fördjupad och ökad relation med våra befintliga hyresgäster, i detta fall Attunda Tingsrätt. ”Som vi sår får vi skörda”. Vi lägger stor vikt vid arkitektur, materialval och kvalitetsaspekter för det lönar sig i längden. ”Långsiktighet”. Precis som jordbrukarna är vi långsiktiga i det vi gör.

Byggnaden väntas stå inflyttningsklar våren 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD, Fredrik Linderborg
telefon: 070 579 79 79
fredrik.linderborg@vacse.se

 


Delårsrapport januari – september 2017

I utdrag:

– Hyresintäkterna minskade med 0,8 procent och uppgick till 251,9 mkr (253,9)
– Driftsöverskottet för perioden minskade med 2,4 procent till 216,3 mkr (221,8)
– Förvaltningsresultatet exklusive ränta på aktieägarlån minskade med 2,2 procent till 151,1 mkr (154,5)
– Värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med 18,2 mkr (-56,6)
– Under perioden har bolaget Vacse Strängnäs AB avyttrats med ett realiserat resultat om 45,9 mkr.
- Vacse Instrumenetet 1 AB har förvärvats med ett underliggande fastighetsvärde om 211,8 mkr
– Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 86,3 mkr (135,5) främst till följd av sänkta direktavkastningskrav
– Periodens resultat efter skatt uppgick till 183,6 mkr (133,5)
– Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 5 131,0 mkr (5 156,8) vid periodens utgång
– Uthyrningsgraden vid periodens slut var 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 11,6 år (11,1)

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Om detta och annat kan läsas vidare här:

Vacse AB (publ) Halvårsrapport januari – september 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79

 

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter. Vacses totala fastighetsinnehav uppgår till ca 5 miljarder kr per 30 juni 2017. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se


Vacse tecknar 25-årigt hyresavtal med Domstolsverket

 

Vacse uppför en ny byggnad för Attunda tingsrätt i Sollentuna om ca 14 800 kvm där Domstolsverket och Kriminalvården tecknat 25 åriga avtal omfattande ca 9 400 kvm. Investeringsbeloppet beräknas till ca 700 mkr.

Regeringen lämnade vid sitt sammanträde den 5 oktober sitt medgivande till att ingå 25-åriga hyresavtal för en ny domstolsbyggnad i Attunda, Sollentuna, vilken kommer att ägas och förvaltas av fastighetsbolaget Vacse AB (Publ).

Byggnaden benämns Färgskrapan och kommer att ha en uthyrningsbar yta om ca 14 800 kvm och beräknas vara färdigställd under våren 2020. Domstolsverkets och Kriminalvårdens lokaler kommer att omfatta ca 9 400 kvm och bland annat innehålla förhandlingssalar, säkerhetssalar, utbildningslokaler och omkring 150 - 200 nya arbetsplatser. Den nya tingsrätten kommer att ha en mycket hög säkerhetsklassning och stort fokus har legat på att skapa en modern tingsrätt som möter framtidens utmaningar gällande säkerhet för personal och besökare i kombination med ett högt ställda krav på miljö och arkitektur. På markplanet ska Färgskrapan även innehålla publika verksamheter som butiker och caféer. De översta våningsplanen kommer hyras ut som kontor för andra hyresgäster och dialoger förs med flera offentliga och privata parter.

"Detta är en milstolpe i Vacses historia och vi är mycket glada över att i ett sådant nära samarbete med Domstolsverket uppföra denna byggnad som är unik i sitt slag" säger Fredrik Linderborg Vd för Vacse.

Entreprenör för projektet är under upphandling enligt LOU och byggstart sker inom kort.

Vacse AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Linderborg, Vd
070 - 579 79 79


Vacse förstärker portföljen med ny räddningsstation

Vacse AB (publ) utökar sitt bestånd inom samhällsfastigheter och förvärvar Skanskas projekt i Tierp med Region Uppsala och Tierps kommun som hyresgäster för drygt 100 MSEK. Hyresavtalen är tecknade på 25 år och tillträde till fastigheten sker under första kvartalet 2019.

Tierps nya räddningsstation kommer vara beläget i närheten av E4-rondellen. Ett läge som gör att såväl ambulans som räddningstjänsten får kortare utryckningstider än idag. Fastigheten som totalt omfattar cirka 3 200 kvm kommer inrymma två vagnhallar för ambulans och räddningstjänst, logement, gymnastiksal samt tillhörande övningsområde. Målsättningen är att miljöcertifiera byggnaden enligt Miljöbyggnad Silver.Förvärvet är ytterligare ett steg i att utveckla Vacse’s fastighetsportfölj inom samhällsfastigheter och ligger helt i linje med företagets strategi att förvärva högkvalitativa fastigheter med stabila hyresgäster och långa hyreskontrakt.

