Vacse förstärker portföljen med ny fastighet i Jönköping

Vacse AB (publ) utökar sitt bestånd av samhällsfastigheter genom förvärv av Skanskas projekt i Jönköping, med Jordbruksverket och Skogsstyrelsen som hyresgäster. Fastigheten tillträds i början av 2021 och kommer vara belägen i den nya stadsdelen Skeppsbron vid Södra Munkjön i Jönköping.

Södra Munksjön kommer att bli Jönköpings nya knutpunkt och en förlängning av den befintliga stadskärnan. Ett av de första projekten i denna nya stadsdel, Skeppsbron, blir Jordbruksverket och Skogsstyrelsen nya aktivitetsbaserade kontorsbyggnad som kommer omfatta cirka 16 000 kvm med plats för ca 900 arbetsplatser.

Byggnaden har en tydlig miljöprofil och målsättningen är att miljöcertifiera byggnaden enligt Breeam nivå Excellent vilket ställer höga krav på bland annat eneriganvädning, inomhusklimat, markanvändning och påverkan på närmiljön.

Förvärvet är villkorat av att bygglovet vinner laga kraft.

”Vi är mycket glada över att få möjligheten att lära känna två nya myndigheter och att arbeta tillsammans med Skanska i detta mycket spännande samhällsbyggnadsprojekt. Förvärvet är helt i linje med vår förvärvsstrategi och det är extra glädjande att etablera sig i en för Vacse ny, expansiv stad” säger Fredrik Linderborg, VD Vacse.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Linderborg, VD
0705-79 79 79, fredrik.linderborg@vacse.se


Vacse etablerar grönt ramverk

Vacse har ett MTN-program som möjliggör emission av Gröna obligationer. I maj 2018 har ett grönt ramverk etablerats och planen är att emittera bolagets första gröna obligationer.

Läs mer här: Det gröna ramverket


Vacse söker ekonomiassistent

I den nyetablerade tjänsten som ekonomiassistent på Vacse kommer du att få möjlighet att arbeta brett med ekonomirelaterade uppgifter och att utveckla rollens innehåll. Dina uppgifter kommer bland annat att involvera kund- och leverantörsreskontra, leverantörsfakturor, utläggningsredovisning, löpande bokföring, momsredovisning och diverse administrativa uppgifter inom ekonomi. Du kommer även få chansen att bistå vid kvartals- och årsbokslut. Dessutom får du möjlighet att bidra till effektivisering av ekonomiavdelningens system och rutiner. Tjänsten är ett konsultuppdrag i samarbete med Bravura.

För information och ansökan, besök Bravura.se


Delårsrapport januari - mars 2018

I utdrag
- Hyresintäkterna minskade med 7,4 procent till 82,2 mkr (88,9)
- Driftöverskottet för perioden uppgick till 67,9 mkr (75,8)
- Förvaltningsresultatet minskade med 17,5 procent till 26,2 mkr (31,8)
- Förvaltningsresultatet exklusive ränta på aktieägarlån minskade med 10,4 procent till 48,0 mkr (53,6)
- Värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med 2,0 mkr (3,9)
- Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 0 mkr (5,1)
- Periodens resultat efter skatt minskade med 30,9 procent och uppgick till 22,0 mkr (31,8)
- Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 5 228,1 mkr (5 322,0) vid periodens utgång
- Uthyrningsgraden vid periodens utgång var 100 procent (100), den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 11,1 år (11,0)

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Om detta och annat kan läsas vidare här:

Vacse AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 5 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se


Kallelse till årsstämma i Vacse

Kallelse till årsstämma i Vacse AB (publ)

Aktieägarna i Vacse AB (publ), org. nr 556788-5883, (”Bolaget”) kallas till årsstämma tisdagen den 15:e maj 2018 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 26, Stockholm.

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall vara införda som ägare i Bolagets aktiebok och anmäla sig till bolaget per e-post info@vacse.se senast 27 april 2018.

Förslag till dagordning

 1. Utseende av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen för stämman.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Utseende av en eller två justeringsmän.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut
  a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören; och
  d) i annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller denna bolagsordning.
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna.
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
 11. Övriga ärenden
 12. Årsstämmans avslutande

 

Årsredovisning med revisionsberättelse finns att tillgå på Bolagets hemsida www.vacse.se från den 13 april 2018.

Stockholm i april 2018

Vacse AB (publ)
Styrelsen


Årsredovisning 2017

Vacse AB (publ) årsredovisning 2017

För att beställa en tryckt version av årsredovisningen, vänligen maila till info@vacse.se


Rundvisning av Tierps nya räddningsstation

Den 7 mars bjöd Skanska in för visning och rundvandring av den nya brand- och räddningsstationen i Tierp som Vacse tillträder i början av 2019.

Inbjudna var representanter från både region Uppsala, Uppsala brandförsvar, Tierps kommun och Vacse. Fokus för dagen var att visa upp den pågående byggnationen för den personal inom brandförsvar och ambulans som kommer att arbeta i lokalerna.

Tierps nya station kommer att vara beläget i närheten av E-4 rondellen och beräknas vara klar i mars 2019. Målsättningen är att miljöcertifiera byggnaden enligt Miljöbyggnad Silver, men redan under produktionsstadiet tas ett grepp om miljöfrågan där bygget följer Skanskas arbetsmodell, Grön arbetsplats. Ett arbetssätt som innebär uppföljning kring energianvändning, materialanvändning och krav kring utsläpp av arbetsfordon m.m.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Vd Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter med offentliga hyresgäster. Vacses totala fastighetsinnehav uppgår till ca 5 miljarder kronor. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se


Vacse medlem i United Nations Global Compact

Vacse är nu medlem i United Nations Global Compact. Som medlem ingår man i ett snabbt växande internationellt nätverk av företag i skilda branscher som har det gemensamt att man verkar för transparens och hållbarhet.

Läs gärna mer om United Nations Global Compact på:

www.unglobalcompact.org

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Vd Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter med offentliga hyresgäster. Vacses totala fastighetsinnehav uppgår till ca 5 miljarder kronor. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se


Vacse söker Förvaltningsassistent

Är du en självgående och lyhörd person som vill arbeta med varierade arbetsuppgifter i en administrativ roll? Drivs du av att leverera god service och har förmåga att se steget längre för att lösa problem? Då tror vi att du kommer trivas i rollen som förvaltningsassistent hos oss. Tjänsten är ett interimsuppdrag på heltid i 10 månader med start i augusti. För rätt person finns det möjlighet till förlängning.

Rekryteringen sker i samarbete med Newsec Recrutiment & Interim Solution. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt och löpande, sista ansökningsdag är dock 15/4. Mer information och ansökan

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter med offentliga hyresgäster. Vacses totala fastighetsinnehav uppgår till ca 5 miljarder.Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se


Bokslutskommuniké 2017

I utdrag:

- Hyresintäkterna minskade med 1,3 procent till 334,2 mkr (338,7)
- Driftöverskottet för året uppgick till 285,1 mkr (293,0)
- Förvaltningsresultatet minskade med 2,7 procent till 108,1 mkr (111,1)
- Förvaltningsresultatet exklusive ränta på ägarlån minskade med 1,6 procent till 196,6 mkr (199,8)
- Värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med 13,2 mkr (-22,6)
- Under året har bolaget Vacse Strängnäs AB avyttrats med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 520,0 mkr
- Vacse Instrumentet 1 AB har förvärvats med ett underliggande fastighetsvärde om 211,8 mkr
- Fastigheten Tabellen 7 i Sollentuna har förvärvats till ett värde av cirka 60 mkr
- Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 162,4 mkr (300,6)
- Årets resultat efter skatt minskade med 31,6 procent och uppgick till 224,3 mkr (328,0)
- Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 5 227,8 mkr (5 322,0) vid årets utgång
- Uthyrningsgraden vid årets slut var 100 procent (100), den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 11,4 år (11,1)

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Om detta och annat kan läsas vidare här:

Vacse AB (publ) Bokslutskommuniké 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 5 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se