”Vi är glada för att stärka vårt samarbete med Skanska i den här typen av samhällsbyggnadsprojekt och ser fram emot ett nära och långfristigt samarbete med Tierps kommun och region Uppsala” säger Fredrik Linderborg, VD Vacse.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Linderborg, VD
0705-79 79 79, fredrik.linderborg@vacse.se

Om Vacse
Vacse (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till ca 5 miljarder kr per 30 juni 2017. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag.


Invigning av Vallastadens nya grund- och särskola i Linköping

Torsdagen den 31 augusti var det äntligen dags för invigning. Skolan är toppmodern med fokus på hållbarhet och har bland annat Sveriges största installation av transparenta solcellsglas i fasad. Totalt ska både solceller på tak samt i fönsterrutor åt söder leverera 60 000 kWh per år.

Skolans ledord för byggnationen av skolan har varit – ”En skola att längta till”. Strävan har ständigt varit att bygga en skola med moderna och stimulerande läromiljöer för att skapa de bästa förutsättningarna för lärande för alla barn på skolan. Utomhusmiljön är påkostad med bland annat en amfiteater och en handikappanpassad träspång genom den intilliggande skogen.

Förvärvet är ytterligare ett steg i att utveckla Vacse’s fastighetsportfölj inom samhällsfastigheter och ligger helt i linje med företagets strategi att förvärva högkvalitativa fastigheter med stabila hyresgäster och långa hyreskontrakt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Fredrik Linderborg,
telefon: 070 579 79 79
fredrik.linderborg@vacse.se


Vacse tillträder som fastighetsägare av en grund- och särskola i Linköping

Från och med idag slogs dörrarna äntligen upp för verksamheten i den alldeles nybyggda grund- och särskolan i stadsdelen Vallastaden, Linköping. Ledord för byggnationen av skolan har varit – ”En skola att längta till”. Strävan han ständigt varit att bygga en skola med moderna och stimulerande lärmiljöer för att skapa med bästa förutsättningar för lärande för alla på skolan hela dagen, såväl i förskoleklass och skola som på fritids.

Skolan har en kapacitet för 600 barn med fokus på hållbarhet och har därför utformats med bland annat integrerade solpaneler i glasfasad, sopsug och bilpool. Skolgården är väl tilltagen och uppmuntrar till kreativitet med en liten skog och promenadvägar, bollplan samt gott om lekredskap. Byggnaden miljöcertifieras även enligt Miljöbyggnad Silver.

Förvärvet är ytterligare ett steg i att utveckla Vacse’s fastighetsportfölj inom samhällsfastigheter och ligger helt i linje med företagets strategi att förvärva högkvalitativa fastigheter med stabila hyresgäster och långa hyreskontrakt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79


Solen skiner över MSB-bygget i Karlstad

Nu är det mindre än 35 veckor kvar till slutbesiktningen av MSB:s nya aktivitetsbaserade kontorshus i Karlstad. Hela fastigheten blir 12 500 kvadratmeter stor, varav 8 200 kvadratmeter blir kontor, fördelat på sex våningar samt garage i källarplan. Fasaden kommer vara beklädd med gröna stenskivor. Innergården får ett gångstråk till en strandpromenad med båtplatser.

Byggnaden uppförs med målsättningen att certifieras enligt miljöstandard LEED Guld. Bilden nedan är tagen fredagen den 4 augusti 2017.

 

 

 

 


Halvårsrapport januari – juni 2017

I utdrag:

– Hyresintäkterna ökade med 3,3 procent till 173,6 mkr (168,1)
– Driftsöverskottet för perioden ökade med 2,4 procent till 149,3 mkr (145,9)
– Förvaltningsresultatet exklusive ränta på ägarlån ökade med 4,5 procent till 105,3 mkr (100,8)
- Under perioden har bolaget Vacse Strängnäs AB avyttrats med ett realiserat resultat om 46,1 mkr
– Värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med 14,2 mkr (-56,6)
– Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 82.1 mkr (135,5) främst till följd av sänkta direktavkastningskrav
– Periodens resultat efter skatt uppgick till 159,2 mkr (108.5)
– Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 4 915,0 mkr (5 156,0) vid periodens utgång
– Uthyrningsgraden vid periodens slut var 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 11,7 år (11,3)

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Om detta och annat kan läsas vidare här:

Vacse AB (publ) Halvårsrapport januari – juni 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79

 

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter. Vacses totala fastighetsinnehav uppgår till ca 5 miljarder kr per 30 juni 2017. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se